Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх. № 14.00.1895/24.04.2018 г. от  оператора ЕТ „Гюнай Исмаил 2016”, със седалище и адрес на управление с. Мулдава, община Асеновград, ул. „Съединение” №3, ЕИК 204314121, представлявано от Гюнай Реджеп Исмаил, ЕГН 750417****, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири – публична общинска собственост, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
1. Цел на заявеното използване на водите: Риборазвъждан
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Воден обект: язовир, с площ 28.454 дка, Язовир, находящ се в местност „Прута”,  представляващ ПИ № 49309.7.81 по КК на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив, с трайно предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване: язовир, при съседи: 49309.7.49, 49309.7.80, 80437.2.1, 49309.6.124, 49309.6.115, 49309.7.1. 
3. Система или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването на водите:
Целият воден обект - язовир в землището на с. Мулдава, общ. Асеновград, местност „Прута”, ПИ № 49309.7.81  с площ 28.454  дка.
Технически и технологични параметри,  съгласно „Анализ на техническото
състояние на язовирната стена и съоръженията към нея” от 2018 г.:
- водоизточник – потоци;
- язовирната стена е  земно насипен тип;
- височина на стената – 11,5 м.;
- дължина на стената по короната – 334 м.;
- общ обем на язовира – 180 000 куб. м.;
- залята площ  съгласно измерване към 04.2017 г. – 46 дка;
- площ на имота –28.45 дка;
- преливник – челен;
- ширина на преливника – 7,15 м.;
- основен изпускател - тръбен
- характерни коти:
- кота корона
– най –ниска кота било – 295.20 м.;
– най –висока  кота било – 296.22 м.;
  кота преливен ръб – 294.36 м.
4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:
Язовир, с площ 28.45 дка, представляващ ПИ49309.7.81, местност „Прута”, в землище с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 49309. Имотът е публична общинска собственост – АПОС № 285 от 28.10.1998г.
5. Проектни параметри на ползването:
Язовир, с площ 28.45 дка., залята площ 46 дка.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: 
1. Да не се допуска замърсяване на язовирното езеро и околната местност с петролни продукти и битови отпадъци.
2. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея.
3. Да предоставя вода за напояване на собствениците и ползвателите на земеделски земи, чиито площи се напояват от язовира, без да се нарушава санитарно – хигиенния минимум (наличие на полезен воден обем в язовира – над технологичния минимум, необходим за поддържане живота на рибите и за контрола върху качеството на водите, обитавани от риби).
4. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане /хранене и здравословно състояние на рибите/, с цел предотвратяване на негативен ефект върху водните екосистеми.
5. Режим на риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА, ДВ бр. 41/2001 г./
6. Да се осигурява вода по основното предназначение на язовира – напояване и водопой.
7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” №9,  Деловодство.
Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаване на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.
 

 


Валидно до: 01.06.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм