Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх. № 14.00.1895/24.04.2018 г. от  оператора ЕТ „Гюнай Исмаил 2016”, със седалище и адрес на управление с. Мулдава, община Асеновград, ул. „Съединение” №3, ЕИК 204314121, представлявано от Гюнай Реджеп Исмаил, ЕГН 750417****, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири – публична общинска собственост, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
1. Цел на заявеното използване на водите: Риборазвъждан
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Воден обект: язовир, с площ 28.454 дка, Язовир, находящ се в местност „Прута”,  представляващ ПИ № 49309.7.81 по КК на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив, с трайно предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване: язовир, при съседи: 49309.7.49, 49309.7.80, 80437.2.1, 49309.6.124, 49309.6.115, 49309.7.1. 
3. Система или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването на водите:
Целият воден обект - язовир в землището на с. Мулдава, общ. Асеновград, местност „Прута”, ПИ № 49309.7.81  с площ 28.454  дка.
Технически и технологични параметри,  съгласно „Анализ на техническото
състояние на язовирната стена и съоръженията към нея” от 2018 г.:
- водоизточник – потоци;
- язовирната стена е  земно насипен тип;
- височина на стената – 11,5 м.;
- дължина на стената по короната – 334 м.;
- общ обем на язовира – 180 000 куб. м.;
- залята площ  съгласно измерване към 04.2017 г. – 46 дка;
- площ на имота –28.45 дка;
- преливник – челен;
- ширина на преливника – 7,15 м.;
- основен изпускател - тръбен
- характерни коти:
- кота корона
– най –ниска кота било – 295.20 м.;
– най –висока  кота било – 296.22 м.;
  кота преливен ръб – 294.36 м.
4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:
Язовир, с площ 28.45 дка, представляващ ПИ49309.7.81, местност „Прута”, в землище с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 49309. Имотът е публична общинска собственост – АПОС № 285 от 28.10.1998г.
5. Проектни параметри на ползването:
Язовир, с площ 28.45 дка., залята площ 46 дка.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: 
1. Да не се допуска замърсяване на язовирното езеро и околната местност с петролни продукти и битови отпадъци.
2. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея.
3. Да предоставя вода за напояване на собствениците и ползвателите на земеделски земи, чиито площи се напояват от язовира, без да се нарушава санитарно – хигиенния минимум (наличие на полезен воден обем в язовира – над технологичния минимум, необходим за поддържане живота на рибите и за контрола върху качеството на водите, обитавани от риби).
4. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане /хранене и здравословно състояние на рибите/, с цел предотвратяване на негативен ефект върху водните екосистеми.
5. Режим на риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА, ДВ бр. 41/2001 г./
6. Да се осигурява вода по основното предназначение на язовира – напояване и водопой.
7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” №9,  Деловодство.
Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаване на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.
 

 


Валидно до: 01.06.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване да продажба на 3 бр. имоти вгр. Асеновград, с. Козаново и с. Златовръх Валидно до: 24.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновгра Валидно до: 21.08.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 00702.531.133 по КК на А-д, с площ 95.85 кв.м. Валидно до: 09.08.2018
Община Асеновград съобщава, че е изработен ПП за обект – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден Валидно до: 20.07.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в гр. Асеновград, кв. Горни Воден и с. Патриарх Евтимово Валидно до: 17.07.2018
Списък на спортните обекти за отдаване под наем през 2018г. по реда на ЗФВС и Правилника за неговото прилагане Валидно до: 30.06.2018
Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена на язовир "Елока", с Новаково Валидно до: 26.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Медиатор" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Конкурс за отдаване под наем на помещение 50.60 кв.м. и тераса 15 кв.м., предназначение "Бюфет" в сграда - читалище, с. Избеглии Валидно до: 08.06.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 05.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 01.06.2018
Продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на МБПЛР "Св. Богородица" ,с Нар. бани Валидно до: 30.05.2018
Съобщение за водовземане от язовир с. Мулдава, м. Прута, издадено на ЕТ "Гюнай Исмаил 2016" Валидно до: 28.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ШАБАН НАИМ БАЙРЯМ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ САЛИХ ХАДЖИЯКУП СЕВДИЕ ТАХИР ХАДЖИЯКУП Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САФЕТ РЕДЖЕП МУРАД Валидно до: 24.05.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм