Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие - Асеновград

Община Асеновград кани потенциални кандидати за позиция „Педагог” в дейностДопълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004-0037-С01.
           
Основни цели на проекта:
· Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие;
· Повишаване достъпа до услуги устойчиви и висококачествени, включително здравнии социални услуги от общ интерес.
Услугите ще се предоставят в Център за ранно детско развитиена адрес: гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул.”Георги Ковачев“ №13.
 
1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
 
1.1.  Основни изисквания 
· Да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;
·  да имат професионален опит не по-малък от 1година по специалността;
·  да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
·  да притежават компютърна грамотност;
·  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 
1.2. Специфични изисквания 
 
Ще се счита за предимство:
· преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;
· да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
· да познават местните уязвими общности в община Асеновград, техните културни особености, език,традиции при отглеждане на децата;
· да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи от училище;
· деца, живеещи във високо рискови общности и др.
 
2. Профил на длъжността:
1. Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейността, относно мотивиране и привличане на представители на целевата група;
2. Разработване на програма и обучителни материали за провеждане на лятното училище;
3. Изготвяне на учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните резултати, както и изпълнение на всички дейности, включени в плана;
4. Планиране и прилагане на адекватни методи, средства, материали и инструментариум за реализация на образователната дейност и диагностичната дейност, свързана с развитието на децата;
5. Изготвяне на подробен план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбиниран с интерактивни методи и игри, състезания, екскурзии, фестивали и други творчески и познавателни дейности;
6. Планиране и осъществяване на взаимодействие с родителите и партньорите в образователната дейност;
7. Насърчаване и включване на родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище;
8. Изготвяне на подробен план за необходимите за закупуване  учебни помагала и пособия, занимателни и образователни игрии други необходими материали;
9. Провеждане на дейности за формирането на положителни нагласи към ученето като ценност и за изграждането на умения за активно и самостоятелно учене, на умения за работа в екип и в група, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене;
10. Подпомагане на преодоляването на затрудненията в изучаването на български език;
11. Организиране на участие в посещение на децата и родителите на училище с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
12. Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете, включено в лятното училище, и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги;
13. Разработване и прилагане на методи за индивидуален подход с цел максималното развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания, за развитие на детското творчество, изява на личностния потенциал на всяко дете;
14. Участие при необходимост в срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
15. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.
 
При изпълнение на задачите консултантът е длъжен:
- да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
- да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие;
- да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;
- да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината;
- да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая;
- да отговаря за опазване живота и здравето на децата по време на престоя им в лятното училище и по време на различните дейности и занимания, организирани от консултанта извън лятното училище.
 
3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен договор за услуга /граждански договор/ за срок от един месец. Работно време: работа по график, но не повече от 160 часа за периода.
 
4. Документи за кандидатстване:
Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:
· Заявление за участие - Приложение 1;
· Автобиография по образец - Приложение 2;
· Декларация по образец - Приложение 3;
· Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
· Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 
5. Срок и начин за подаване на документи :
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9 в Информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Краен срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 18.06.2018г.
 
6. Етапи на подбора:
· проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
·  събеседване.
 
До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за мястото, деня и часа на провеждане на събеседването.
Събеседването има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си, комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто.
Кметът на община Асеновград взема решение за сключване договор за услуга с предложените от комисията кандидати.
Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.
 
За допълнителна информация:
Мария Ташева– координатор проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”
тел.: 0331/20 263 и
София Бечева– координатор проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”
тел.: 0331/20 341
 
Д-р Eмил Караиванов /п/
Кмет на Община Асеновград

Валидно до: 18.06.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЙШЕ САЛИ МУСТАФА-КЬОСЕВА Валидно до: 24.09.2018
На основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Асеновград обявява Заповед №ДС-12-4/28.08.2018 г. Валидно до: 18.09.2018
Публични търгове с явно наддаване да продажба на 3 бр. имоти вгр. Асеновград, с. Козаново и с. Златовръх Валидно до: 24.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновгра Валидно до: 21.08.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 00702.531.133 по КК на А-д, с площ 95.85 кв.м. Валидно до: 09.08.2018
Община Асеновград съобщава, че е изработен ПП за обект – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден Валидно до: 20.07.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в гр. Асеновград, кв. Горни Воден и с. Патриарх Евтимово Валидно до: 17.07.2018
Списък на спортните обекти за отдаване под наем през 2018г. по реда на ЗФВС и Правилника за неговото прилагане Валидно до: 30.06.2018
Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена на язовир "Елока", с Новаково Валидно до: 26.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Медиатор" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Конкурс за отдаване под наем на помещение 50.60 кв.м. и тераса 15 кв.м., предназначение "Бюфет" в сграда - читалище, с. Избеглии Валидно до: 08.06.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 05.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 01.06.2018
Продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на МБПЛР "Св. Богородица" ,с Нар. бани Валидно до: 30.05.2018
Съобщение за водовземане от язовир с. Мулдава, м. Прута, издадено на ЕТ "Гюнай Исмаил 2016" Валидно до: 28.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ШАБАН НАИМ БАЙРЯМ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ САЛИХ ХАДЖИЯКУП СЕВДИЕ ТАХИР ХАДЖИЯКУП Валидно до: 24.05.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм