Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие - Асеновград

Община Асеновград кани потенциални кандидати за позиция „Педагог” в дейностДопълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004-0037-С01.
           
Основни цели на проекта:
· Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие;
· Повишаване достъпа до услуги устойчиви и висококачествени, включително здравнии социални услуги от общ интерес.
Услугите ще се предоставят в Център за ранно детско развитиена адрес: гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул.”Георги Ковачев“ №13.
 
1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
 
1.1.  Основни изисквания 
· Да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;
·  да имат професионален опит не по-малък от 1година по специалността;
·  да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
·  да притежават компютърна грамотност;
·  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 
1.2. Специфични изисквания 
 
Ще се счита за предимство:
· преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;
· да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
· да познават местните уязвими общности в община Асеновград, техните културни особености, език,традиции при отглеждане на децата;
· да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи от училище;
· деца, живеещи във високо рискови общности и др.
 
2. Профил на длъжността:
1. Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейността, относно мотивиране и привличане на представители на целевата група;
2. Разработване на програма и обучителни материали за провеждане на лятното училище;
3. Изготвяне на учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните резултати, както и изпълнение на всички дейности, включени в плана;
4. Планиране и прилагане на адекватни методи, средства, материали и инструментариум за реализация на образователната дейност и диагностичната дейност, свързана с развитието на децата;
5. Изготвяне на подробен план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбиниран с интерактивни методи и игри, състезания, екскурзии, фестивали и други творчески и познавателни дейности;
6. Планиране и осъществяване на взаимодействие с родителите и партньорите в образователната дейност;
7. Насърчаване и включване на родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище;
8. Изготвяне на подробен план за необходимите за закупуване  учебни помагала и пособия, занимателни и образователни игрии други необходими материали;
9. Провеждане на дейности за формирането на положителни нагласи към ученето като ценност и за изграждането на умения за активно и самостоятелно учене, на умения за работа в екип и в група, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене;
10. Подпомагане на преодоляването на затрудненията в изучаването на български език;
11. Организиране на участие в посещение на децата и родителите на училище с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
12. Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете, включено в лятното училище, и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги;
13. Разработване и прилагане на методи за индивидуален подход с цел максималното развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания, за развитие на детското творчество, изява на личностния потенциал на всяко дете;
14. Участие при необходимост в срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
15. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.
 
При изпълнение на задачите консултантът е длъжен:
- да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
- да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие;
- да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;
- да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината;
- да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая;
- да отговаря за опазване живота и здравето на децата по време на престоя им в лятното училище и по време на различните дейности и занимания, организирани от консултанта извън лятното училище.
 
3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен договор за услуга /граждански договор/ за срок от един месец. Работно време: работа по график, но не повече от 160 часа за периода.
 
4. Документи за кандидатстване:
Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:
· Заявление за участие - Приложение 1;
· Автобиография по образец - Приложение 2;
· Декларация по образец - Приложение 3;
· Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
· Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 
5. Срок и начин за подаване на документи :
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9 в Информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Краен срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 18.06.2018г.
 
6. Етапи на подбора:
· проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
·  събеседване.
 
До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за мястото, деня и часа на провеждане на събеседването.
Събеседването има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си, комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто.
Кметът на община Асеновград взема решение за сключване договор за услуга с предложените от комисията кандидати.
Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.
 
За допълнителна информация:
Мария Ташева– координатор проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”
тел.: 0331/20 263 и
София Бечева– координатор проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”
тел.: 0331/20 341
 
Д-р Eмил Караиванов /п/
Кмет на Община Асеновград

Валидно до: 18.06.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм