Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Община Асеновград обявява процедура за позиция "Медиатор" за Център за ранно детско развитие - Асеновград

Община Асеновград кани потенциални кандидати за позиция „Медиатор” в дейност Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004-0037-С01.
        
Основни цели на проекта:
· Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие;
·  Повишаване достъпа до услуги устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.
 
Услугите ще се предоставят в Център за ранно детско развитиена адрес: гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул. ”Георги Ковачев“ № 13.
 
1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
 
1.1.  Основни изисквания 
·  да са физически лица;
·  да имат завършено средно/основно образование;
·  да познават местните уязвими общности в община Асеновград, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
·  да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
·  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
·  да не са в конфликт на интереси.
 
1.2. Специфични изисквания 
 
Ще се счита за предимство:
·  да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
 
2. Профил на длъжността:
Консултантът ще подпомага дейността на педагога в лятното училище, като ще извършва следните задачи:
 
1. Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
2. Участие в оценка на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
3. Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”;
4. Разпространение на информационни и образователни материали сред целевите групи;
5. Съдействие за провеждане на информационни срещи за предоставяне на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”;
6. Придружаване на децата до услугата по указание на педагога и след писмено съгласие на родителите;
7. Подпомагане на педагога в дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”при осъществяването на неговите задачи;
8. Подпомагане на педагога в дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовнаст на децата за равен старт в училище”при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
9. Участие в посещенията, заедно с децата и родителите, на общообразователните училища с цел запознаване с началните учители и учебната обстановка;
10. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.
 
При изпълнение на задачите консултантът е длъжен:
- да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
- да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие по въпроси свързани с компетенциите си;
- да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;
- да участва в обучения, организирани от МТСП и община Асеновград;
- да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината;
- да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая;
- да отговаря за опазване живота и здравето на децата при придружаването им до и от лятното училище.
 
3. Срок на договораи работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен договор за услуга /граждански договор/ за срок от два месеца. Работно време: работа по график, но не повече от 320 часа за периода.
 
4. Документи за кандидатстване:
Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:
· Заявление за участие - Приложение 1;
· Автобиография по образец - Приложение 2;
· Декларация по образец - Приложение 3;
· Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
· Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 
5. Срок и начин за подаване на документи :
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9 в Информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Краен срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 18.06.2018г.

 


Валидно до: 18.06.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване да продажба на 3 бр. имоти вгр. Асеновград, с. Козаново и с. Златовръх Валидно до: 24.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновгра Валидно до: 21.08.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 00702.531.133 по КК на А-д, с площ 95.85 кв.м. Валидно до: 09.08.2018
Община Асеновград съобщава, че е изработен ПП за обект – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден Валидно до: 20.07.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в гр. Асеновград, кв. Горни Воден и с. Патриарх Евтимово Валидно до: 17.07.2018
Списък на спортните обекти за отдаване под наем през 2018г. по реда на ЗФВС и Правилника за неговото прилагане Валидно до: 30.06.2018
Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена на язовир "Елока", с Новаково Валидно до: 26.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Медиатор" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Конкурс за отдаване под наем на помещение 50.60 кв.м. и тераса 15 кв.м., предназначение "Бюфет" в сграда - читалище, с. Избеглии Валидно до: 08.06.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 05.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 01.06.2018
Продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на МБПЛР "Св. Богородица" ,с Нар. бани Валидно до: 30.05.2018
Съобщение за водовземане от язовир с. Мулдава, м. Прута, издадено на ЕТ "Гюнай Исмаил 2016" Валидно до: 28.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ШАБАН НАИМ БАЙРЯМ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ САЛИХ ХАДЖИЯКУП СЕВДИЕ ТАХИР ХАДЖИЯКУП Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САФЕТ РЕДЖЕП МУРАД Валидно до: 24.05.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм