Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Съобщение за водовземане от язовир с. Мулдава, м. Прута, издадено на ЕТ "Гюнай Исмаил 2016"

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление в Община Асеновград с вх. № 14-00-1896 /24.04.2018 г. от  оператора ЕТ„Гюнай Исмаил 2016” , със седалище и адрес на управление с. Мулдава, общ. Асеновград, ул. „Съединение” №3, ЕИК 204314121, представлявано от Гюнай Реджеб Исмаил, ЕГН 750417****, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир – публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
  1. Цел на заявеното използване на водите: напояване
  2. Воден обект – предмет на водовземането: 
Язовир, с площ 28.454 дка, находящ се местност „Прута”, представляващ ПИ № 49309.7.81  по КК на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: язовир, при съседи: 49309.7.49, 49309.7.80, 80437.2.1, 49309.6.124, 49309.6.115, 49309.7.1. 
    3. Място на водоползването /обект на водоснабдяване/ - описание, надморска  височина, географски  координати, местност, административно - териториалната  единица, код по ЕКАТТЕ
Местност „Чалтика”, с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ49309, приблизителна площ 40-50 дка.
      4. Съоръжения чрез които се реализира водовземането:
- Язовир „Мулдава 1”;
- Главен разпределителен канал- бетонов съществуващ 150 л/ч;
- Земна канавка Р-1 разпределител и Р-2 разпределител;   
      5. Параметри на исканото водно  количество:
- лимит на годишна водна маса – 20 000 куб.м. /годишно
- режим на  водовземане – 3 месеца годишно – в периода от 01 юни до 31 август
- разпределение по месеци:
     юни –     5 000 куб.м.;
     юли -      10 000 куб.м.;
     август –   5 000 куб. м.  
     6. Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:
  1.  Водовземането да се извършва в съответствие с разрешения  лимит и разпределението по месеци; 
    2. Използваните водни обеми  да се измерват  с монтирано  водомерно устройство, отговарящо на  нормативните изисквания за средствата  за измерване.
      7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” №9,  Деловодство
Съгласно чл. 64, ал.1, т.2 и 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаване на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.

 


Валидно до: 28.05.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛ БОЖКОВ ЕЛЕНКОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕНИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ДИМИТРОВ РАДЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЛЯНГОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СНЕЖАНКА СЛАВЧЕВА МОЛЛОВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДАНИЕЛ РУМЕНОВ БАКЛАРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТОДОР ЛЮБЕНОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ПАНДЖАЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИОС САВАС ХАЛУМИС Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАТЯ КОСТОВА МАКЕДОНСКА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАЛИН ТОДОРОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЙОТОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ПЕТКОВ БАРАБОЛОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЖИВКА ДИМИТРОВА ПЕТЕВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЛИЯНА ПЕТРОВА ГРОЗДАНОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛБЕНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА Валидно до: 24.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм