Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


39 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 
НА 39-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
28.03.201Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-135/13.03.2018 г, относно отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград. (ПК по БФ).
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-175/15.03.2018 г, относно oтдаване под наем на обект - помещение с обща площ 50.60 кв. м., прилежаща тераса от 15 кв.м., представляващо обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящо се в сграда читалище с кад. инд. 32341.35.240.1, построена в поземлен имот № 32341.35.240 по кад. карта на с. Избеглии. (ПК по БФ).
3. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-127/12.03.2018 г., относно прилагане на регулационния план по §8 от ЗУТ за УПИ VI-93, кв.16, с . Орешец. (ПК по УРТО).
4.Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-173/13.03.2018г. , относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ПР) на кв. 199 по рег. план на гр. Асеновград. (ПК по УРТО).
5. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-126/12.03.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кад. инд. № 00702.527.170 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
6. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-130/12.03.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кад. инд. № 00702.519.547 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
7. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-131/12.03.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кад. инд. № 00702.524.326 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
8. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-136/13.03.2018 г., относно продажба на 1/3 ид. част от поземлен имот с кад № 00702.513.187 по КК на гр.Асеновград, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).
9. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-125/12.03.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кад. инд. № 80437.101.518 по КК на с. Червен. (ПК по БФ).
10. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-129/12.03.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кад. №2176.27.34 по КК на с. Добростан. (ПК по БФ).
11. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-128/12.03.2018 г., относно учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ-525-религиозна дейност, кв. 20 по подробния план на с. Леново.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
12. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-140/13.03.2018 г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Асеновград за 2017г.
13. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-137/13.03.2018 г., относно отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците през 2017г.
14. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-176/15.03.2018 г., относно oпределяне на лице по чл. 181, ал. 1, т. 3 от Закона за горите, което ще осъществява управлението на горските територии, собственост на Община Асеновград.
15. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-133/12.03.2018 г., относно одобряване на ПУП/ПП/-парцеларен план за обект-уличен водопровод за цех за безалкохолни напитки в УПИ І-237-цех за безалкохолни напитки /ПИ 49309.10.237/ по КК на с. Мулдава”.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
16. Докладна записка от Венцислав Василев Василев-ликвидатор на „Обреден дом” ЕООД-в ликвидация вх. № М-26/12.03.2018г., относно приемане на Годишен финансов отчет и баланс на „Обреден дом” ЕООД-в ликвидация.
17. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-138/13.03.2018г., относно промяна план-сметката на дейностите по чл. 66, а. 1 от ЗМДТ по населени места на територията на община Асеновград за 2018 г..
18. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-139/13.03.2018 г., относно одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021г. на Община Асеновград.
19. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-141/13.03.2018 г., относно осигуряване на съфинансиране на проект "Доставка и монтаж на специализирани легла за "Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - гр. Асеновград" по фонд "Социална закрила".
 
ІV. Постоянна комисия Правна:
20. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-117/22.02.2018г., относно приемане на Правилник за именение на Правилник за устройството, функциите и организацията на Дейност ”Инспекторат, паркинги и гаражи” при Община Асеновград. (ПК по ОС).
 
V. Постоянна комисия Образование и култура:
21. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-65/05.02.2018 г., относно приемане на Правила за извънкласните дейности в общинските училища на територията на община Асеновград.
22. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-132/12.03.2018 г., относно приемане на Годишнатата програма за развитието на туризма на територията на Община Асеновград за 2018г.
23. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-158/13.03.2018г., относно одобряване на предложения от Клуб по спортни танци "Асеновец" проект "Спортът срещу детската агресия".
24. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-162/13.03.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Гроздан Лозанов - ръководител на туристически хор "Родопски звуци". (ПК по БФ).
25. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-163/13.03.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на главен учител Георги Коройчев- художествен ръководител на Представително детско ателие „Пъстроцвет”. (ПК по БФ).
26. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-160/13.03.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на Тракийско дружество "Родопи". (ПК по БФ).
27. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-159/13.03.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Сдружение с нестопанска цел "Детска песен-Надежда Хвойнева". (ПК по БФ).
28. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-156/13.03.2018г., относнофинансово подпомагане в областта на културата на Сдружение "Ново Арт общество" в частна полза. (ПК по БФ).
29. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-164/13.03.2018 г., относнофинансово подпомагане в областта на културата на Сдружение "Клуб по балкански танци Асеница" в частна полза. (ПК по БФ).
30. Докладна записка от инж. Мария Вълканова- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-167/13.03.2018 г., относнофинансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Танцов състав-Станимака” Асеновград. (ПК по БФ).
31. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-172/13.03.2018 г., относнофинансово подпомагане в областта на културата на Сдружение „Клуб за танцови изкуство Везеница”. (ПК по БФ).
32. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-161/13.03.2018 г., относнофинансово подпомагане в областта на културата-проект на НЧ „св. преп. Паисий Хилендарски-1997”. (ПК по БФ).
33. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-165/13.03.2018 г., относнофинансово подпомагане в областта на културата на НЧ "Родолюбие-1873" Асеновград. (ПК по БФ).
34. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-166/13.03.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ "Христо Ботев 1919 г." с. Избеглии. (ПК по БФ).
35. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-168/13.03.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ "Н. Й. Вапцаров-1894 г.”-с.Тополово. (ПК по БФ).
36. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-169/13.03.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ "Просвета-1918 г."-с.Нови Избор. (ПК по БФ).
37. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-170/13.03.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ "Христо Ботев-1945 г."-с.Наречеснки бани. (ПК по БФ).
38. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-171/13.03.2018 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на НЧ "Христо Ботев-1928 г. "- с. Новаково. (ПК по БФ).
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
39. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-142/13.03.2018 г., относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2017г..
40. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-145/13.03.2018 г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г.
41. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-143/13.03.2018 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Асеновград.
42. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-144/13.03.2018 г., относно приемане на План за действие на община Асеновград за интегриране на ромите /2018-2020/.
43. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-148/13.03.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стефан Атанасов Ташев. (ПК по БФ).
44. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-149/13.03.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ наАнгел Любов Кирчев. (ПК по БФ).
45. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-150/13.03.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Юлия Славчева Тасева за лечение на съпругът й Петър Страхилов Тасев.(ПК по БФ).
46. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-151/13.03.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ наСемра Искаил Кенан. (ПК по БФ).
47. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-152/13.03.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ наГюлтекин Вадетов Реджепов. (ПК по БФ).
48. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-153/13.03.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Златка Христева Панайотова. (ПК по БФ).
49. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-146/13.03.2018г., относно молба от Мария Борисова Исакова за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея. (ПК по БФ).
50. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-147/13.03.2018г., относно молба от Юмюгюл Наим Рамадан за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за дъщеря й Мелиса Юксел Рамадан. (ПК по БФ).
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
                                                                     ФЕРДИ КАДИР
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД 
ЗА  ПЕРИОДА 19.03-22.03.2018Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
19.03.2018Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
 
20.03.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
20.03.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
 
21.03.2018 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 
21.03.2018 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22.03.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 28.03.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Покана за публично обсъждане за приемане на отчета на бюджета на община Асеновград за 2017 г. Валидно до: 12.09.2018
Община Асеновград ще сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма по ОПРР 2014-2020 г. Валидно до: 12.09.2018
Честваме 133 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2018
Информация по проекта за създаване на социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинската собственост Валидно до: 31.08.2018
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 31.08.2018
45 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 29.08.2018
Обява на Общинска служба по Земеделие-Асеновград Валидно до: 15.08.2018
Обява за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 31.07.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ Валидно до: 31.07.2018
Започва реализацията на проект ”Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” Валидно до: 28.07.2018
Временно ограничение за движение на МПС по моста до хотел „Асеновец” в гр. Асеновград Валидно до: 16.07.2018
44- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 11.07.2018
Временно ограничение за достъп на МПС до паркинга на читалището в гр. Асеновград Валидно до: 09.07.2018
Класиране на децата за участие в лятна академия „Шарена ваканция” Валидно до: 02.07.2018
Протокол за разпределяне на мери, пасища и ливади за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 29.06.2018
Еньовден на Беланташ Валидно до: 24.06.2018
Програма за обичая „Калиница” Валидно до: 24.06.2018
Съобщение от Общинска служба "Земеделие" - Асеновград Валидно до: 22.06.2018
42- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 13.06.2018
Покана за Общо събрание на МИГ „Куклен – Асеновград” Валидно до: 05.06.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм