Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


38- мо Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 38-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 28.02.2018Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-62/31.01.2018г., относно Годишен отчет за 2017г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Асеновград за мандат 2015-2019г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ.Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-80/13.02.2018г., относноoтчет за изпълнение на решенията на ОбС-Асеновград за периода 10.05.2017-20.12.2017г. към 08.02.2018г.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Отчет от Председателя на ОбС – Асеновград вх.№ С-4/24.01.2018г., относно дейността и работата на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии запериода 01.07.2017г.-31.12.2017г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІV.Писмо от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината и Председател на МКБППМН вх.№ ДЗ-81/13.03.2018г., относно Отчет на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград за 2017г. (ЗА СВЕДЕНИЕ, ПК ЗСД)
 
V. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1.Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-75/12.02.2018г, относно удължаване срока на договор за наем на самостоятелен обект в сграда с КИ 38385.211.275.1.9 по КК на с. Конуш, с полезна площ 99 кв.м. и предназначение-за културна и обществена дейност, находящ се на ул. „Кап. Райчо” №2, ет.1, с. Конуш.
2. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-111/14.02.2018г, относно заявление  вх. №14-00-788/13.02.2018г. от СНЦ "ТЕНИС КЛУБ АКТИВ СПОРТ"-ГР.АСЕНОВГРАД, за удължаване срока на договор за наем на ПИ 00702.527.150 по КК на гр. Асеновград, с обща площ 2135 кв.м., с предназначение -"Спортни дейности-тенис кортове".
3. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-109/14.02.2018г, оносно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
4. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-110/14.02.2018г, оносно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
5.Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-108/14.02.2018г, оносно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се на „Плувен басейн”, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
6. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-105/13.02.2018г., относно одобряване на предварителен договор по чл. 15 от ЗУТ за промяна на граница в УПИ III-508.58, кв.3 по регулационния план на кв. Запад, гр. Асеновград.(ПК по УРТО).
7.Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-106/13.02.2018г. , относно продажба на 9.991% ид. част от поземлен имот с КИ №00702.526.125 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).
8.  Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-78/12.02.2018г. , относно продажба на ½ ид. част от поземлен имот с КИ №00702.513.207 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).
9. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-79/12.02.2018г. , относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.230.114 по КК на кв. Горни Воден, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).
10. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-76/12.02.2018г. , относно продажба на поземлен имот с КИ №00702.509.56 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).
11.Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-77/12.02.2018г. , относно продажба на поземлен имот с КИ №00702.27.744 по КК на гр. Асеновград, по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС. (ПК по БФ).
12. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-72/12.02.2018г., относно продажба на поземлени имоти с КИ №№00702.536.32 и 00702.536.33 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
13. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-73/12.02.2018г., относно продажба на поземлен имот с КИ №00702.535.112 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
14. Предложение от Димчо Темелков -зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-74/12.02.2018г., относно продажба на поземлен имот с КИ №00702.506.110 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).
15. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-95/13.02.2018г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
            16. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-69/09.02.2018г., относно молба от Христина Димитрова Атанасова, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.(ПК по ЗДС).
 
VІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
17. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-98/13.02.2018г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.24.240 по КК на гр. Асеновград за ”Жилищно застрояване”.
18. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-96/13.02.2018г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 99087.37.48 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за ”Жилищно застрояване”.
19. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-97/13.02.2018г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 99088.131.8 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за ”Жилищно застрояване”.
20. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-99/13.02.2018г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 99087.232.43 по КК на гр. Асеновград, кв.Горни Воден за ”Жилищно застрояване”.
21. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-100/13.02.2018г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 99088.15.260 по КК на гр. Асеновград, кв.Долни Воден за ”Складове за промишлени стоки”.
22. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-101/13.02.2018г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 99087.17.36 по КК на гр. Асеновград, кв.Горни Воден за ”Складова база с магазин за промишлени стоки”.
23. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-102/13.02.2018г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ 00702.7.5 по КК на гр. Асеновград за производство и складове за крепежни изделия.
24. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-103/13.02.2018г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план за обект „Уличен водопровод за поземлени имоти КИ 99088.20.74, КИ 99088.20.75, КИ 99088.20.78, КИ 99088.20.86, КИ 99088.20.87 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден и поземлен имот КИ 99087.17.21 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден”.
25. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-104/13.02.2018г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП-Парцеларен план за обект „Електрозахранване и осигуряване на необходимата мощност за бъдеща помпена станция”.
 
VІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
26. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-112/14.02.2018г., относно предоставяне на целева субсидия на „МБАЛ-Асеновград” ЕООД за закупуване на нов компютърен томограф /СКЕНЕР/.
27. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-70/12.02.2018г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2018г. по сметката за европейски средства (7443) за проект „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград” по ОП „Околна среда 2014-2020г.” по договор за БФП № BG16M1OP002-5.002-0009-C01.
28. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-71/12.02.2018г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2018г. по сметката за европейски средства (7443) за проект”Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” по договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0092-C-01.
 
VІІІ. Постоянна комисия Образование и култура:
29. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-107/14.02.2018г., относно приемане на Годишен план за младежка политика на Община Асеновград за 2018г.
30. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-94/13.02.2018г., относно приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците и План за дейностите подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Асеновград.
 
IX. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
31. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-83/13.02.2018г., относно промяна в наименованието на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-гр. Асеновград.
32. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-86/13.02.2018г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Териториална организация на слепите-Асеновград.(ПК по БФ).
33. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-88/13.02.2018г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Светла Васкова Кашидова за лечение на детето й Михаил Иванов Кашидов.(ПК по БФ).
34. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-90/13.02.2018г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сабрие Идриз Шабан за лечение на детето й Суде Гюнер Шабан.(ПК по БФ).
35. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-84/13.02.2018г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Станка Русева Букова.(ПК по БФ).
36. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-85/13.02.2018г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Никола Георгиев Самаров.(ПК по БФ).
37. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-87/13.02.2018г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мартин Атанасов Василев.(ПК по БФ).
38. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-89/13.02.2018г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стефан Илиев Димитров.(ПК по БФ).
39. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-91/13.02.2018г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нуртен Ахмед Ибрям.(ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/                                                                                                                                                                Драгомир Георгиев
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАДЗА  ПЕРИОДА 19.02-22.02.2018Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

19.02.2018Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

20.02.2018 Г. (ВТОРНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

20.02.2018 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

21.02.2018 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

22.02.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 


Валидно до: 28.02.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Покана за публично обсъждане за приемане на отчета на бюджета на община Асеновград за 2017 г. Валидно до: 12.09.2018
Община Асеновград ще сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма по ОПРР 2014-2020 г. Валидно до: 12.09.2018
Честваме 133 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2018
Информация по проекта за създаване на социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинската собственост Валидно до: 31.08.2018
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 31.08.2018
45 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 29.08.2018
Обява на Общинска служба по Земеделие-Асеновград Валидно до: 15.08.2018
Обява за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 31.07.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ Валидно до: 31.07.2018
Започва реализацията на проект ”Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” Валидно до: 28.07.2018
Временно ограничение за движение на МПС по моста до хотел „Асеновец” в гр. Асеновград Валидно до: 16.07.2018
44- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 11.07.2018
Временно ограничение за достъп на МПС до паркинга на читалището в гр. Асеновград Валидно до: 09.07.2018
Класиране на децата за участие в лятна академия „Шарена ваканция” Валидно до: 02.07.2018
Протокол за разпределяне на мери, пасища и ливади за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 29.06.2018
Еньовден на Беланташ Валидно до: 24.06.2018
Програма за обичая „Калиница” Валидно до: 24.06.2018
Съобщение от Общинска служба "Земеделие" - Асеновград Валидно до: 22.06.2018
42- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 13.06.2018
Покана за Общо събрание на МИГ „Куклен – Асеновград” Валидно до: 05.06.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм