Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград и с. Леново

На основание чл. 81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповеди №№А-13, А-14 и А-15/04.01.2018 г.  на Кмета на Община Асеновград
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост: 
 
 
 
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
Предназначение
 
Площ
кв.м.
 
Начална  тръжна цена
за годишен наем
(без ДДС) лв.
и стъпка на наддаване, в лв.
 
Депозит
(в размер на  30 % от началната    тръжна цена),
в   лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
1.
Терен, общинска собственост находящ се на ул. „Иларион Макариополски”,
гр. Асеновград, в УПИ I-КЖС и ТП и в улична регулация на кв. 65 по плана на гр. Асеновград,
попадащ в ПИ с №№00702.513.221 и  00702.513.218          /улица/ по кад. карта
гр. Асеновград,
/съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с прот.№23 от 22.08.2017 г. на ЕСУТ/
Търговия на дребно
36.00 кв.м.
1940.00 лв.
Стъпка на наддаване 190.00 лв.
582.00 лв.
24.01.2018 г.
 
9.00 часа
2.
Терен,
публична общинска собственост, находящсе в улична регулация – ул. „Ново време”, кв.379   по рег. план на  гр. Асеновград, ПИ№ 00702.533.131 по кад. карта на
гр. Асеновград          /съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с прот.  №14 от 16.06.2017 г. на ЕСУТ/
Магазин за продажба на хранителни стоки
48.00 кв.м.
1440.00 лв.
Стъпка на наддаване
140 лв.
432.00 лв.
24.01.2018 г.
 
9.45 часа
3.
Помещения представляващи обособена част от  недвижим имот  - публична общинска собственост, находящи се  в двуетажна масивна сграда – читалище,  със  ЗП от 450 кв.м., построена в имот с КИ 43298.501.171 по кадастралната карта на с. Леново
 
 
Заведение за хранене и развлечение – Кафе-сладкарница
 
 
 
Обща площ 66.20 кв.м.
 
840.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване 80.00 лв.
 
 
252.00 лв.
 
24.01.2018 г.
 
10.15 часа
Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години;
Месечната наемна цена, която ще заплащат спечелилите търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща  и ДДС.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSF  или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Спечелилите търгове от позиции 1 и 2 се задължават като наематели, да се снабдят с удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една) година, без да искат прихващане от наема.
Спечелилият търг от позиция 3 се задължава като наемател:
  • Да се снабди  с всички необходими  документи за преустройство -  въвеждане в експлоатация и работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една)  година, без да иска прихващане от наема.
  • Да извърши основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане на наема.
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация се получава от 12.01.2018 г. до 23.01.2018 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция УОАТ, отдел УОСНИНАР стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 23.01.2018 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция УОАТ, отдел УОСНИНАР, стая  502 , ет. V  на Община Асеновград.
При участието си в търговете, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 06.02.2018 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг ще се получава всеки работен ден  от 25.01.2018 г. до 05.02.2018 г.  Депозит за участие  ще се внася до 16.30 часа на 05.02.2018 г.
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 06.02.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм