Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


34 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 34-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 29.11.2017Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
  
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-529/14.11.2017 г., относно удължаване срока на договорите на обекти-публична общинска собственост, находящи се в Търговски център, гр.Асеновград.
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-511/26.10.2017 г., относно определяне начална наемна цена на Терен с площ 48 кв.м.-публична общинска собственост, находящ се в улична регулация-ул."Ново време", кв.379 по регулационния план на гр.Асеновград, поземлен имот №00702.533.131 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-514/27.10.2017 г., относно определяне начална наемна цена н а Терен с площ 36.00 кв.м. - общинска собственост, находящ се в УПИ-I - комплексно строителство в ТП и в улична регулация на кв. 65 по плана на гр. Асеновград, с предназначение - Търговия на дребно.(ПК по БФ)
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-527/13.11.2017 г., относно прилагане на регулационния план за УПИ XXIII-1995,1995а, кв.151, гр.Асеновград.(ПК по УРТО)
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-528/13.11.2017 г., относно прекратяване на съсобственост в ПИ 00702.7.473 по КК на Асеновград, м. „Кавакалтъ”.(ПК по БФ)
6.Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-533/14.11.2017 г., относно одобряване на предварителен договор и цената на общинската част в новообразуван имот УПИ IV-502.477, кв.68 по плана на с.Тополово.(ПК по УРТО)
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-516/07.11.2017 г., относно продажба на ПИ с КИ №51830.502.421 по КК на с.Новаково.(ПК по БФ)
8. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-518/09.11.2017 г., относно предоставяне под наем на имоти-публична общинска собственост полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
9. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-508/19.10.2017 г., относно молба от Хасие Саид Десимирова, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-530/14.11.2017г., относно Промяна разчета за финансиране на капиталови разходи на община Асеновград за 2017г.
11. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-522/13.11.2017г., относно одобряване на ПУП (ПРЗ) за обединяване на УПИ 7.58-хотел и кафене-аперитив с имот 02974.7.61 по КК на с.Бачково и образуване на УПИ 7.83 за хотел и кафе-аперитив.
12. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-525/13.11.2017г., относно даване на съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ ІІ -РУМ кв.3 по регулационния план на гр.Асеновград, ЖК Запад.
13. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-521/13.11.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-ПИ с КИ №00702.18.163 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване..
14. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-523/13.11.2017г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ с КИ №99087.230.51 по кв. Горни Воден за жилищно застрояване.
15. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-526/13.11.2017г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-ПИ с КИ №99088.18.43 по КК на кв. Долни Воден за сервиз на ремонт на селскостопанска техника.
16. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-524/13.11.2017г., относно Разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за урегулиране на земеделска земя с ПИ с КИ 38799.27.73 по КК на с. Косово за цех за пелети.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-531/14.11.2017г., относно Промяна на бюджета и индикативния годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз на община Асеновград за 2017г.
18. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-520/13.11.2017г., относно допълване списъка на лицата, имащи право на транспортни разноски, приет с Решение на ОбС №753/25.01.2017г.
 
ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
19. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-537/15.11.2017г., относно oтпускане на еднократна социална помощ на Яшар Мехмед Абдърман.(ПК по БФ)
20. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-538/15.11.2017г., относно oтпускане на еднократна социална помощ на Иван Атанасов Терзиев.(ПК по БФ)
21. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-539/15.11.2017г., относно oтпускане на еднократна социална помощ на Елена Николова Николова.(ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/                                                                                                                     д-р Светозар Шуманов
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 20.11.-23.11.2017Г.
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

20.11.2017 Г. (понеделник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

21.11.2017 Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

22.11.2017 Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

23.11.2017 Г. (четвъртък)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 
 

Валидно до: 29.11.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 20.04.2018
Великденска програма Община Асеновград Валидно до: 10.04.2018
Промяна в организацията на движението в гр.Асеновград Валидно до: 31.03.2018
Съобщение във връзка с актуалните маршрути на градския транспорт по автобусни линии № 1, № 3, № 4 и междуселищните превози Валидно до: 31.03.2018
39 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 28.03.2018
Покана по „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград" Валидно до: 16.03.2018
Честване на 788-та годишнина от победата на цар Иван Асен II при Клокотница и 800 години от провъзгласяването му за цар Валидно до: 09.03.2018
Слово на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Националния празник на Република България 3 март Валидно до: 05.03.2018
140 г. от Освобождението на България от османско иго Валидно до: 05.03.2018
38- мо Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 28.02.2018
Община Асеновград обявява шести международен конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора – Асеновград 2018” Валидно до: 20.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 08.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 06.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 05.02.2018
Празници на виното Валидно до: 01.02.2018
Конкурс за най-вкусни станимашки сармички Валидно до: 31.01.2018
37- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 31.01.2018
Заповеди за споразумения - мери, пасища и ливади Валидно до: 31.01.2018
Започва плащането на данък превозни средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък Валидно до: 19.01.2018
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Асеновград за 2018 г. Валидно до: 15.01.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм