Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. имоти в Асеновград, с. Мулдава и с. Конуш

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  1099, 1101, 1103 и 1105 от 27.09.2017 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-1622, А-1623, А-1624 и А-1625 от 16.10.2017г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕс явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Мулдава и с . Конуш
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
07.11.2017г.
9.00 ч.
ПИ№ 49309.8.109 по КК на с. Мулдава, незастроен, трайно предназначение: урбанизиранатеритория, НТП: за съоръжение на електропровод, стар идентификатор: 49309.8.63, съседи: поз. имоти – 49309.896,  49309.8.108 и 49309.8.111 /АЧОС № 5523от 10.07.2014г./
119
2500
1200
200
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
07.11.2017г.
9.45 ч.
ПИ№ 00702.24.234 по КК на гр. Асеновград, м. Чакъла, незастроен, трайно предназначение: земеделскатеритория, НТП: за земеделски труд и отдих, категория на земята при неполивни условия: 10, стар идентификатор: 00702.24.2,номер по предходен план: 22.49, съседи: поз. имоти – 00702.24.155,  00702.24.233, 00702.24.235, и 00702.24.1236 /АЧОС № 6471 от 27.07.2017г./
424
4240
2000
400
72 лв.
/ с ДДС/
3.
07.11.2017г.
10.30 ч.
ПИ№ 00702.27.229 по КК на гр. Асеновград, м. Параколово, незастроен, ТП: зем. територия, НТП: друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 9,номер по предходен план: 027229, съседи: поз. имоти – 00702.27.471,  00702.27.38, 00702.27.475, и 00702.27.273  /АЧОС № 6472 от 27.07.2017г./
355
3000
1500
300
72лв.
/ с ДДС/
4.
07.11.2017г.
11.15 ч.
ПИ№ 38385.36.4 по КК на с. Конуш, м. Дялниците, трайно предназначение: земеделскатеритория, НТП: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 3, номер по предходен план: 036004, съседи: ПИ–38385.34.117, 38385.32.118, 38385.36.109, и 38385.36.3 /АЧОС № 6485 от 02.08.2017г./
4066
12198
6000
1000
72лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 24.10.2017г. до 06.11.2017г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 08.11.2017г. до деня предхождащ повторните търгове – 20.11.2017г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати,повторни търгове ще се проведат на 21.11.2017г.  на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55 

Валидно до: 21.11.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм