Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград

На основание чл. 81 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповеди №№А-1415, А-1416 и А-1417 от 14.09.2017 г.  на Кмета на Общината 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА 
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в гр. Асеновград: 
 
 
      
           Вид и    
     местонахождение
на обекта
 
 
Предназначе- ние
 
площ
 
кв.м.
 
Начална  тръжна цена
за годишен наем
(без ДДС) лв.
и стъпка на наддаване, в лв.
 
Депозит
(в размер на  30 % от началната    тръжна цена)
  в   лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
 
1
Обект „Ресторант –стол” - Помещения и оборудване, находящ се на първи етаж в сградата  на Община Асеновград, построена  в   имот с КИ № 00702.518.47 по КК на  гр. Асеновград (УПИ I– Общински съвет, кв.195 по плана на гр. Асеновград), с административен адрес пл. ”Акад. Н. Хайтов” №9, гр. Асеновград.
 
 
Ресторант – стол /обществено хранене с алкохол/
 
 
  обща площ 366.46 кв.м./търговска площ  - 246.59 кв.м. и обсл. части – 119.87 кв.м./
 
 
22 200.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване
– 2 000.00 лв.
 
 
6 660.00 лв.
 
 
04.10.2017 г.
 
 8.30 часа
 
 
2
Самостоятелен обект в сграда  с кад. №00702.518.49.1.1 по КК на гр. Асеновград, находящ се  на пл.”Акад. Н. Хайтов” №10, гр. Асеновград
 
 
За търговска дейност
 
 
259.53
 
19 414.68 лв.;
 
Стъпка на наддаване
– 1900.00 лв.
 
 
5 824.40 лв.
 
04.10.2017 г.
 
10.00 часа
3.
Самостоятелен обект в сграда  с кад.  №00702.513.221.2.39 по КК на гр. Асеновград и прилежащи  части: изба в сутеренно ниво, с административен  адрес ул.”Васил Левски” №5, ет.1, гр. Асеновград
 
За търговска дейност
 
 
на  ет.1  - 306 кв.м.
и изба  -
94 кв.м.
         
     19 500.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване
- 1900.00 лв.
 
5 850.00  лв.
 
04.10.2017 г.
 
11.30 часа
Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години;
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга за обекта от позиция 1, представлява сумата от  1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем за помещенията  и наемната  цена на  движимото общинско имущество, представляващо оборудването в обекта, в размер на  2% месечно от балансовата  стойност  на ДМА, като върху размера на  сумата  се заплаща  и ДДС.   
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга за обект от позиция 2 и 3 , представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща  и ДДС.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
Наемателят на обекта от позиция 1се задължава за срока  на действие на договора:
- при необходимост от основен  или текущ ремонт  и подобрения в обекта,  същите да бъдат извършени от и за негова сметка, след писмено съгласие на наемодателя,  като  след прекратяване на договора  се предадат на наемодателя и останат негова собственост. За стойността на извършените  ремонтни работи да не се иска  прихващане от наема.
- да поддържа  детския  кът и зелените  площи  пред обекта за своя сметка, без да иска прихващане от наема.  Всички извършени подобрения да се предадат на  наемодателя след прекратяване на договора  и останат негова собственост.
- да предоставя  обекта безвъзмездно за ползване при поискване за осъществяване на различни мероприятия с обществено значим характер, след предварително съгласуване с наемодателя за всеки отделен случай.
Наемателят на обект от позиции 2 и 3 се задължава :
- да  се снабди с всички необходими документи за преустройство - въвеждане в експлоатация и работа в  обекта,  за своя сметка за срок не по–дълъг от 1  (една) година, без да иска прихващане от наема;
- да извърши за своя сметка, без да иска прихващане от наема,  всички основни и текущи ремонти и подобрения в обекта  за целия срок на договора, като същите останат собственост на  наемодателя.
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация се получава от 20.09.2017 г. до 03.10.2017 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг, в размер на  30 % от началната тръжна цена, се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 03.10.2017 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел „УОСНИНАР”, стая  502 , ет. V  на Община Асеновград.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 17.10.2017 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторен търг ще се получава всеки работен ден  от 05.10.2017 г. до 16.10.2017 г.   
Депозит за участие  ще се внася до 16.30 часа на 16.10.2017г. 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 17.10.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СОТИР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ ЕЛЕНА СОТИРОВА КОСТОВА Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДУРХАН ИРФАН ДУРМУШ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ЯНКОВ КУВАТЛИЕВ Валидно до: 24.05.2018
Обява за избор на членове на Съвета на децата Валидно до: 24.05.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Добростан Валидно до: 22.05.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 04.05.2018
Съобщение до собственик на поземлен имот КИ 00702.506.124 за изработен проект за изменение на ПУП-ПР Валидно до: 28.04.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград Валидно до: 25.04.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 62.52 кв.м., находящо се в с. Боянци Валидно до: 19.04.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект- терен находящ се в публична общинска собственост – Плувен басейн Валидно до: 04.04.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 04.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САБАХТИН РЕМЗИЕВ ХАЛИЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ: МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ВАСИЛЕВ ДИМОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА - ТАШЕВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНГЕЛ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ Валидно до: 25.03.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм