Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград

На основание чл. 81 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповеди №№А-1415, А-1416 и А-1417 от 14.09.2017 г.  на Кмета на Общината 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА 
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в гр. Асеновград: 
 
 
      
           Вид и    
     местонахождение
на обекта
 
 
Предназначе- ние
 
площ
 
кв.м.
 
Начална  тръжна цена
за годишен наем
(без ДДС) лв.
и стъпка на наддаване, в лв.
 
Депозит
(в размер на  30 % от началната    тръжна цена)
  в   лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
 
1
Обект „Ресторант –стол” - Помещения и оборудване, находящ се на първи етаж в сградата  на Община Асеновград, построена  в   имот с КИ № 00702.518.47 по КК на  гр. Асеновград (УПИ I– Общински съвет, кв.195 по плана на гр. Асеновград), с административен адрес пл. ”Акад. Н. Хайтов” №9, гр. Асеновград.
 
 
Ресторант – стол /обществено хранене с алкохол/
 
 
  обща площ 366.46 кв.м./търговска площ  - 246.59 кв.м. и обсл. части – 119.87 кв.м./
 
 
22 200.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване
– 2 000.00 лв.
 
 
6 660.00 лв.
 
 
04.10.2017 г.
 
 8.30 часа
 
 
2
Самостоятелен обект в сграда  с кад. №00702.518.49.1.1 по КК на гр. Асеновград, находящ се  на пл.”Акад. Н. Хайтов” №10, гр. Асеновград
 
 
За търговска дейност
 
 
259.53
 
19 414.68 лв.;
 
Стъпка на наддаване
– 1900.00 лв.
 
 
5 824.40 лв.
 
04.10.2017 г.
 
10.00 часа
3.
Самостоятелен обект в сграда  с кад.  №00702.513.221.2.39 по КК на гр. Асеновград и прилежащи  части: изба в сутеренно ниво, с административен  адрес ул.”Васил Левски” №5, ет.1, гр. Асеновград
 
За търговска дейност
 
 
на  ет.1  - 306 кв.м.
и изба  -
94 кв.м.
         
     19 500.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване
- 1900.00 лв.
 
5 850.00  лв.
 
04.10.2017 г.
 
11.30 часа
Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години;
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга за обекта от позиция 1, представлява сумата от  1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем за помещенията  и наемната  цена на  движимото общинско имущество, представляващо оборудването в обекта, в размер на  2% месечно от балансовата  стойност  на ДМА, като върху размера на  сумата  се заплаща  и ДДС.   
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга за обект от позиция 2 и 3 , представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща  и ДДС.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
Наемателят на обекта от позиция 1се задължава за срока  на действие на договора:
- при необходимост от основен  или текущ ремонт  и подобрения в обекта,  същите да бъдат извършени от и за негова сметка, след писмено съгласие на наемодателя,  като  след прекратяване на договора  се предадат на наемодателя и останат негова собственост. За стойността на извършените  ремонтни работи да не се иска  прихващане от наема.
- да поддържа  детския  кът и зелените  площи  пред обекта за своя сметка, без да иска прихващане от наема.  Всички извършени подобрения да се предадат на  наемодателя след прекратяване на договора  и останат негова собственост.
- да предоставя  обекта безвъзмездно за ползване при поискване за осъществяване на различни мероприятия с обществено значим характер, след предварително съгласуване с наемодателя за всеки отделен случай.
Наемателят на обект от позиции 2 и 3 се задължава :
- да  се снабди с всички необходими документи за преустройство - въвеждане в експлоатация и работа в  обекта,  за своя сметка за срок не по–дълъг от 1  (една) година, без да иска прихващане от наема;
- да извърши за своя сметка, без да иска прихващане от наема,  всички основни и текущи ремонти и подобрения в обекта  за целия срок на договора, като същите останат собственост на  наемодателя.
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация се получава от 20.09.2017 г. до 03.10.2017 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг, в размер на  30 % от началната тръжна цена, се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 03.10.2017 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел „УОСНИНАР”, стая  502 , ет. V  на Община Асеновград.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 17.10.2017 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторен търг ще се получава всеки работен ден  от 05.10.2017 г. до 16.10.2017 г.   
Депозит за участие  ще се внася до 16.30 часа на 16.10.2017г. 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 17.10.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРАСИМИР ХРИСТОВ ДИКОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КОСТАДИН ТОМОВ ШОПОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРДИНЧ РАМАДАН АХМЕД Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИЯНА ВАСИЛЕВА КОМЕНДАРОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БОНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЛИАНА ХРИСТЕВА АТАНАСЧЕВА ПЕТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСЧЕВ Валидно до: 04.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени, находящи се в гр. Асеновград, с. Мулдава и с. Боянци Валидно до: 30.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 24.10.2018
Публични търгове за отдаване под наем на два терена и едно помещение в гр. Асеновград и с. Боянци Валидно до: 17.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Търговски център Валидно до: 12.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 12.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПАВЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ МАКАЗЧИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛ БОЖКОВ ЕЛЕНКОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕНИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ Валидно до: 30.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм