Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността Финансов контрольор в отдел „Правен” на дирекция „Правно нормиране”

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
На основание чл.10 а,във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/и Заповед № А-1411/14.09.2017 г.на Кмета на общината
 
ОБЯВЯВА  КОНКУРС
 
за заемане на длъжността Финансов контрольор в отдел „Правен”на дирекция „Правно нормиране” - 1 /една/ щатна бройка по служебно правоотношение в администрацията на Община Асеновград, длъжностно ниво съгласно КДА-9, наименование на длъжностното ниво съгласно КДА  „Експертно ниво 5”.
 
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на образование - висше магистър.
- Професионален опит - 2 /две/ години или придобит ранг - IV  младши.
2. Допълнителни умения и квалификации:
- Професионална област: икономика.
- Компетенции, свързани с ориентация към резултати, работа в екип, обективност на преценката и фокус към клиента.
- Компютърна грамотност и работа с програмни продукти WINDOWS, WORD,EXCEL.
- Добро познаване на всички нормативни актове в областта, в която работи /Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за счетоводството, Закон за обществените поръчки, Закон за публичните финанси и др./
3. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
-  Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;
- Декларация от кандидата за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
6. Документите следва да бъдат представени в Информационния център на Община Асеновград в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и във вестник ”Марица”.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло във фоайето на Община Асеновград - ет. ІІ,  пл. ”Акад. Николай Хайтов”№ 9.
8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
- Осъществява предварителен контрол и се произнася писмено по законосъобразността преди поемане на задължение относно: бюджетните параграфи, наличието на бюджетен кредит, компетентността на лицето, което поема задължението, правилното изчисление на количествата и сумите, спазването на тръжните процедури и други нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението.
- Осъществява предварителен контрол и се произнася писмено по законосъобразността преди извършването на разход относно: съответствието на разхода с поетото задължение, компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода, верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите по тях.
- Осъществява предварителен контрол и се произнася се писмено по законосъобразността на приходите в Общината относно: установяване на потребност, определяне на вида и размера на прихода, проверка за съответствие на приходи с бюджетните параграфи, проверка за правилно изчисление на стойностите, количествата и сумите, проверка за съответствие на прихода с нормативните изисквания, одобряване на предложението.
- Във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки: проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и извършване на разход, попълва и подписва контролните листове за предварителен контрол, при извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на разхода с поетото задължение, осъществява контрол по прилагане на Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, утвърдени със заповед на кмета на общината, относно попълване и прилагане на приложенията към същите.
9. Размерът на основната месечна заплата определена за длъжността е в границите /от – до/ - 460 – 1200 лв.

Валидно до: 25.09.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНГЕЛ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ Валидно до: 25.03.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 1 с площ 16 кв.м. в с. Боянци Валидно до: 22.03.2018
Продажба на 4 бр. поз. имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, с. Червен и с. Три могили Валидно до: 21.03.2018
Публични търгове за отдаване под наем на едно помещение в с. Боянци и един терен в гр. Асеновград Валидно до: 19.03.2018
Проект на окончателен списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 09.03.2018
Община Асеновград обявява Проекто списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 14.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград и с. Леново Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 06.02.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ51830.502.421 по КК на с. Новаково с площ 455 кв.м., урбанизирана територия Валидно до: 06.02.2018
Трети прием на документи-проект Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост Валидно до: 26.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯНКО ИВАНОВ НИКОЛАЕВ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Т И А ТЕРАПИС”ООД Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВСКИ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГОГОВ Валидно до: 29.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в с. Конуш, с. Боянци и гр. Асеновград Валидно до: 22.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 12.12.2017
Удължаване срока за закупуване на конкурсна документация за отдаване под наем на помещения в с. П. Евтимово за чит. дейност Валидно до: 08.12.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм