Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността Финансов контрольор в отдел „Правен” на дирекция „Правно нормиране”

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
На основание чл.10 а,във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/и Заповед № А-1411/14.09.2017 г.на Кмета на общината
 
ОБЯВЯВА  КОНКУРС
 
за заемане на длъжността Финансов контрольор в отдел „Правен”на дирекция „Правно нормиране” - 1 /една/ щатна бройка по служебно правоотношение в администрацията на Община Асеновград, длъжностно ниво съгласно КДА-9, наименование на длъжностното ниво съгласно КДА  „Експертно ниво 5”.
 
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на образование - висше магистър.
- Професионален опит - 2 /две/ години или придобит ранг - IV  младши.
2. Допълнителни умения и квалификации:
- Професионална област: икономика.
- Компетенции, свързани с ориентация към резултати, работа в екип, обективност на преценката и фокус към клиента.
- Компютърна грамотност и работа с програмни продукти WINDOWS, WORD,EXCEL.
- Добро познаване на всички нормативни актове в областта, в която работи /Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за счетоводството, Закон за обществените поръчки, Закон за публичните финанси и др./
3. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
-  Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;
- Декларация от кандидата за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
6. Документите следва да бъдат представени в Информационния център на Община Асеновград в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и във вестник ”Марица”.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло във фоайето на Община Асеновград - ет. ІІ,  пл. ”Акад. Николай Хайтов”№ 9.
8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
- Осъществява предварителен контрол и се произнася писмено по законосъобразността преди поемане на задължение относно: бюджетните параграфи, наличието на бюджетен кредит, компетентността на лицето, което поема задължението, правилното изчисление на количествата и сумите, спазването на тръжните процедури и други нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението.
- Осъществява предварителен контрол и се произнася писмено по законосъобразността преди извършването на разход относно: съответствието на разхода с поетото задължение, компетентността на лицето, разпоредило извършването на разхода, верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите по тях.
- Осъществява предварителен контрол и се произнася се писмено по законосъобразността на приходите в Общината относно: установяване на потребност, определяне на вида и размера на прихода, проверка за съответствие на приходи с бюджетните параграфи, проверка за правилно изчисление на стойностите, количествата и сумите, проверка за съответствие на прихода с нормативните изисквания, одобряване на предложението.
- Във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки: проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения и извършване на разход, попълва и подписва контролните листове за предварителен контрол, при извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на разхода с поетото задължение, осъществява контрол по прилагане на Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, утвърдени със заповед на кмета на общината, относно попълване и прилагане на приложенията към същите.
9. Размерът на основната месечна заплата определена за длъжността е в границите /от – до/ - 460 – 1200 лв.

Валидно до: 25.09.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ДИМИТРОВ РАДЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЛЯНГОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СНЕЖАНКА СЛАВЧЕВА МОЛЛОВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДАНИЕЛ РУМЕНОВ БАКЛАРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТОДОР ЛЮБЕНОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ПАНДЖАЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИОС САВАС ХАЛУМИС Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАТЯ КОСТОВА МАКЕДОНСКА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАЛИН ТОДОРОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЙОТОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ПЕТКОВ БАРАБОЛОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЖИВКА ДИМИТРОВА ПЕТЕВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЛИЯНА ПЕТРОВА ГРОЗДАНОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛБЕНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЙШЕ САЛИ МУСТАФА-КЬОСЕВА Валидно до: 24.09.2018
На основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Асеновград обявява Заповед №ДС-12-4/28.08.2018 г. Валидно до: 18.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм