Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


32 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 32-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.09.2017Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-107/07.09.2017 г.(ПК Правна)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-446/12.09.2017 г., относно oтдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на общински пазар, гр. Асеновград.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-447/12.09.2017 г., относно oтдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на общински пазар, гр. Асеновград.
3. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-434/12.09.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда с КИ №38385.210.172.1, построена в ПИ № 38385.210.172 по КК на с. Конуш.(ПК по БФ).
4. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-435/12.09.2017г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда, построена в югоизточна част на УПИ IX - администрация, търговия и обществено хранене, кв.15 по плана на с. Патриарх Евтимово.(ПК по БФ).
5. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-436/12.09.2017г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда с КИ №99088.503.289.1, построена в ПИ с КИ №99088.503.289 по КК на кв. Долни Воден.(ПК по БФ).
6. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-448/12.09.2017 г., относно удължаване срока на договорите на обекти - публична общинска собственост, находящи се на общински пазар, гр. Асеновград.
7. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-437/12.09.2017г., относно определяне начална наемна цена на Помещение №2 с площ 27.30кв.м., обособена част от павилион - общинска собственост, поставен върху терен - публична общинска собственост, в улична регулация в кв. 30 по плана на кв. Долни Воден, гр.Асеновград.(ПК по БФ).
8. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-439/12.09.2017г., относно прилагане на регулационния план за ПИ №38385.211.254 по КК на с. Конуш.
9. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-438/12.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ№ 49309.8.109 по КК на с. Мулдава. (ПК по БФ).
10.Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-450/12.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.36.21 по КК на кв. Горни Воден.(ПК по БФ).
11.Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-451/13.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.24.234 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
12.Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-452/13.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.27.229 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
13.Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-453/13.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 38385.36.4 по КК на с. Конуш.(ПК по БФ).
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
14. Докладна записка от Кмета на общината вх. № ДЗ-454/14.09.2017г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи за 2017г.
15. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-424/08.09.2017г., относно изменение и допълнение на Решение № 2044, взето на Шестдесет и първо Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград.
16. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-421/08.09.2017г., относно разрешаване за изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ 23.402-складова база за съхранение и сортиране на селскостопанска продукция за разширение на площадката с ПИ №00702.23.402. и промяна на предназначението на ПИ с ИД №00702.23.401 по КК на гр.Асеновград.
17. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-422/08.09.2017г., относно съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ XII-озеленяване в кв.266 по регулационния план на гр. Асеновград.
18. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-423/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за обект на техническа инфраструктура - външен водопровод до УПИ I-48, кв.11 по регулационния план на с. Козаново, отразен в кадастралната карта идентификатор №37633.100.546.
19. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-430/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за обект за „Водопроводно отклонение” за поземлен имот КИ №72789.68.239 по КК на с. Тополово.
20. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-420/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на горска територия – част от поземлен имот КИ №49309.12.31 по КК на с.Мулдава за пречиствателно съоръжение.
21. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-425/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ №00702.7.309 по КК на гр.Асеновград за „Фурна за хляб”.
22. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-426/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ №99087.19.139 по КК на гр.Асеновград, кв.Горни Воден за „Къща за гости и ресторант”.
23. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-427/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ №99088.19.48 по КК на гр.Асеновград, кв.Долни Воден за "Жилищно застрояване".
24. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-428/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ №00702.24.996 по КК на гр.Асеновград за "Жилищно застрояване".
25. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-429/08.09.2017г., относно Разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на имот с КИ №99087.13.10 по КККР на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за "Складова база за промишлени стоки" и обединяването му с УПИ 13.7, складова база за промишлени стоки по КККР на кв. Горни Воден, гр.Асеновград.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
26. Докладна записка от Кмета на общината вх.№ ДЗ-432/11.09.2017г., относно одобряване на Актуализация на Общински план за развитие 2014-2020г. на община Асеновград.
27. Докладна записка от Кмета на общината вх.№ ДЗ-455/14.09.2017г., относно изменение на Решение №961, взето на Двадесет и шесто редовно заседание с Протокол №26 от 17.05.2017г. на Общински съвет-Асеновград за кандидатстване с проект: "Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в община Асеновград" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
28. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-431/11.09.2017г., относно oдобряване предложения от Центъра за местни инициативи и развитие Асеновград проект, “Рехабилитация, изграждане на екопътека с наименование ‘Кутрата’”
29. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-433/12.09.2017г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Димитър Ангелов-Цампи.
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-440/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Весела Йорданова Стефанова.(ПК по БФ).
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-441/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Ангелов Петров.(ПК по БФ).
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-442/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ангелина Николова Стайкова.(ПК по БФ).
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-443/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Любен Ясенов Асенов.(ПК по БФ).
34. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-444/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стоянка Петрова Делимова.(ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:   /П/                                                                                                              
                                                                                           д-р Светозар Шуманов
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 18.09-21.09.2017Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.09.2017Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18.09.2017Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.09.2017Г. (вторник)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.09.2017Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.09.2017Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20.09.2017Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

Валидно до: 27.09.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Покана за публично обсъждане за приемане на отчета на бюджета на община Асеновград за 2017 г. Валидно до: 12.09.2018
Община Асеновград ще сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма по ОПРР 2014-2020 г. Валидно до: 12.09.2018
Честваме 133 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2018
Информация по проекта за създаване на социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинската собственост Валидно до: 31.08.2018
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 31.08.2018
45 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 29.08.2018
Обява на Общинска служба по Земеделие-Асеновград Валидно до: 15.08.2018
Обява за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 31.07.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ Валидно до: 31.07.2018
Започва реализацията на проект ”Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” Валидно до: 28.07.2018
Временно ограничение за движение на МПС по моста до хотел „Асеновец” в гр. Асеновград Валидно до: 16.07.2018
44- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 11.07.2018
Временно ограничение за достъп на МПС до паркинга на читалището в гр. Асеновград Валидно до: 09.07.2018
Класиране на децата за участие в лятна академия „Шарена ваканция” Валидно до: 02.07.2018
Протокол за разпределяне на мери, пасища и ливади за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 29.06.2018
Еньовден на Беланташ Валидно до: 24.06.2018
Програма за обичая „Калиница” Валидно до: 24.06.2018
Съобщение от Общинска служба "Земеделие" - Асеновград Валидно до: 22.06.2018
42- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 13.06.2018
Покана за Общо събрание на МИГ „Куклен – Асеновград” Валидно до: 05.06.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм