Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 бр. обекти-общинска собственост в Асеновград и с. Нар. бани

На основание чл. 81 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповеди №№А-1315, 1316, 1317  и 1318 от 28.08.2017 г.  на Кмета на Общината
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в гр. Асеновград  и  с. Нареченски бани: 
 
 
      
           Вид и    местонахождение
на обекта
 
 
Предназначе- ние
 
площ
 
кв.м.
 
Начална  тръжна цена
за годишен наем
(без ДДС)лв.
и стъпка на наддаване, в лв.
 
Депозит
(в размер на  30 % от началната    тръжна цена)
  в   лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
 
1
Помещения (стая № 108 с площ 24.94 кв.м. и обслужващи части - 6.48 кв.м. )   находящи се на I етаж в сграда  с КИ №00702.522.112.1 по КК на Асеновград, с адрес ул. „ Цар Иван Асен II” №38, Асеновград
 
 
офис
 
 
31.42
 
560.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване
– 50.00 лв.
 
 
168.00 лв.
 
18.09.2017 г.
 
 9.00 часа
 
 
2
Помещения (стая № 109 с площ 21.16 кв.м. и обслужващи части – 5.50 кв.м.)   находящи се на I  етаж в сграда  с КИ №00702.522.112.1 по КК на Асеновград, с адрес ул. „ Цар Иван Асен II” №38, Асеновград
 
 
офис
 
 
26.66
 
509.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване
– 50.00 лв.
 
 
152.70 лв.
 
18.09.2017 г.
 
 9.45 часа
3.
Преместваем обект
 /павилион/ №1, с прилежащ терен,  находящ се в  улична регулация по ул. „Люти дол” с. Нареченски бани и в част от поземлен имот с кад.  №201.265 по КК на с. Нареченски бани,  Община Асеновград –частна държавна собственост  (съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, съгласувана от Областен управител на Област Пловдив,  приета с Протокол
№14/16.06.2017 г. на ЕСУТ и одобрена от гл. архитект на Община Асеновград).
 
Търговия на дребно с хранителни стоки
 
Павилион  №1 -
33.00
 
прилежащ терен– 11.00
         
         1056.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване
- 100.00 лв.
 
316.80 лв.
 
18.09.2017 г.
 
 10.30 часа
4.
Преместваем обект /павилион/№2,поставен върху част от поземлен имот с кадастрален  №201.265 по КК на с.  Нареченски бани, Община Асеновград – частна държавна собственост  (съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, съгласувана от Областен управител на Област Пловдив,  приета с протокол №14/16.06.2017 г. на ЕСУТ и одобрена от гл. архитект на Община Асеновград)
 
 
Бръснаро – фризьорски услуги
 
 
 
   16.00
 
 
288.00 лв.;
 
      Стъпка на
       наддаване
        -20.00 лв.
 
 
86.40 лв.
 
 
18.09.2017 г.
 
 11.15 часа
Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години;
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща  и ДДС.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSFили  в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Право на участие в търг за  обектите от позиции 1 и 2  имат само политически  партии и организации с нестопанска цел.
Наемателят на обект от позиции 3 и 4се задължава да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка за срок не по–дълъг от 1 (една) година,  без да иска прихващане от наема.
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация се получава от07.09.2017 г. до 15.09.2017 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОСНИНАР, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 15.09.2017 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая  502 , ет. V  на Община Асеновград.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 29.09.2017 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторен търг ще се получава всеки работен ден  от19.09.2017 г. до 28.09.2017 г.   
Депозит за участие  ще се внася до 16.30 часа на 28.09.2017 г.
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 29.09.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ДИМИТРОВ РАДЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЛЯНГОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СНЕЖАНКА СЛАВЧЕВА МОЛЛОВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДАНИЕЛ РУМЕНОВ БАКЛАРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТОДОР ЛЮБЕНОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ПАНДЖАЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИОС САВАС ХАЛУМИС Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАТЯ КОСТОВА МАКЕДОНСКА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАЛИН ТОДОРОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЙОТОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ПЕТКОВ БАРАБОЛОВ Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЖИВКА ДИМИТРОВА ПЕТЕВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЛИЯНА ПЕТРОВА ГРОЗДАНОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛБЕНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЙШЕ САЛИ МУСТАФА-КЬОСЕВА Валидно до: 24.09.2018
На основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Асеновград обявява Заповед №ДС-12-4/28.08.2018 г. Валидно до: 18.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм