Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


29 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 29-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
05.07.2017 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Отчет вх. № С-12/22.06.2017г. от Председателя на ОбС – Асеновград за дейността и работата на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за първото шестмесечие към дата 22.06.2017 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Отчет от инж. Мария Вълканов-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-328/20.06.2017 г, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Асеновград за периода 15.08.2016 г. до 26.04.2017 г. към 15.06.2017 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-309/15.06.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост - Терен №3 с площ 56 кв.м., находящ се в ПИ 00702.508.230 по КК на гр. Асеновград, УПИ IX - обществено обслужване. кв.3 по ПУП на жк. Запад, гр. Асеновград, съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, приета с Решение №1290/31.01.2007г. на Общински съвет - Асеновград.
2. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-310/15.06.2017 г., относно Удължаване срока на договор за наем на обект - публична общинска собственост, представляваща обособена част от покривното пространство и сградата на кметство в с.Добростан с КИ №21676.100.108.1, построена в ПИ №21676.100.108, с обща площ 24.41 кв.м./12.66 кв.м.-обособена стая в западната част на втория етаж от сградата, 9.75 кв.м. - в централната част на подпокривното пространство в 2 кв.м. в централната част на покривното пространство/.
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-332/20.06.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект, представляващ обособена част от недвижим имот публична общинска собственост-Помещение с обща площ 64.85 кв.м., находящи се на партерен етаж на административна сграда-кметство, читалище, поща, построена в УПИ ІІІ-СНС, кв.12 по плана на с.Орешец, с кадастрален №53761.100.89 по КК с.Орешец.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-333/20.06.2017 г., относно допълване Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г. и определяне начална наемна цена на обект-павилион общинска собственост, с площ 16 кв.м., находящ се в част от ПИ 201.265 по КК на с.Нареченски бани-частна държавна собственост.(ПК по БФ)
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-334/20.06.2017 г., относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2017г.и определяне начална наемна цена на обект-павилион общинска собственост с площ 33,00кв.м., ведно с прилежащ терен с площ 11 кв.м., находящи се в улична регулация по ул.Люти дол" с.Нареченски бани и в част от ПИ 201.265 по КК на с.Нареченски бани-частна държавна собственост.(ПК по БФ)
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-329/20.06.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда-Културен дом, построена в УПИ /парц./ VI-Културен дом, кв.11 по плана на с.Нареченски бани.(ПК по БФ)
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-330/20.06.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда-читалище, построена в имот с кадастрален идентификатор 43298.501.171 по КК на с.Леново (УПИ /парц./ ІІІ-читалище, лятно кино, кв.26 по плана на с.Леново).(ПК по БФ)
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-335/20.06.2017 г., относно отдаване под наем на помещения-част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящи се в сграда построена със средства на самооблагането, находящо се в имот с КИ 00702.518.39 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-319/19.06.2017 г., относно определяне начална наемна цена на помещение с обща площ 31.42 кв.м. (стая №108 и обсл.площи), находящи се на І-ви етаж в сграда с КИ 00702.522.112.1 по КК на гр.Асеновград, находяща се на ул." цар Иван Асен ІІ" №38 (старо ГНС). (ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-320/19.06.2017г., относно определяне начална наемна цена на помещение с обща площ 26.66 кв.м. (стая №109 и обсл.площи), находящи се на І-ви етаж в сграда с КИ 00702.522.112.1 по КК на гр.Асеновград, находяща се на ул." цар Иван Асен ІІ" №38 (старо ГНС). (ПК по БФ)
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-321/19.06.2017г., относно изменение на Разрешително №1 от 08.06.2015г. за водовземане от минерална вода, публична общинска собственост от находище "Асеновград", сондаж №6, град Асеновград, ПЗ "Север".
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-306/13.06.2017г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, публична общинска собственост от находище „Асеновград”, сондаж №1, гр.Асеновград, общ.Асеновград на дейност „Пазари и тържища”.
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-297/01.06.2017г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлени имоти 51830.501.523 и 51830.508.522 по КК на с.Новаково.(ПК по БФ)
14. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-311/15.06.2017г., относно продажба на ПИ с КИ №31108.40.121 по КК на с.Златовръх-частна общинска собственост.(ПК по БФ)
15. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-312/15.06.2017г., относно продажба на ПИ с КИ №00702.519.164 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
16. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-305/12.06.2017г., относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собственост и ползване на земеделските земи (ПРЗ към ЗСПЗЗ).
17. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-313/15.06.2017г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище - С.О.С. с КИ №00702.513.50.2.20 с адрес: гр. Асеновград, ул "Васил Левски"№21 ет.6, ап.20 на наемател, настанен по административен ред.
18. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-314/15.06.2017г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище - С.О.С. с КИ №00702.508.68.10.35 с адрес: гр. Асеновград, кв. "Запад", ул "Книжна Фабрика"№13, вх. А, ет.5, ап.11 на наемател, настанен по административен ред.
19. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-315/15.06.2017г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище - С.О.С. с КИ №00702.508.80.7.34 с адрес: гр. Асеновград, кв. "Запад", ул. "Георги Ковачев"№3, бл.4/8, ет.6, ап.34 на наемател, настанен по административен ред.
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
20. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-336/20.06.2017г., относно допълнение на Решение №824 от 29.03.2017г. на Общински съвет-Асеновград.
21. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-337/20.06.2017 г., относноизменение и допълнение на Решение №791 взето с Протокол 23 от 22.02.2017г. на Общински съвет-Асеновград.
22. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-338/20.06.2017 г., относно разрешаване изготвяне на проект за ПУП -Парцеларен план за обект "Уличен водопровод за селскостопанска сграда в ПИ с КИ 16955.47.123 по КК на с. Горнослав..
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
23. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-318/19.06.2017 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2017г. по сметка за европейски средства (7443) по проект "Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост" по договор за БФП №BG05M9OP001-2.005-0092-C01.
24. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-331/20.06.2017 г., относно кандидатстване на община Асеновград с проектно предложение на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, процедури чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Европейски фонд за регионално развитие -BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижи за деца"..
25. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. №ДЗ-308/13.06.2017г., относно даване на съгласие за издаване запис на заповед за проект "Социално включване на хора с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост", съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.005-0092-C01 по процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.
26. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-327/20.06.2017 г., относно изпълнение на проект "Осигуряване на топъл обяд 2016-2019", по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0152-C01, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2019", оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейски подпомагане на най-нуждаещите се лица.
27. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-339/21.06.2017 г., относно необходимост от издаване на запис на заповед по проект с наименование "Актуализация на общинска програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград", след сключен ДБФП.
28. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-307/13.06.2017г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград, приета с Решение №344/27.04.2016г., изменена и допълнена с Решение №718/21.12.2016г. и Решение №792/22.02.2017г. на Общински съвет-Асеновград.
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
29. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-322/19.06.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Веска Аврамова Вълчева.(ПК по БФ)
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-323/19.06.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Васка Сотирова Ацалова. (ПК по БФ)
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-324/19.06.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Виктор Янков Тончев. (ПК по БФ)
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-325/19.06.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хасан Пламенов Шаров. (ПК по БФ).
 
 
 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/

                                                                                Инж. Маргарита Стоилова
                                                                                       (оправомощена със  
                                                                                         Заповед №6/14.06.2017г. от
                                                                                         Председателя на ОбС-Асеновград)
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 27.06-29.06.2017 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
27.06.2017 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
27.06.2017 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
28.06.2017 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
29.06.2017 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

                                                                                   


Валидно до: 05.07.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

36-то Извънредно заседание на общински съвет Асеновград Валидно до: 12.12.2017
От 05.11.2017 г. /неделя/ се затваря моста на пазара Валидно до: 12.12.2017
34 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 29.11.2017
Покана за среща във връзка с Българското председателство в Съвета на ЕС Валидно до: 22.11.2017
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград считано от 14.11.2017 г. Валидно до: 13.11.2017
Въвеждане на двупосочно движение Валидно до: 13.11.2017
Актуална информация за въведената временна организация на движението по улиците в гр. Асеновград Валидно до: 13.11.2017
На 1 ноември честваме Деня на народните будители Валидно до: 11.11.2017
Заповеди на директора на ОДЗ "Земеделие" - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи Валидно до: 11.11.2017
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Заповед № РД-02-15-91/ 17.10.2017 г. Валидно до: 07.11.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр. транспорт автобусни линии № 1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 31.10.2017
Стартира проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. А-д” – финансиран по ОПРР 2014 –2020 Валидно до: 30.10.2017
33 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 25.10.2017
Есенни празници на изкуствата, Асеновград’2017 Валидно до: 18.10.2017
Уведомление за извършване на укрепителни действия по пътя Асеновград - Лясково Валидно до: 17.10.2017
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2016 г. и Годишния финансов отчет за 2016 г. Валидно до: 12.10.2017
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2017
32 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 27.09.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр.транспорт по автобусни линии №1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 17.09.2017
Община Асеновград чества 132 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм