Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


28 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 28-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
14.06.2017 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-295/31.05.2017 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр.Асеновград.
2. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-273/26.05.2017 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост с КИ №72789.502.619.1.3. - Помещения с обща площ 65.15 кв.м. /кабинет №6  с площ - 13.96 кв.м., манипулационна №4 с площ - 13.72 кв. м., чакалня №5 с площ - 13.72 кв. м. и обсл. части с площ - 23.75 кв. м./ и движимо имущество, находящи се на първи етаж в СЗУ с. Тополово, с административен адрес ул. "Цар Калоян" № 59 с предназначение: "Здравни дейности - АИППМП".
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-274/26.05.2017 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост с КИ №72789.502.619.1.3. - Помещения с обща площ 20.82 кв.м. /стоматологичен кабинет  с площ - 13.23 кв.м., и обсл. части с площ - 7.59 кв.м./ и движимо имущество, находящи се на първи етаж в СЗУ с. Тополово, с административен адрес ул. "Цар Калоян" №59 с предназначение: "Здравни дейности - АИППМП".
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-268/23.05.2017 г., относно молба от ЕТ "Д-р Митко Начков-АИПППДМ" за удължаване срока на договор за наем на помещение /павилионен тип/-частна общинска собственост, с обща площ 26.28 кв.м., находящо се в УПИ ІІ-зеленина, стоматология и ТП, кв. 39 по плана на гр.Асеновград, с предназначение: извършване на здравни дейности-амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ".
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-270/23.05.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект за частна общинска собственост с КИ № 00702.518.173.1.2 - Помещение с площ 16.51 кв.м., находящо се в сградата на ул."Речна" №1, УПИ ІІ-общ. сграда, имот пл. 2999, кв. 260 по плана на гр.Асеновград.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-271/23.05.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект, частна общинска собственост-Терен с площ 14 кв.м., находящ се в ПИ с КИ №00702.518.106, УПИ ІІ-2166, кв. 185 по плана на гр.Асеновград/ съгласно подробна схема по чл.56 от ЗУТ, приета с Решение №232/18.06.2008г. на Общински съвет-Асеновград/, с административен адрес ул."Трети март" №31.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-292/30.05.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост-Терен №2  с площ 34 кв.м., находящ се в ПИ 06029.502.535 по КК на с.Боянци, УПИ XI-502.535., кв.24 по действия ПУП на с. Боянци/ съгласно схема чл.56 от ЗУТ, приета с Решение №188/23.04.2008г. на ОбС-Асеновград/.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-272/25.05.2017 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение - част от поземлен имот /ПИ/ №00702.525.94.4 - представляващ извън блоково тяло на бл.7/99 ул."Цар Иван Асен ІІ" №76, гр.Асеновград.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-269/23.05.2017 г., относно определяне начална наемна цена на Терен №1 с площ 18.00 кв.м.-публична общинска собственост, находящ се на ул."Лозница", кв.Запад, гр.Асеновград, попадаща в улична регулация / ПИ 00702.508.10 по КК на гр.Асеновград/, с предназначение-Търговия на дребно. (ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-255/11.05.2017г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 72789.502.477 по КК на с.Тополово. (ПК по БФ)
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-267/23.05.2017г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 00702.518.21.1.46 по кадастралната карта и по кадастралните регистри на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-278/29.05.2017г., относно продажба на ПИ с КИ №00702.535.198 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ)
13. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-265/18.05.2017г., относно молба от Василка Атанасова Русева, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.(ПК по ЗСД)
14. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-266/18.05.2017г., относно молба от Акиф Халил Ахмед, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.(ПК по ЗСД)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
15. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-291/30.05.2017г., относно определяне броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Асеновград за 2017г.
16. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-287/30.05.2017 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ №99088.130.38 по КК  на кв. Долни Воден, гр.Асеновград за жилищно застрояване.
17. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-288/30.05.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-ПИ с КИ №99088.11.29 по КК на кв. Долни Воден, гр.Асеновград за складова база и администрация.
18. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-289/30.05.2017 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя-ПИ с КИ №00702.8.123 по КК на гр.Асеновград за склад за съхранение на селскостопанска продукция и машини.
19. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-290/30.05.2017 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-ПИ с КИ №49309.10.239 по КК на с. Мулдава за автосервиз и магазин за авточасти.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
20. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-296/31.05.2017 г., относно промяна на бюджета на община Асеновград за 2017г.
21. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-293/30.05.2017 г., относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2017г. на Сдружение "Местна инициатива група Куклен - Асеновград", за доказване наличието на собствен финансов ресурс за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Куклен и Асеновград, кандидатстваща за финансиране по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19. "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020г.
22. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-277/29.05.2017г., относно определяне размера на годишната вноска за 2017г. на община Асеновград за участие във фонд "Общинска солидарност” - целева дейност към НСОРБ.
 
IV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
23. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-279/30.05.2017 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград.
24. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-280/30.05.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хабибе Мустафа Ибрям. (ПК по БФ)
25. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-282/30.05.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шабан Асенов Селимов. (ПК по БФ)
26. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-281/30.05.2017 г., относно молба от Айше Расимова Бажаклиева за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                               д-р Светозар Шуманов
 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 05.06-08.06.2017 Г.
  
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
05.06.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
06.06.2017 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
07.06.2017 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
08.06.2017 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 14.06.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Забранява се движението на ул. „Индустриална”, поради изпълнение на строителство на нови ВиК мрежи Валидно до: 02.07.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал.Стамболийски” - между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Асен Карастоянов” Валидно до: 02.07.2017
Фестивалът на сватбените оркестри ще може да се гледа на живо онлайн Валидно до: 25.06.2017
Празникът Калиница Валидно до: 25.06.2017
Паисиеви дни - Асеновград’ 2017 Валидно до: 23.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Ал. Стамболийски" - между ул. "Капитан Райчо" и ул. "Любен Каравелов" Валидно до: 20.06.2017
28 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.06.2017
Проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” Валидно до: 09.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Плиска" - от ул. "Захари Стоянов" към пазар "Асеница" Валидно до: 05.06.2017
Честваме Деня на Ботев и падналите за свободата на България Валидно до: 02.06.2017
До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещи се лица Валидно до: 31.05.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал. Стамболийски” - между ул. „Кн. Борис I” и ул. „Средна гора” Валидно до: 31.05.2017
Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.05.2017
Започват Майските културни празници Асеновград - 2017 година Валидно до: 28.05.2017
26 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.05.2017
От 28 април 2017г. стартира раздаването на хранителни продукти от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Валидно до: 17.05.2017
СЧИТАНО ОТ 18.04.2017 г. до 08.05.2017 г. СЕ ПРОМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - АСЕНОВГРАД Валидно до: 08.05.2017
Програма за Великденските празници в община Асеновград Валидно до: 30.04.2017
От 06.03.2017г. до 30.04.2017г. се въвежда временно ограничение на движението на МПС по част от уличната мрежа на гр. Асеновград Валидно до: 29.04.2017
25 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.04.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм