Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоста

На основание чл. 81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповеди №№А-512, 513, 514 и 515 от 07.04.2017 г.  на  кмета на Общината ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоставяне под наем на: 
№ по ред
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот /ПИ/
Площ
/дка/
Начална тръжна цена за годишен наем  в лв.
/без ДДС/
Стъпка на наддаване
в лв.
Депозит за участие
в лв.
1.
09.05.2017 г.
10.45 ч.
ПИ с кадастрален №31108.22.17 по КК на с. Златовръх, община Асеновград– Язовир, находящ се в м. „Средния кър”, с трайно предназначение на територията: Територия,  заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, при съседи: 31108.22.6, 31108.22.14, 31108.22.2, 37633.61.280, 31108.22.74 
/АПОС №284/28.10.1998 г./
 
10.931
 
1 200
 
120
 
240
2.
09.05.2017 г.
11.30 ч.
ПИ с  кадастрален №72789.153.64 по КК на с. Тополово, община Асеновград– Язовир, находящ се в м. „Гьолбаир”, с трайно предназначение на територията: Територия,  заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, при съседи: 72789.153.3, 72789.153.4, 72789.153.33, 72789.153.70,72789.153.34, 72789.153.270,  72789.153.35, 72789.153.36, 72789.154.270, 72789.154.14, 72789.154.61, 72789.154.58, 72789.154.151, 72789.153.175, 72789.153.2 
/АПОС №465/10.02.2000 г./
23.007
2 040
200
408
3.
09.05.2017 г.
12.00 ч.
ПИ с кадастрален №80437.16.1 по КК на с. Червен, община Асеновград – Язовир, находящ се в м. „Ченгене дере”, с трайно предназначение на територията: Територия,  заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, при съседи: 80437.16.121, 80437.16.118, 80437.16.117, 80437.16.6, 80437.16.11, 80437.16.94, 80437.1.163, 80437.16.119  
/АПОС №282/28.10.1998 г./
34.245
2 500
250
500
4.
09.05.2017 г.
13.45 ч.
ПИ с кадастрален №99087.21.1 по КК на кв. Горни Воден, гр.Асеновград – Язовир, находящ се в м. „Баш Колиба”, с трайно предназначение на територията: Територия,  заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, при съседи: 99087.21.3 и 99088.135.16  
/АПОС №283/28.10.1998 г./
25.480
2 500
250
500
Търговете ще се проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Предназначение на обекта:
Сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане
Срок на договора за  наем – 10 (десет) години;
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща ДДС. 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSF, или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Право за участие в търговете имат лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирна стена” по смисъла на Закона за водите - физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени от собственика.
Тръжната документация се получава от 24.04.2017 г. до 05.05.2017 г., всеки работен ден, от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОСНИНАР, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.      
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят:
· Необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград /За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок./ 
· Декларация за наличие на минималното техническо оборудване, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние /обн. ДВ. бр. 81 от 14.10.2016 г./  - (Приложение №2 от тръжната документация)
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг – в размер на 20 % от началната тръжна цена за годишен наем се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 05.05.2017 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая 502  на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 22.05.2017 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг ще се получава всеки работен ден от 10.05.2017 г. до 19.05.2017 г. Депозитът за участие за повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 19.05.2017 г.
За допълнителна информация: тел. 0331/ 20 335

 


Валидно до: 22.05.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИАНА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА - ХАРУИЛ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАНКА ТАНЕВА СТОЯНОВА Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ АНГЕЛУШЕВ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕРИ СТОЙКОВ ГЪРБЕВ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БЛАГОЙ ИВАНОВ ЧАНКОВ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БЕРК КАН 99”ЕООД Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АДИВИЛ”ЕООД Валидно до: 03.08.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на Терен №8а, находящи се в парцел II на Общински пазар Валидно до: 01.08.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен 18 кв.м., кв. Запад Валидно до: 01.08.2017
Конкурс за продажба на общ. имот с КИ 00702.510.224 по КК на Асеновград, с площ 531 кв.м., находящ се на ул. "Индустриална" Валидно до: 20.07.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за избор на оператор на язовирна стена Валидно до: 18.07.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Асеновград и кв. Долни Воден Валидно до: 18.07.2017
Обява за набиране на специалисти в ЦЕНТЪРА ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ /ЦИУ/ Валидно до: 14.07.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост Валидно до: 14.07.2017
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ 00702.533.185 по КК на Асеновград, ул. Незабравка Валидно до: 07.07.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект находящ се в пуб. общинска собственост в парцел II– Общински пазар Валидно до: 27.06.2017
Продажба на 6 бр. поз. имоти в с. Златовръх, с. Лясково, с. Орешец и гр. Асеновград Валидно до: 27.06.2017
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие-Асеновград Валидно до: 19.06.2017
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Медиатор" за Център за ранно детско развитие-Асеновград Валидно до: 19.06.2017
Съобщение за изменение на разрешително № 1 от 08.06.2015 г. за водовземане на минерална вода на "Дина комерс" ООД Валидно до: 15.06.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм