Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоста

На основание чл. 81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповеди №№А-512, 513, 514 и 515 от 07.04.2017 г.  на  кмета на Общината ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоставяне под наем на: 
№ по ред
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот /ПИ/
Площ
/дка/
Начална тръжна цена за годишен наем  в лв.
/без ДДС/
Стъпка на наддаване
в лв.
Депозит за участие
в лв.
1.
09.05.2017 г.
10.45 ч.
ПИ с кадастрален №31108.22.17 по КК на с. Златовръх, община Асеновград– Язовир, находящ се в м. „Средния кър”, с трайно предназначение на територията: Територия,  заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, при съседи: 31108.22.6, 31108.22.14, 31108.22.2, 37633.61.280, 31108.22.74 
/АПОС №284/28.10.1998 г./
 
10.931
 
1 200
 
120
 
240
2.
09.05.2017 г.
11.30 ч.
ПИ с  кадастрален №72789.153.64 по КК на с. Тополово, община Асеновград– Язовир, находящ се в м. „Гьолбаир”, с трайно предназначение на територията: Територия,  заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, при съседи: 72789.153.3, 72789.153.4, 72789.153.33, 72789.153.70,72789.153.34, 72789.153.270,  72789.153.35, 72789.153.36, 72789.154.270, 72789.154.14, 72789.154.61, 72789.154.58, 72789.154.151, 72789.153.175, 72789.153.2 
/АПОС №465/10.02.2000 г./
23.007
2 040
200
408
3.
09.05.2017 г.
12.00 ч.
ПИ с кадастрален №80437.16.1 по КК на с. Червен, община Асеновград – Язовир, находящ се в м. „Ченгене дере”, с трайно предназначение на територията: Територия,  заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, при съседи: 80437.16.121, 80437.16.118, 80437.16.117, 80437.16.6, 80437.16.11, 80437.16.94, 80437.1.163, 80437.16.119  
/АПОС №282/28.10.1998 г./
34.245
2 500
250
500
4.
09.05.2017 г.
13.45 ч.
ПИ с кадастрален №99087.21.1 по КК на кв. Горни Воден, гр.Асеновград – Язовир, находящ се в м. „Баш Колиба”, с трайно предназначение на територията: Територия,  заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, при съседи: 99087.21.3 и 99088.135.16  
/АПОС №283/28.10.1998 г./
25.480
2 500
250
500
Търговете ще се проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Предназначение на обекта:
Сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане
Срок на договора за  наем – 10 (десет) години;
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща ДДС. 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSF, или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Право за участие в търговете имат лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирна стена” по смисъла на Закона за водите - физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени от собственика.
Тръжната документация се получава от 24.04.2017 г. до 05.05.2017 г., всеки работен ден, от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОСНИНАР, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.      
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят:
· Необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград /За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок./ 
· Декларация за наличие на минималното техническо оборудване, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние /обн. ДВ. бр. 81 от 14.10.2016 г./  - (Приложение №2 от тръжната документация)
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг – в размер на 20 % от началната тръжна цена за годишен наем се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 05.05.2017 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая 502  на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 22.05.2017 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг ще се получава всеки работен ден от 10.05.2017 г. до 19.05.2017 г. Депозитът за участие за повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 19.05.2017 г.
За допълнителна информация: тел. 0331/ 20 335

 


Валидно до: 22.05.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Продажба на два поземлени имота в с. Стоево Валидно до: 01.11.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград Валидно до: 17.10.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 10.10.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 бр. обекти-общинска собственост в Асеновград и с. Нар. бани Валидно до: 29.09.2017
Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността Финансов контрольор в отдел „Правен” на дирекция „Правно нормиране” Валидно до: 25.09.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. имоти в Асеновград и с. Златовръх Валидно до: 05.09.2017
Обявление относно заповед № А-1146/24.07.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот КИ 21676.99 по КК на с.Добростан Валидно до: 29.08.2017
Публични търгове за отдаване под наем на 7 терена и 1 помещение/павилионен тип/ в гр. Асеновград Валидно до: 24.08.2017
Публичен търг за отдаване под наем на Помещение /павилионен тип/ с площ 165 кв.м., частна общ. собственост, находящо се на ул. Л Валидно до: 08.08.2017
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с К№ 00702.535.198 по КК на Асеновград, ПЗ Изток Валидно до: 08.08.2017
Община Асеновград обявява Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Мир" Валидно до: 07.08.2017
Втори прием на документи-проект Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост Валидно до: 04.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ФАТМА ШАБАН МАХМУД Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТАНЯ АЛЕКСОВА ЗАПРЯНОВА Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „РЕАЛ БЛУ”АД Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РАМАДАН АХМЕД МАХМУД Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИАНА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА - ХАРУИЛ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАНКА ТАНЕВА СТОЯНОВА Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ АНГЕЛУШЕВ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕРИ СТОЙКОВ ГЪРБЕВ Валидно до: 03.08.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм