Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


24 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 24-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
29.03.2017 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Годишен доклад от инж. Мария Вълканова-Председател на МКБППМН вх. № И-26/14.03.2017 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-104/06.03.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост с КИ № 00702.513.221.2 – помещение с обща площ 23.66 кв. м., находящ се на І-ви етаж в сградата на бул. ”Васил Левски” № 7, гр. Асеновград.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-106/07.03.2017 г., относноотдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр.Асеновград.
3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-138/14.03.2017 г., относно отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград.
4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-139/14.03.2017 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на „Плувен басейн”, гр. Асеновград.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-98/27.02.2017 г., относно отдаване под наем на обект – помещение с обща площ 44.91 кв.м. – частна общинска собственост, находящ се в бивша Детска консултация № 1, партерен етаж на бл.ГМС-5, бул. ”Васил Левски” № 19, гр. Асеновград.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-107/09.03.2017 г., относноотдаване под наем на обект – частна общинска собственост – помещение с обща площ 50.85 кв.м., находящ се в Здравна служба – с. Патриарх Евтимово с предназначение: „Здравни дейности – АИППМП”.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-115/14.03.2017 г., относно докладна записка от Нуретин Тасим – Управител на дейност „Инспекторат паркинги и гаражи” за предоставяне безвъзмездно за управление на стая за архив, представляваща част от недвижим имот – частна общинска собственост.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-108/13.03.2017 г., относно определяне на начална наемна цена на недвижим имот – публична общинска собственост – част от покривното пространство НЧ „Христо Ботев”, кв. Долни Воден с площ от 60 кв.м.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-49/03.02.2017 г., относно разпореждане с ПИ № 69273.25.287 по КК на с. Стоево – частна общинска собственост. (ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-102/06.03.2017 г., относно разпореждане с ПИ № 99087.504.413 по КК на кв.Горни Воден – частна общинска собственост. (ПК по БФ)
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-103/06.03.2017 г., относно продажба на ПИ с КИ 51830.501.46 по КК на с.Новаково. (ПК по БФ)
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-768/30.11.2016г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище- С.О.С  с КИ №00702.508.80.12.47  с адрес : гр. Асеновград, кв. Запад, ул. ”Георги Ковачев” №1, бл.6/8, ет. 8, ап. 47 на наемател, настанен по административен ред.
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-137/14.03.2017 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗСПЗЗ.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
14. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-145/14.03.2017 г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Асеновград за 2016 г.
15. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-169/15.03.2017 г., относно определяне на цена на билет за пътуване по градските автобусни линии на гр. Асеновград касаещи договори за обществена услуга – превоз на пътници по градски автобусни линии № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5.
16. Даклядня записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-146/14.03.2017 г., относно промяна на общинската траспортна схема за градска автобусна линия № 2.
17. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-112/13.03.2017 г., относно изменение на т. ІІ на решение № 999/27.10.2010 г. на Общински съвет – Асеновград, изменено с решение № 1157/30.10.2013 г.
18. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-142/14.03.2017 г., относно съгласие за изменение на кадастралната карта на гр.Асеновград.
19. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-110/13.03.2017 г., относно одобряване на ПУП /ПП/ - парцеларен план на новопроектирана кабелна линия 20 kvи новопроектиран водопровод за УПИ І-7.142 – за жилищно застрояване по КК на гр. Асеновград.
20. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-109/13.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в ПИ с КИ 00702.18.471по КК на гр. Асеновград за "Жилищно застрояване".
21.Предложение от инж.ПетърБояджиев-зам.-кметнаобщината вх.№ ДЗ-123/14.03.2017г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в ПИс КИ 99088.38.85по КК на кв.Долни Воден за "Жилищно застрояване".
22. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-124/14.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 99087.18.25 по КК на кв. Горни Воден за "Търговия и услуги".
23. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-125/14.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 49309.13.6 по КК на с. Мулдава за "Жилищно застрояване".
24. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-126/14.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 99088.127.1 по КК на кв. Долни Воден за "Съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника".
25. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-127/14.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с КИ 00702.7.319 по КК на гр. Асеновград за „Жилищно застрояване”.
26. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-128/14.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 38799.53.50 по КК на с. Косово за "Жилищно застрояване".
27. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-129/14.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПЗ/ за разполагане на базова станция без промяна предназначение на земята в поземлен имот с КИ 99201.61.30по КК на с. Нареченски бани, кв. Наречен.
28. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-130/14.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 12992.10.44 по КК на с. Врата за "Жилищно застрояване".
29. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-131/14.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 99088.18.135по КК на кв. Долни Воден за "Магазин и склад за промишлени стоки и жилищна сграда".
30. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-132/14.03.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 49309.20.7по КК на с. Мулдава за "Жилищно застрояване".
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-133/14.03.2017 г., относно одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г. на Община Асеновград.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-134/14.03.2017 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2017 г.
33. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-171/15.03.2017 г., относно кандидатсване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.".
34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-144/14.03.2017 г., относнопредоставяне на част от сграда общинска собственост във връзка с кандидатстване с проект: "Насърчаване на социалните включване на уязвимите групи, чрез осигуряване заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в община Асеновград" по Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" 2014-2020.
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-141/14.03.2017 г., относно прекратяване на членство на Община Асеновград в Сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на летище Пловдив – южната врата на България”.
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-143/14.03.2017 г., относно предоставяне на съгласие за участие в учредително събрание и членство на Община Асеновград в Организация за управление на Туристически район „Родопи”.
 
V. Постоянна комисия по Екология:
37. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-99/01.03.2017 г., относно отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците през 2016 г.
38. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-135/14.03.2017 г., относно промяна на план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ по населени места на територията на Община Асеновград за 2017 г.
39. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмета на общината вх. № ДЗ-136/14.03.2017 г., относно приемане на Морфологичен анализ на генерираните битови отпадъци на територията на Община Асеновград.
40. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-168/14.03.2017 г., относно актуализация на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Асеновград за периода 2016-2020 г.
 
VІ. Постоянна комисия Правна:
41. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-62/07.02.2017 г., относно приемане на Наредба за приемане на ученици в 1 клас на общинските училища на територията на гр.Асеновград. (ПК по ОК)
42. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-93/15.02.2017 г., относно приемане на Правилник за устройство и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие - Асеновград. (ПК по ЗСД)
 
VІІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-114/14.03.2017 г. относно одобряване на предложения от Клуб по спортни танци „Асеновец” проект „Превръщане на предизвикателствата във възможности”.
44. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-147/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Сдружение с нестопанска цел „Детска песен-Надежда Хвойнева”.
45. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-148/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Ивайло Мирчев.
46. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-149/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Тракийско дружество „Родопи”.
47. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-150/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Съюз на творците-Асеновград.
48. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-151/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Атанаска Маджарова за издаване на книга „Ин витро. Отвъд медицината”-част от докторантската програма „Социология” на авторката.
49. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-152/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на „Ново Арт общество”.
50. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-153/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на НЧ „Св.Преп. Хилендарски 1997г.”
51. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-154/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Туристически хор „Родопски звуци” при ТД „Безово”.
52. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-155/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Представително детско ателие „Пъстроцвет”.
53. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-156/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на клуб по балкански танци „Асеница”.
54. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-157/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на НЧ „Родолюбие-1873” Асеновград.
55. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-158/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на НЧ „Христо Ботев-1919” с.Избеглии.
56. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-159/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Марин Маринов.
57. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-160/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Сдружение „Танцов състав-Станимака” Асеновград.
58. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-161/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Лиляна Райчева.
59. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-162/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Студио „Нагледна +”.
60. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-163/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Асен Валарелов.
61. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-164/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика „Косара”.
62. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-165/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Теодор Пеев-председател на клуб „Родознание”.
63. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-166/14.03.2017 г. относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на НЧ „Христо Ботев-1928” с.Новаково.
 
VІІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
64. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-121/14.03.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Териториална организация на слепите-Асеновград.
65. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-117/14.03.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стефан Илиев Димитров.(ПК по БФ)
66. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-118/14.03.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шазие Юсеин Мухлова.(ПК по БФ)
67. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-119/14.03.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Славка Тодорова Тончева.(ПК по БФ)
68. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-120/14.03.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Славчо Ангелов Михайлов.(ПК по БФ)
69. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-122/14.03.2017 г., относно молба от Зина Симеонова Караджова за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея и съпругът и. (ПК по БФ)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                           /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 20.03-27.03.2017 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
20.03.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.00 ч. ет. 6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.03.2017 Г.(ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
21.03.2017 Г. (ВТОРНИК)
от 15.00 ч. ет. 6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
21.03.2017 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
22.03.2017 Г. (СРЯДА)
от 15.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
22.03.2017 Г.(СРЯДА)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
27.03.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602

 


Валидно до: 29.03.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

31 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.08.2017
До час започва водоподаването в Асеновград Валидно до: 28.08.2017
Съобщение във връзка с въвеждане на временна организация на движението по булевард ”България” в гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на пешеходния мост в гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Месокомбината в гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на хранителен магазин ”Т-Маркет” - гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Старата пловдивска автогара и пешеходния мост в гр. А-д Валидно до: 21.08.2017
Преустановява се приема на документи по Програмата за саниране Валидно до: 20.08.2017
Обява от Общинска служба земеделие-Асеновград, във връзка с чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ Валидно до: 15.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Общинска болница – Асеновград и ул. Васил Левски Валидно до: 15.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Тютюнев комбинат - гр. Асеновград Валидно до: 11.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на кв. Лозница, гр. Асеновград Валидно до: 09.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на училище „Христо Ботев” - гр. Асеновград Валидно до: 04.08.2017
Ще се извършат тестове на системата за оповестяване при бедствия и аварии в района на „Калцит” АД Валидно до: 04.08.2017
Съобщение във връзка с промяна на движението в района на Старата пловдивска автогара в гр.Асеновград и градска автобусна линия 1 Валидно до: 04.08.2017
Съобщение във връзка с подаване на декларации по чл.69, ал.1, заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ и процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ Валидно до: 31.07.2017
Покана от Община Асеновград за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 28.07.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Общински пазар, гр. Асеновград Валидно до: 28.07.2017
Съобщение във връзка с промяна организацията на движението в районите на Общински пазар,кв.Лозница и Казармата в гр.Асеновград Валидно до: 26.07.2017
29 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 05.07.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм