Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


23 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 23-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 22.02.2017 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-15/03.02.2017г. (ПК Правна)
 
ІІ. Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-45/30.01.2017 г., относно Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Асеновград за мандат 2015-2019 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Отчет от Председателя на Общински съвет – Асеновград вх.№ С-2/30.01.2017 г., относно дейността на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-44/25.01.2017 г., относно изпълнение на Програма за управление и разпореждане с общинско собственост за 2016 г.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-50/06.02.2017 г., относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-68/07.02.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект общинска собственост – Терен № 2 с площ 12 кв.м., находящ се на ул.”Цар Иван Асен ІІ”, УПИ ІІІ-жил.застрояване, кв.281 по регулационния плана на гр.Асеновград.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-69/07.02.2017 г., относно отдаване под наем на помещение частна общинска собственост с площ 41.32 кв.м. (Стоматологичен кабинет с площ 19.25 кв.м. и обсл.площи 12 кв.м.), находящ се в Здравна служба – с. Конуш.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-70/07.02.2017 г., относно отдаване под наем на обект – помещение с обща площ 48.75 кв.м. с предназначение „Кафе-бюфет”, представляващо обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се на VІ етаж в сградата на Община Асеновград, пл.”Акад.Н.Хайтов” № 9.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-67/07.02.2017 г., относно застраховане на имот – частна общинска собственост.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-71/07.02.2017 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 31108.22.17 по КК на с. Златовръх - Язовир, находящ се в местност "Средния кър", с площ 10.931 дка, чрез отдаване под наем.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-72/07.02.2017 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 72789.153.64 по КК на с. Тополово - Язовир, находящ се в местност "Гьолбаир", с площ 23.007 дка, чрез отдаване под наем.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-73/07.02.2017 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 80437.16.1 по КК на с. Червен - Язовир, находящ се в местност "Ченгене дере", с площ 34.245 дка, чрез отдаване под наем.
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-74/07.02.2017 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 99087.21.1 по КК на кв .Горни Воден, гр. Асеновград - Язовир, находящ се в местност "Баш колиба", с площ 25.480 дка, чрез отдаване под наем.
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-47/03.02.2017 г., относно разпореждане с ПИ № 00702.508.58 по КК на гр. Асеновград – частна общинска собственост.(ПК по БФ)
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-48/03.02.2017 г., относно продажба на ПИ с КИ 49309.27.323 по КК на с. Мулдава. (ПК по БФ)
13. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-52/07.02.2017 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
14. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-53/07.02.2017 г., относно отчитане разходването на средства по § 17 от ПЗР на Правилника за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2016 г. и одобряване разпределението им за 2017 г.
15. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-63/07.02.2017 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2017 г.
 
 V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
16. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-51/06.02.2017 г., относно механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за вътрежноградски и междуселищни пътнически превози в Община Асеновград.
17. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-75/07.02.2017 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І-детска градина, кв.66 по регулационния план на с.Тополово.
18. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-76/07.02.2017 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І-детска градина, кв.13 по регулационния план на с. Червен.
19. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-54/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ № 99087.16.32 по КК на кв. Горни Воден за "Стопанска дейност".
20. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-55/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти сКИ № 00702.23.49 и КИ 00702.23.50по КК на гр.Асеновград за "Автосервиз, офис и склад за промишлени стоки"и „Стругарски цех”.
21. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-56/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 72789.140.37 по КК на с.Тополово за "Складова база за строителни материали, автосервиз и автомивка" и обединяването му с ПИ с КИ 72789.140.36 по КК на с. Тополово, който е с променено предназначение за "Складова база за сроителни материали, автосервиз и автомивка".
22.Предложениеот инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-57/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 49309.1.292 по КК на с.Мулдава за "Склад и магазин за промишлени стоки" и обединяването му с ПИ с КИ 49309.1.246 по КК на с.Мулдава, който е с променено предназначение за "Склад и магазин за промишлени стоки".
23. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-58/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за урегулиране на поземлен имот с КИ 00702.23.428 по КК на гр. Асеновград.
24. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-59/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 99087.232.116 по КК на кв. Горни Воден за "Жилищно застрояване".
25. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-60/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 02974.10.154 по КК на с. Бачково и обединяването му с ПИ с КИ 02974.10.93, който е с променено предназначение за "Жилищно строителство".
26. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-61/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на проект за ПУП - парцеларен план за обект "Кабелен електропровод 30 кV от ТП "Димекс" поземлен имот КИ 99088.24.2 по КК на кв. Долни Воден до кабелна муфа на землищната граница със с.Руен в поземлен имот КИ 99088.24.41 по КК на кв. Долни Воден.
27. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-64/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с КИ 49309.16.30 по КК на с. Мулдава за "Склад за промишлени стоки", обединяването му с поземлен имот КИ 49309.16.69 по КК на с. Мулдава, който е с променено предназначение за "Изграждане на рибовъдна ферма за супер интензивно отглеждане на деликатесни видове риби" и отреждане на същия за "Склад за промишлени стоки".
28. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-65/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 00702.18.52 по КК на гр. Асеновград за "Жилищно застрояване".
29. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-66/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 99087.35.39 по КК на кв. Горни Воден за "Жилищно застрояване".
 
VІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
30. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-4/06.01.2017 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград. (ПК Правна)
 
VІ. Постоянна комисия Правна:
31. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-43/23.01.2017 г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на Община Асеновград. (ПК по УРТО)
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-79/07.02.2017 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-78/07.02.2016 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
34. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-77/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шенай Нихадова Ахмедова.(ПК по БФ)
35. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-80/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Цветка Христева Златанова.(ПК по БФ)
36. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-81/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Николай Владимиров Иванов.(ПК по БФ)
37. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-82/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анастасия Василева Атанасова.(ПК по БФ)
38. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-84/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Семра Исмаил Кенан.(ПК по БФ)
39. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-85/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Гюлтекин Вадетов Реджепов.(ПК по БФ)
40. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-86/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стоян Костадинов Милушев.(ПК по БФ)
41. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-87/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мартин Атанасов Василев.(ПК по БФ)
42. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-88/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Златка Христева Панайотова.(ПК по БФ)
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-89/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нуртен Ахмед Ибрям.(ПК по БФ)
 
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                           /инж.Маргарита Стоилова/
  (упълномощена съгл. Заповед № 4/30.01.2017 г.)

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 13.02-16.02.2017 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
13.02.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
14.02.2017 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
15.02.2017 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
15.02.2017 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16.02.2017 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

Валидно до: 22.02.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

36-то Извънредно заседание на общински съвет Асеновград Валидно до: 12.12.2017
От 05.11.2017 г. /неделя/ се затваря моста на пазара Валидно до: 12.12.2017
34 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 29.11.2017
Покана за среща във връзка с Българското председателство в Съвета на ЕС Валидно до: 22.11.2017
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград считано от 14.11.2017 г. Валидно до: 13.11.2017
Въвеждане на двупосочно движение Валидно до: 13.11.2017
Актуална информация за въведената временна организация на движението по улиците в гр. Асеновград Валидно до: 13.11.2017
На 1 ноември честваме Деня на народните будители Валидно до: 11.11.2017
Заповеди на директора на ОДЗ "Земеделие" - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи Валидно до: 11.11.2017
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Заповед № РД-02-15-91/ 17.10.2017 г. Валидно до: 07.11.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр. транспорт автобусни линии № 1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 31.10.2017
Стартира проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. А-д” – финансиран по ОПРР 2014 –2020 Валидно до: 30.10.2017
33 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 25.10.2017
Есенни празници на изкуствата, Асеновград’2017 Валидно до: 18.10.2017
Уведомление за извършване на укрепителни действия по пътя Асеновград - Лясково Валидно до: 17.10.2017
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2016 г. и Годишния финансов отчет за 2016 г. Валидно до: 12.10.2017
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2017
32 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 27.09.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр.транспорт по автобусни линии №1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 17.09.2017
Община Асеновград чества 132 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм