Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


23 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 23-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 22.02.2017 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-15/03.02.2017г. (ПК Правна)
 
ІІ. Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-45/30.01.2017 г., относно Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Асеновград за мандат 2015-2019 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Отчет от Председателя на Общински съвет – Асеновград вх.№ С-2/30.01.2017 г., относно дейността на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-44/25.01.2017 г., относно изпълнение на Програма за управление и разпореждане с общинско собственост за 2016 г.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-50/06.02.2017 г., относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-68/07.02.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект общинска собственост – Терен № 2 с площ 12 кв.м., находящ се на ул.”Цар Иван Асен ІІ”, УПИ ІІІ-жил.застрояване, кв.281 по регулационния плана на гр.Асеновград.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-69/07.02.2017 г., относно отдаване под наем на помещение частна общинска собственост с площ 41.32 кв.м. (Стоматологичен кабинет с площ 19.25 кв.м. и обсл.площи 12 кв.м.), находящ се в Здравна служба – с. Конуш.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-70/07.02.2017 г., относно отдаване под наем на обект – помещение с обща площ 48.75 кв.м. с предназначение „Кафе-бюфет”, представляващо обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се на VІ етаж в сградата на Община Асеновград, пл.”Акад.Н.Хайтов” № 9.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-67/07.02.2017 г., относно застраховане на имот – частна общинска собственост.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-71/07.02.2017 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 31108.22.17 по КК на с. Златовръх - Язовир, находящ се в местност "Средния кър", с площ 10.931 дка, чрез отдаване под наем.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-72/07.02.2017 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 72789.153.64 по КК на с. Тополово - Язовир, находящ се в местност "Гьолбаир", с площ 23.007 дка, чрез отдаване под наем.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-73/07.02.2017 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 80437.16.1 по КК на с. Червен - Язовир, находящ се в местност "Ченгене дере", с площ 34.245 дка, чрез отдаване под наем.
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-74/07.02.2017 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 99087.21.1 по КК на кв .Горни Воден, гр. Асеновград - Язовир, находящ се в местност "Баш колиба", с площ 25.480 дка, чрез отдаване под наем.
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-47/03.02.2017 г., относно разпореждане с ПИ № 00702.508.58 по КК на гр. Асеновград – частна общинска собственост.(ПК по БФ)
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-48/03.02.2017 г., относно продажба на ПИ с КИ 49309.27.323 по КК на с. Мулдава. (ПК по БФ)
13. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-52/07.02.2017 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
14. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-53/07.02.2017 г., относно отчитане разходването на средства по § 17 от ПЗР на Правилника за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2016 г. и одобряване разпределението им за 2017 г.
15. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-63/07.02.2017 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2017 г.
 
 V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
16. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-51/06.02.2017 г., относно механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за вътрежноградски и междуселищни пътнически превози в Община Асеновград.
17. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-75/07.02.2017 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І-детска градина, кв.66 по регулационния план на с.Тополово.
18. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-76/07.02.2017 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І-детска градина, кв.13 по регулационния план на с. Червен.
19. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-54/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ № 99087.16.32 по КК на кв. Горни Воден за "Стопанска дейност".
20. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-55/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти сКИ № 00702.23.49 и КИ 00702.23.50по КК на гр.Асеновград за "Автосервиз, офис и склад за промишлени стоки"и „Стругарски цех”.
21. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-56/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 72789.140.37 по КК на с.Тополово за "Складова база за строителни материали, автосервиз и автомивка" и обединяването му с ПИ с КИ 72789.140.36 по КК на с. Тополово, който е с променено предназначение за "Складова база за сроителни материали, автосервиз и автомивка".
22.Предложениеот инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-57/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 49309.1.292 по КК на с.Мулдава за "Склад и магазин за промишлени стоки" и обединяването му с ПИ с КИ 49309.1.246 по КК на с.Мулдава, който е с променено предназначение за "Склад и магазин за промишлени стоки".
23. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-58/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за урегулиране на поземлен имот с КИ 00702.23.428 по КК на гр. Асеновград.
24. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-59/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 99087.232.116 по КК на кв. Горни Воден за "Жилищно застрояване".
25. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-60/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 02974.10.154 по КК на с. Бачково и обединяването му с ПИ с КИ 02974.10.93, който е с променено предназначение за "Жилищно строителство".
26. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-61/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на проект за ПУП - парцеларен план за обект "Кабелен електропровод 30 кV от ТП "Димекс" поземлен имот КИ 99088.24.2 по КК на кв. Долни Воден до кабелна муфа на землищната граница със с.Руен в поземлен имот КИ 99088.24.41 по КК на кв. Долни Воден.
27. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-64/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с КИ 49309.16.30 по КК на с. Мулдава за "Склад за промишлени стоки", обединяването му с поземлен имот КИ 49309.16.69 по КК на с. Мулдава, който е с променено предназначение за "Изграждане на рибовъдна ферма за супер интензивно отглеждане на деликатесни видове риби" и отреждане на същия за "Склад за промишлени стоки".
28. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-65/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 00702.18.52 по КК на гр. Асеновград за "Жилищно застрояване".
29. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-66/07.02.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с КИ 99087.35.39 по КК на кв. Горни Воден за "Жилищно застрояване".
 
VІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
30. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-4/06.01.2017 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград. (ПК Правна)
 
VІ. Постоянна комисия Правна:
31. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-43/23.01.2017 г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на Община Асеновград. (ПК по УРТО)
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-79/07.02.2017 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-78/07.02.2016 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
34. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-77/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шенай Нихадова Ахмедова.(ПК по БФ)
35. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-80/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Цветка Христева Златанова.(ПК по БФ)
36. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-81/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Николай Владимиров Иванов.(ПК по БФ)
37. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-82/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анастасия Василева Атанасова.(ПК по БФ)
38. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-84/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Семра Исмаил Кенан.(ПК по БФ)
39. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-85/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Гюлтекин Вадетов Реджепов.(ПК по БФ)
40. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-86/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стоян Костадинов Милушев.(ПК по БФ)
41. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-87/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мартин Атанасов Василев.(ПК по БФ)
42. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-88/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Златка Христева Панайотова.(ПК по БФ)
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-89/07.02.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нуртен Ахмед Ибрям.(ПК по БФ)
 
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                           /инж.Маргарита Стоилова/
  (упълномощена съгл. Заповед № 4/30.01.2017 г.)

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 13.02-16.02.2017 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
13.02.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
14.02.2017 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
15.02.2017 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
15.02.2017 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16.02.2017 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

Валидно до: 22.02.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

38- мо Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 24.04.2018
140 г. от Освобождението на България от османско иго Валидно до: 23.04.2018
Стартира кампанията по плащане на данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци Валидно до: 22.04.2018
Промяна в организацията на движението в гр.Асеновград Валидно до: 31.03.2018
Съобщение във връзка с актуалните маршрути на градския транспорт по автобусни линии № 1, № 3, № 4 и междуселищните превози Валидно до: 31.03.2018
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 31.03.2018
Община Асеновград обявява шести международен конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора – Асеновград 2018” Валидно до: 20.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 08.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 06.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 05.02.2018
Празници на виното Валидно до: 01.02.2018
Конкурс за най-вкусни станимашки сармички Валидно до: 31.01.2018
37- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 31.01.2018
Заповеди за споразумения - мери, пасища и ливади Валидно до: 31.01.2018
Започва плащането на данък превозни средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък Валидно до: 19.01.2018
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Асеновград за 2018 г. Валидно до: 15.01.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2017 година Валидно до: 15.01.2018
Пети национален поетичен конкурс за любовна лирика Валидно до: 12.01.2018
Община Асеновград уведомява, че във връзка с годишното приключване, има промяна в работното време Валидно до: 02.01.2018
На 7 декември ще запалим светлините на коледната елха в центъра на Асеновград Валидно до: 31.12.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм