Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


22 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 22-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 25.01.2017 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-154/ 29.12.2016 г. (ПК Правна)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-15/10.01.2017 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-18/10.01.2017 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград.
3. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-19/ 10.01.2017 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград.
4. Предложение от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-5/09.01.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект публична общинска собственост – Терен № 5 с площ 12,60 кв. м., находящ се на ул. ”Васил Левски” между кв. 47 и кв. 64 по плана на гр. Асеновград.
5. Предложение от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-6/09.01.2017 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 55590.110.36по КК на с.Патриарх Евтимово.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-12/09.01.2017 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.531.28.8по КК на гр.Асеновград.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-16/10.01.2017 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 16955.755.246по КК на с.Горнослав.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-35/10.01.2017 г., относно приемане на програма за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации за 2017 г..
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-13/09.01.2017 г., относно разпореждане с недвижим имот с КИ № 38385.210.23 по КК на с.Конуш ведно с построените в имота сгради с КИ № № 38385.210.23.1 и 38385.210.23.2.(ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-17/10.01.2017 г., относно разпореждане с недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с КИ № 00702.527.54.3.41 /парова централа в бл. Ехо/, находящ се на ул. ”Александър Стамболийски” № 41, гр. Асеновград.(ПК по БФ)
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-14/09.01.2017 г., относно продажба на ПИ с КИ 43298.502.114 по КК на с. Леново, ведно с построената в имота сграда с КИ 43298.502.114.1.(ПК по БФ)
12. Предложение от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-7/09.01.2017 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
13. Предложение от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-8/09.01.2017 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
14. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-1/05.01.2017 г., относно молба от Радка Иванова Игнатова, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-2/05.01.2017 г., относно молба от Мария Иванова Кръстева, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
16. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-39/12.01.2017 г., относно определяне на основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2017 г.
17. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-40/12.01.2017 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2017 г.
 
 ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
18. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-21/10.01.2017 г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2017 г.(ВСИЧКИ ПК).
19. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-36/10.01.2017 г., относно провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от общинската и областната транспортни схеми.
20. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-9/09.01.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлени имоти с КИ № 00702.18.653 и № 00702.18.654по КК на гр.Асеновград за "Жилищно застрояване".
21. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-10/09.01.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ № 00702.18.652 по КК на гр. Асеновград за "Жилищно застрояване".
22. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-38/11.01.2017 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ № 49309.19.24 по КК на с. Мулдава за "Жилищно застрояване".
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-22/10.01.2017г., относно приемане бюджет на Община Асеновград за 2017 г. (ВСИЧКИ ПК).
 
V. Постоянна комисия Правна:
24. Предложение от Председателя на Общинския съвет вх.№ С-1/09.01.2017 г., относно писмо от Администрацията на Президента на РБългария за опрощаване задължението на Димитър Янков Янев.
 
VІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
25. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-20/10.01.2017 г., относно приемане на Правилник за устройството и дейността Център за подкрепа за личностно развитие – Асеновград.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
26. Отчет от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-25/10.01.2017 г. относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград през 2016 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
27. Отчет от инж. Мария Вълканова - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-26/10.01.2016 г. относно отпуснатите социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2015 г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистриране в службите за социално подпомагане лица.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
28. Предложение от инж. Мария Вълканова - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-27/10.01.2017 г., относно промяна в наименованието на Центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания към Комплекс за социални услуги „Гергана” – с. Нареченски бани.
29. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-28/10.01.2017 г., относно промяна в наименованието на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр.Асеновград.
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-29/10.01.2017 г., относно промяна в наименованието на Дом за възрастни хора с физически увреждания – гр. Асеновград.
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-30/10.01.2017 г. относно отпускане на социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2017 г.(ПК по БФ).
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-31/10.01.2017 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици, пътуващи от с. Конуш и с. Избеглии до гр. Асеновград.(ПК по ОК)
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-32/10.01.2017 г. относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2017 г.(ПК по БФ)
34. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-33/10.01.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ирина Иванова Ангелова.(ПК по БФ)
35. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-34/10.01.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Здравкова Рангелова.(ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                         /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 16.01-19.01.2017 Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
16.01.2017Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
16.01.2017Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
17.01.2017Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
17.01.2017Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
18.01.2017Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18.01.2017Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19.01.2017Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 
 

Валидно до: 25.01.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

36-то Извънредно заседание на общински съвет Асеновград Валидно до: 12.12.2017
От 05.11.2017 г. /неделя/ се затваря моста на пазара Валидно до: 12.12.2017
34 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 29.11.2017
Покана за среща във връзка с Българското председателство в Съвета на ЕС Валидно до: 22.11.2017
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград считано от 14.11.2017 г. Валидно до: 13.11.2017
Въвеждане на двупосочно движение Валидно до: 13.11.2017
Актуална информация за въведената временна организация на движението по улиците в гр. Асеновград Валидно до: 13.11.2017
На 1 ноември честваме Деня на народните будители Валидно до: 11.11.2017
Заповеди на директора на ОДЗ "Земеделие" - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи Валидно до: 11.11.2017
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Заповед № РД-02-15-91/ 17.10.2017 г. Валидно до: 07.11.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр. транспорт автобусни линии № 1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 31.10.2017
Стартира проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. А-д” – финансиран по ОПРР 2014 –2020 Валидно до: 30.10.2017
33 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 25.10.2017
Есенни празници на изкуствата, Асеновград’2017 Валидно до: 18.10.2017
Уведомление за извършване на укрепителни действия по пътя Асеновград - Лясково Валидно до: 17.10.2017
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2016 г. и Годишния финансов отчет за 2016 г. Валидно до: 12.10.2017
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2017
32 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 27.09.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр.транспорт по автобусни линии №1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 17.09.2017
Община Асеновград чества 132 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм