Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


21 -ВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 21-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
21.12.2016Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновгради е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-775/05.12.2016 г., относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-800/08.12.2016 г., относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.
3. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-788/06.12.2016 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – гр.Асеновград.(ПК по БФ)
4. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-789/06.12.2016 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост,находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-790/06.12.2016 г., относноопределяне начална наемна цена на Помещение № 2 с площ 27.30 кв.м., обособена част от павилион - общинска собственост, находящ се в улична регулация на кв.30 по плана на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-776/05.12.2016 г., относноопределяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-769/30.11.2016 г., относнозаявление от Георги Атанасов-председател на Тракийско дружество "Родопи"-гр.Асеновград за удължаване срока на договор за наем на помещение общинска собственост.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-727/13.10.2016 г., относноотдаване под наем поземлени имоти №№ 32341.4.94, 32341.6.80 и 32341.34.78 по КК на с.Избеглии и определяне на началните тръжни цени за отдаване под наем.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-737/07.11.2016 г., относноотдаване под наем поземлени имоти №№ 32341.26.41 по КК на с.Избеглии и определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем.(ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-777/05.12.2016 г., относноликвидиране на съсобственост в поземлен имот 53761.100.127 по КК на с.Орещец.
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмета на общината вх. № ДЗ-791/06.12.2016 г., относноликвидиране на съсобственост в поземлен имот 16955.755.44 по кадастралната карта на с.Горнослав.
12. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-679/14.09.2016 г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, публична общинска собственост от находище "Леново", сондаж № 12, с.Леново.
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-774/05.12.2016 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се на І етаж на обект Поликлинична база /ново строителство/ и предоставяне безвъзмездно за управление на 135 кв.м от УПИ І-болница 526,263 кв.306 по ПУП на Асеновград, ул."Ал. Стамболийски" №28.
14. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-771/02.12.2016 г., относнопродажба на ПИ с КИ 43298.38.11 по КК на с.Леново.(ПК по БФ)
15. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-772/02.12.2016 г., относно продажба на ПИ с КИ 00702.535.198 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
16. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-797/07.12.2016 г., относно продажба на ПИ с КИ 99087.223.7 по КК на кв.Горни Воден.(ПК по БФ)
17. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-765/30.11.2016 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище-С.О.С с КИ №00702.508.2.2.35 с адрес: гр.Асеновград, кв. Запад, ул."Лозница" №7, бл.110, ет.5, ап.35 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ и ПК по ЗСД)
18. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-766/30.11.2016 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище-С.О.С с КИ №00702.508.44.6.19 а адрес: гр.Асеновград, кв. Запад, ул."Стоян Джамсъзов" №4, бл.107, ет.6, ап.19 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ и ПК по ЗСД)
19. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-767/30.11.2016 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище-С.О.С с КИ №00702.508.44.6.6 а адрес: гр.Асеновград, кв. Запад, ул."Стоян Джамсъзов" №4, бл.107, ет.2, ап.6 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ и ПК по ЗСД)
20. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-801/08.12.2016 г., относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище с КИ №72789.503.555.4 по КК на с.Тополово, ул.”Родопи” № 2 на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ и ПК по ЗСД)
21. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-762/29.11.2016 г., относно молба от Кадрие Мустафа Билялова, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
22. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-763/29.11.2016 г., относно молба от Нели Стефанова Яръмова, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
23. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-764/29.11.2016 г., относно молба от Катя Ангелова Асенова, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-799/08.12.2016 г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2016 г.
25. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-773/02.12.2016 г., относно определяне броя на таксиметрови автомонили, работещи на територията на общината за 2017г. и определяне на минималната и максимална цена.
26. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-780/06.12.2016 г., относно средства за компенсиране на пътувания с ценови облекчения на граждани над 61 години за жените и 64 години за мъжете от гр.Асеновград, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст по вътрешноградските автобусни линии за 2017 година.
27. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-802/08.12.2016 г., относно премахване на сграда и постройка, находящи се в УПИ ІV - спортен комплекс, кв.36 по регулационния прав на гр.Асеновград.
28. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-781/06.12.2016 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 00702.11.17по КК на гр.Асеновград за "Складова база за промишлени стоки".
29. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-782/06.12.2016 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 99087.18.153по КК на кв.Горни Воден за "Жилищно застрояване, автосервиз и бърза закуска”.
30. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-783/06.12.2016 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 44834.55.21по КК на с.Лясково за "Жилищно застрояване".
31. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-784/06.12.2016 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 00702.23.103по КК на гр.Асеновград за "Складова база за промишлени стоки".
32. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-785/06.12.2016 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 00702.23.45по КК на гр.Асеновград за "Склад за селскостопанска техника и продукти".
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
33. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-745/08.11.2016 г., относно докладна записка от инж.Дора Делчева – Управител на „Обреден дом” ЕООД, гр.Асеновград.(ПК по Правна)
34. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-759/21.11.2016 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград.
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-787/06.12.2016 г., относно Кандидатстване с проект "Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград" по Опреративна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
 
ІV. Постоянна комисия по Екология:
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-786/06.12.2016 г., относно одобряване на план - сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2017 г. и опредерляне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2017 г. на територията на Община Асеновград.(ПК по БФ)
 
V. Постоянна комисия Правна:
37. Предложение от Председателя на Общинския съвет вх.№ С-57/08.12.2016 г., относно искане за създаване на звено „Общинска полиция” на територията на Община Асеновград.
 
VІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
38. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-778/05.12.2016 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Асеновград през 2017 г.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
39. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-793/06.12.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шенол Рамадан Мурад.
40. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-794/06.12.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лидия Костова Терзиева.
41. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-795/06.12.2016 г., относно отпускане на еднократна социалнапомощ на Десислава Николаева Найденова.
42. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-796/06.12.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Николай Василев Попхристев.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАДЗА  ПЕРИОДА 12.12-15.12.2016 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

12.12.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЕКОЛОГИЯ

12.12.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

13.12.2016 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

13.12.2016 Г. (ВТОРНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

14.12.2016 Г. (СРЯДА)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14.12.2016 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

15.12.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 


Валидно до: 21.12.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

36-то Извънредно заседание на общински съвет Асеновград Валидно до: 12.12.2017
От 05.11.2017 г. /неделя/ се затваря моста на пазара Валидно до: 12.12.2017
34 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 29.11.2017
Покана за среща във връзка с Българското председателство в Съвета на ЕС Валидно до: 22.11.2017
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград считано от 14.11.2017 г. Валидно до: 13.11.2017
Въвеждане на двупосочно движение Валидно до: 13.11.2017
Актуална информация за въведената временна организация на движението по улиците в гр. Асеновград Валидно до: 13.11.2017
На 1 ноември честваме Деня на народните будители Валидно до: 11.11.2017
Заповеди на директора на ОДЗ "Земеделие" - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи Валидно до: 11.11.2017
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Заповед № РД-02-15-91/ 17.10.2017 г. Валидно до: 07.11.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр. транспорт автобусни линии № 1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 31.10.2017
Стартира проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. А-д” – финансиран по ОПРР 2014 –2020 Валидно до: 30.10.2017
33 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 25.10.2017
Есенни празници на изкуствата, Асеновград’2017 Валидно до: 18.10.2017
Уведомление за извършване на укрепителни действия по пътя Асеновград - Лясково Валидно до: 17.10.2017
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2016 г. и Годишния финансов отчет за 2016 г. Валидно до: 12.10.2017
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2017
32 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 27.09.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр.транспорт по автобусни линии №1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 17.09.2017
Община Асеновград чества 132 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм