Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 7 бр. имоти в Асеновград и с. Конуш

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  629,631,633, 635  и 636 от 26.10.2016 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-1826, А-1827, А-1828, А-1829, А-1830, А- 1831и А-1832 от 08.11.2016г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград и с. Конуш
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
30.11.2016г.
8.30 ч.
Поз.имот с КИ№ 00702.533.272 по КК на Асеновград, ул. „Дружба”, ул. „Кокиче”,  незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: квартал: 376, парцел: VІІ – 533.272, съседи: 533.211, 533.269, 533.276, 533.270 и 533.273 /АЧОС № 6207 от 08.07.2016г./
274
5917
2500
500
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
30.11.2016г.
9.15 ч.
Поз.имот с КИ№ 00702.533.273 по КК на Асеновград, ул. „Дружба”, ул. „Кокиче”,  незастроен,ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: квартал: 376, парцел: VІІІ – 533.273, съседи: 533.211, 533.272, 533.270 и 533.282 /АЧОС № 6208 от 08.07.2016г./
302
6500
3000
600
72 лв.
/ с ДДС/
3.
30.11.2016г.
10.00 ч.
Поз. имот с КИ  00702.519.159по КК на Асеновград, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП:ниско застрояване (до 10м), съседи: поз. имоти – 519.530, 519.163, 519.162, 519.161, 519.160, 519.529 (съгласно АЧОС № 68 от 28.08.1997 г.)
244
29280
15000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
30.11.2016г.
10.45 ч.
Поз. имот с КИ  00702.11.181по КК на Асеновград, незастроен, ТП: земеделска територия, НТП: скали, стар идентификатор: 00702.11.162, съседи: поз. имоти – 11.182, 534.62, 534.59, 534.10 (съгласно АЧОС № 6242 от 26.08.2016 г.)
529
1400
700
140
72 лв.
/ с ДДС/
5.
30.11.2016г.
11.30 ч.
Поз. имот с КИ № 38385.211.422по КК на с. Конуш, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: обществен селищен парк, градина, съседи: поз. имоти – 211.300, 211.301, 211.293, 211.291, 211.420, 211.278 и 211.363 /АЧОС № 6248 от 01.09.2016 г./
1545
9100
4500
500
72 лв.
/ с ДДС/
6.
30.11.2016г.
12.00 ч.
Поз.имот № КИ 00702.530.232, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10м), съгласно АЧОС № 2597/18.02.2008г.
242
18500
10000
1500
72 лв.
/ с ДДС/
7.
30.11.2016г.
14.00 ч.
Поземлен имот № КИ 00702.530.246, незастроен,ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м), съгласно АЧОС № 3459/10.12.2010г.
244
18600
10200
1500
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 15.11.2016г. до 29.11.2016г /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 502 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 01.12.2016г. до деня предхождащ повторните търгове 13.12.2016г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 502 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 14.12.2016г.  на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55 

Валидно до: 14.12.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Протокол за доп. разпределение на пасища, мери, ливади по чл.37и, ал7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи Валидно до: 15.06.2017
Протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи Валидно до: 31.05.2017
Публични търгове за продажба на 3 бр. поз. имоти в с. Новаково, кв. Горни Воден и с. Стоево Валидно до: 30.05.2017
Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоста Валидно до: 22.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТЯНЕВ, ЙОРДАНКА СТОЙЧЕВА ТЯНЕВА Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СУНАЙ ШЕНТЮРК Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН ТЕОДОРОВ ПЕЕВ Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СРЕБЪР БОЙКОВ КИСОВ Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН ТОШЕВ ТРИФОНОВ Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА ЮРИ АНГЕЛОВ ТЮТЮНДЖИЕВ Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЕГЛЕНА СПАСОВА ИЛИЕВА Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРСАН РАМАДАН ХОДЖА Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДАНИЕЛА ИВАНОВА МАЗНЕВА Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН БОЙКОВ КИСОВ Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БИСТРА ЙОРДАНОВА ЧОКОЕВА Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БИСЕР БИСЕРОВ ОМПАРОВ Валидно до: 11.05.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ЩЕРЕВ Валидно до: 11.05.2017
Съобщение до допуснатите кандидати в конкурса за длъжността "Старши вътрешен одитор" в отдел "Вътрешен одит" Валидно до: 11.05.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в Асеновград и с. Мулдава Валидно до: 09.05.2017
Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на дейност "Пазари и тържища" от сондаж №1 Валидно до: 08.05.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм