Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


20 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 20-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
23.11.2016Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-731/20.10.2016 г., относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов- зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-744/08.11.2016 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – гр. Асеновград. (ПК по БФ)
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-727/13.10.2016 г., относно отдаване под наем поземлени имоти № № 32341.4.94, 32341.6.80 и 32341.34.78 по КК на с. Избеглии и определяне на началните тръжни цени за отдаване под наем.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-737/07.11.2016 г., относно отдаване под наем поземлени имоти №№ 32341.26.41 по КК на с. Избеглии и определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем.(ПК по БФ)
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-753/09.11.2016 г., относно молба от Атанас Москов-председател на Съюза на творците – Асеновград.
6. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-754/09.11.2016 г., относно докладна записка от Мария Ангелова-управител на център за обществена подкрепа - гр. Асеновград.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмета на общината вх. № ДЗ-755/09.11.2016 г., относно докладна записка от Добромир Кузманов-управител на дневен център за деца с увреждания - гр. Асеновград.
8.Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-735/07.11.2016 г., относно продажба на ПИ с КИ № 51830.501.46 по КК на с. Новаково.(ПК по БФ)
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-743/07.11.2016 г., относно учредяване право на пристрояване в ПИ 51127.201.160 по КК на с. Нареченски бани.(ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-729/14.10.2016 г., относно одобряване на предварителен договор, определяне на квотите в съсобствения УПИ ІІ-комплексно застрояване, кв. 9 по регулационния план на кв. Запад, гр. Асеновград и цени на дяловете.(ПК по БФ и УРТО)
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-734/31.10.2016 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици на земеделски земи.
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-742/07.11.2016 г., относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общинския поземлен фонд на НЧ „Христо Ботев-1919 г.”, с. Избегли.
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-746/08.11.2016 г., относно предоставяне под наем на имоти – публична общинска собственост, полски пътища, попадащи в масивите за ползване, съгласно ЗСПЗЗ.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
14. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-739/07.11.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 16955.28.401по КК на с. Горнослав за "Жилищно застрояване".
15. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-740/07.11.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 00702.17.5 по КК на гр. Асеновград за "Цех за полиетиленови изделия и автосервиз".
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
16. Писмо от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината и председател на комисията назначена със заповед № А-1614/04.10.2016 г. вх. № ДЗ-741/07.11.2016 г., относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД, гр.Асеновград.(ПК по ЗСД)
17. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-732/20.10.2016 г., относно допълнение на решение № 274 взето на редовно заседание с Протокол № 10 от 30.03.2016 г.
18. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-736/07.11.2016 г., относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. (ПК по ОС)
 
ІV. Постоянна комисия Правна:
19. Предложение от Председателя на Общинския съвет вх.№ С-54/10.11.2016 г., относно Писмо от Администрацията на Президента на РБългария за опрощаване на задължение на Екатерина Маринова.
20. Предложение от Мариан Велев – представител на групата общински съветници от ПП „Зелените” вх.№ С-55/10.11.2016 г., относно попълване състава на ПК по Екология и ПК Правна.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
21. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-751/08.11.2016 г., относно допълнение на списъка на пътуващи ученици от с. Конуш до гр. Асеновград за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.
22. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-747/08.11.2016 г., относно отпускане на финансови средства на Зайде Айфузмюмюн Ахмед.
23. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-748/08.11.2016 г., относно отпускане на финансови средства на Хатидже Бекирова Каварджиева.
24. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-749/08.11.2016 г., относно отпускане на еднократна социално помощ на Христо Петров Георгиев.
25. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-750/08.11.2016 г., относно отпускане на финансова помощ на Катя Георгиева Гаджева – родител на Илко Георгиев Андонов и Васко Георгиев Андонов.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                              /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 14.11-17.11.2016 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
14.11.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
15.11.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
16.11.2016 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.11.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17.11.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 23.11.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Забранява се движението на ул. „Индустриална”, поради изпълнение на строителство на нови ВиК мрежи Валидно до: 02.07.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал.Стамболийски” - между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Асен Карастоянов” Валидно до: 02.07.2017
Фестивалът на сватбените оркестри ще може да се гледа на живо онлайн Валидно до: 25.06.2017
Празникът Калиница Валидно до: 25.06.2017
Паисиеви дни - Асеновград’ 2017 Валидно до: 23.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Ал. Стамболийски" - между ул. "Капитан Райчо" и ул. "Любен Каравелов" Валидно до: 20.06.2017
28 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.06.2017
Проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” Валидно до: 09.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Плиска" - от ул. "Захари Стоянов" към пазар "Асеница" Валидно до: 05.06.2017
Честваме Деня на Ботев и падналите за свободата на България Валидно до: 02.06.2017
До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещи се лица Валидно до: 31.05.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал. Стамболийски” - между ул. „Кн. Борис I” и ул. „Средна гора” Валидно до: 31.05.2017
Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.05.2017
Започват Майските културни празници Асеновград - 2017 година Валидно до: 28.05.2017
26 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.05.2017
От 28 април 2017г. стартира раздаването на хранителни продукти от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Валидно до: 17.05.2017
СЧИТАНО ОТ 18.04.2017 г. до 08.05.2017 г. СЕ ПРОМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - АСЕНОВГРАД Валидно до: 08.05.2017
Програма за Великденските празници в община Асеновград Валидно до: 30.04.2017
От 06.03.2017г. до 30.04.2017г. се въвежда временно ограничение на движението на МПС по част от уличната мрежа на гр. Асеновград Валидно до: 29.04.2017
25 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.04.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм