Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


В Община Асеновград стартира изпълнението на проект "Техническа помощ за Община Асеновград" по ОПРР 2014-2020 г.

Проект „Техническа помощ за Община Асеновград“, Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.
Бенефициент – Община Асеновград
 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0033-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“
 
1. Стойност на проекта:
  • Обща стойност – 103 934,02 лв.;
  • Съфинансиране от ЕФРР – 88 343,92 лв.;
  • Съфинансиране от националния бюджет – 15 590,10 лв.
 
2. Период на изпълнение на проекта: 17.09.2016 г. – 31.12.2023 г.
 
3. Кратко описание на проекта:
Проектът предвижда да се изпълнят дейности, които са съществени за реалното функциониране на Общинска администрация Асеновград, както по изпълнение на Инвестиционната програма на общината, така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014-2020. Проектното предложение предвижда осигуряване на възнаграждения за екипите за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Асеновград, на членовете на Междинното звено и на външните експерти за оценка на конкретни проектни предложения по Инвестиционната програма. В проекта са заложени също задължителните за изпълнение дейности по осигуряване на информация и публичност и за управлението му.
 
В своята цялост, проектното предложение засяга всички необходими административни дейности за ефикасното изпълнение на ОПРР 2014-2020 конкретно спрямо нуждите на Община Асеновград, които са допустими за финансиране по правилата на настоящата бюджетна линия.
 
Общите цели на проектното предложение съвпадат изцяло с дефинираните цели на бюджетна линия, а именно:
  • Да се подобри административния капацитет на администрацията на Община Асеновград с оглед реализирането на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" по ОПРР 2014¬2020 - за изпълнение на функциите и задълженията в качеството на местен орган по изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, междинно звено и конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР.
  • Да се осигури финансиране на разходите на Община Асеновград с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционната програма на Община Асеновград за периода до 2023г. и функционирането като междинно звено по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Неизменно, цел на проекта е да се осъществи работещ механизъм за осигуряване своевременно на адекватна експертна намеса (както от служители на общината, така и от външни експерти) за осигуряване на законосъобразно разходване на предоставени безвъзмездно финансови средства по линията на ОПРР 2014-2020.
 
Специфични цели на проекта са:
  • Осигуряване на финансов ресурс за възнаграждения за екипите за: изпълнение на ИП на Община Асеновград, за членовете на междинното звено и външните експерти, които ще участват в оценката на конкретни проектни предложения;
  • Спазване на задължителните изисквания за изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020.
 
„Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-8.001-0033-C01 „Техническа помощ за Община Асеновград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”
 
 

Валидно до: 07.11.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Община Асеновград обявява шести международен конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора – Асеновград 2018” Валидно до: 20.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 08.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 06.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 05.02.2018
Празници на виното Валидно до: 01.02.2018
Конкурс за най-вкусни станимашки сармички Валидно до: 31.01.2018
37- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 31.01.2018
Заповеди за споразумения - мери, пасища и ливади Валидно до: 31.01.2018
Започва плащането на данък превозни средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък Валидно до: 19.01.2018
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Асеновград за 2018 г. Валидно до: 15.01.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2017 година Валидно до: 15.01.2018
Пети национален поетичен конкурс за любовна лирика Валидно до: 12.01.2018
Община Асеновград уведомява, че във връзка с годишното приключване, има промяна в работното време Валидно до: 02.01.2018
На 7 декември ще запалим светлините на коледната елха в центъра на Асеновград Валидно до: 31.12.2017
Актуална информация за въведената временна организация на движението по улиците в гр. Асеновград Валидно до: 30.12.2017
Актуален маршрут на градските автобусни линии от общинската транспорна схема Валидно до: 29.12.2017
35-то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 20.12.2017
Актуален маршрут на междуселищните автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми Валидно до: 18.12.2017
36-то Извънредно заседание на общински съвет Асеновград Валидно до: 12.12.2017
От 05.11.2017 г. /неделя/ се затваря моста на пазара Валидно до: 12.12.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм