Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


В Община Асеновград стартира изпълнението на проект "Техническа помощ за Община Асеновград" по ОПРР 2014-2020 г.

Проект „Техническа помощ за Община Асеновград“, Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.
Бенефициент – Община Асеновград
 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0033-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“
 
1. Стойност на проекта:
  • Обща стойност – 103 934,02 лв.;
  • Съфинансиране от ЕФРР – 88 343,92 лв.;
  • Съфинансиране от националния бюджет – 15 590,10 лв.
 
2. Период на изпълнение на проекта: 17.09.2016 г. – 31.12.2023 г.
 
3. Кратко описание на проекта:
Проектът предвижда да се изпълнят дейности, които са съществени за реалното функциониране на Общинска администрация Асеновград, както по изпълнение на Инвестиционната програма на общината, така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014-2020. Проектното предложение предвижда осигуряване на възнаграждения за екипите за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Асеновград, на членовете на Междинното звено и на външните експерти за оценка на конкретни проектни предложения по Инвестиционната програма. В проекта са заложени също задължителните за изпълнение дейности по осигуряване на информация и публичност и за управлението му.
 
В своята цялост, проектното предложение засяга всички необходими административни дейности за ефикасното изпълнение на ОПРР 2014-2020 конкретно спрямо нуждите на Община Асеновград, които са допустими за финансиране по правилата на настоящата бюджетна линия.
 
Общите цели на проектното предложение съвпадат изцяло с дефинираните цели на бюджетна линия, а именно:
  • Да се подобри административния капацитет на администрацията на Община Асеновград с оглед реализирането на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" по ОПРР 2014¬2020 - за изпълнение на функциите и задълженията в качеството на местен орган по изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, междинно звено и конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР.
  • Да се осигури финансиране на разходите на Община Асеновград с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционната програма на Община Асеновград за периода до 2023г. и функционирането като междинно звено по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Неизменно, цел на проекта е да се осъществи работещ механизъм за осигуряване своевременно на адекватна експертна намеса (както от служители на общината, така и от външни експерти) за осигуряване на законосъобразно разходване на предоставени безвъзмездно финансови средства по линията на ОПРР 2014-2020.
 
Специфични цели на проекта са:
  • Осигуряване на финансов ресурс за възнаграждения за екипите за: изпълнение на ИП на Община Асеновград, за членовете на междинното звено и външните експерти, които ще участват в оценката на конкретни проектни предложения;
  • Спазване на задължителните изисквания за изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020.
 
„Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-8.001-0033-C01 „Техническа помощ за Община Асеновград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”
 
 

Валидно до: 07.11.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

РСУО–регион Асеновград ще кандидатства с проект по ОПОС 2014-2020 г. Валидно до: 14.04.2017
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА Валидно до: 12.04.2017
Община Асеновград предоставя на гражданите дръвчета и храсти за засяване на общински терени Валидно до: 31.03.2017
24 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.03.2017
Заповед на Кмета на община Асеновград за ЗАБРАНЯВАНЕ ПРОДАЖБАТА НА СПИРТНИ НАПИТКИ на територията на град Асеновград от 20.00 ч Валидно до: 26.03.2017
Община Асеновград съобщава, че на 17.03.2017 г. Общинска администрация ще работи до 12 часа Валидно до: 17.03.2017
БЧК удължава срока за раздаване на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 17.03.2017
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 16.03.2017
Стартира плащането на местните данъци за 2017 г. в Община Асеновград Валидно до: 14.03.2017
БЧК започва раздаването на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 10.03.2017
Временна организация на движението заради „Водния проект” въвежда община Асеновград Валидно до: 09.03.2017
23 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.02.2017
Съобщение във връзка със снегопочистването на територията на Асеновград Валидно до: 06.02.2017
22 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.01.2017
Община Асеновград уведомява, че касите на отдел "Местни приходи" няма да работят на 23.01.2017 г. и 24.01.2017 г. Валидно до: 23.01.2017
От 04.01.2017г. собствениците на МПС на територията на Община Асеновград могат да платят годишния си данък за 2017 г. Валидно до: 23.01.2017
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2016 година Валидно до: 16.01.2017
На вниманието на всички училища на територията на община Асеновград Валидно до: 13.01.2017
Утре 11 януари 2017 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици на територията на община Асеновград Валидно до: 11.01.2017
Дните 09 и 10 януари 2017 г. са обявени за неучебни дни за всички ученици на територията на община Асеновград Валидно до: 10.01.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм