Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


В Община Асеновград стартира изпълнението на проект "Техническа помощ за Община Асеновград" по ОПРР 2014-2020 г.

Проект „Техническа помощ за Община Асеновград“, Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.
Бенефициент – Община Асеновград
 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0033-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“
 
1. Стойност на проекта:
  • Обща стойност – 103 934,02 лв.;
  • Съфинансиране от ЕФРР – 88 343,92 лв.;
  • Съфинансиране от националния бюджет – 15 590,10 лв.
 
2. Период на изпълнение на проекта: 17.09.2016 г. – 31.12.2023 г.
 
3. Кратко описание на проекта:
Проектът предвижда да се изпълнят дейности, които са съществени за реалното функциониране на Общинска администрация Асеновград, както по изпълнение на Инвестиционната програма на общината, така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014-2020. Проектното предложение предвижда осигуряване на възнаграждения за екипите за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Асеновград, на членовете на Междинното звено и на външните експерти за оценка на конкретни проектни предложения по Инвестиционната програма. В проекта са заложени също задължителните за изпълнение дейности по осигуряване на информация и публичност и за управлението му.
 
В своята цялост, проектното предложение засяга всички необходими административни дейности за ефикасното изпълнение на ОПРР 2014-2020 конкретно спрямо нуждите на Община Асеновград, които са допустими за финансиране по правилата на настоящата бюджетна линия.
 
Общите цели на проектното предложение съвпадат изцяло с дефинираните цели на бюджетна линия, а именно:
  • Да се подобри административния капацитет на администрацията на Община Асеновград с оглед реализирането на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" по ОПРР 2014¬2020 - за изпълнение на функциите и задълженията в качеството на местен орган по изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, междинно звено и конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР.
  • Да се осигури финансиране на разходите на Община Асеновград с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционната програма на Община Асеновград за периода до 2023г. и функционирането като междинно звено по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Неизменно, цел на проекта е да се осъществи работещ механизъм за осигуряване своевременно на адекватна експертна намеса (както от служители на общината, така и от външни експерти) за осигуряване на законосъобразно разходване на предоставени безвъзмездно финансови средства по линията на ОПРР 2014-2020.
 
Специфични цели на проекта са:
  • Осигуряване на финансов ресурс за възнаграждения за екипите за: изпълнение на ИП на Община Асеновград, за членовете на междинното звено и външните експерти, които ще участват в оценката на конкретни проектни предложения;
  • Спазване на задължителните изисквания за изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020.
 
„Този документ е създаден в рамките на Проект BG16RFOP001-8.001-0033-C01 „Техническа помощ за Община Асеновград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”
 
 

Валидно до: 07.11.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Забранява се движението на ул. „Индустриална”, поради изпълнение на строителство на нови ВиК мрежи Валидно до: 02.07.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал.Стамболийски” - между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Асен Карастоянов” Валидно до: 02.07.2017
Фестивалът на сватбените оркестри ще може да се гледа на живо онлайн Валидно до: 25.06.2017
Празникът Калиница Валидно до: 25.06.2017
Паисиеви дни - Асеновград’ 2017 Валидно до: 23.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Ал. Стамболийски" - между ул. "Капитан Райчо" и ул. "Любен Каравелов" Валидно до: 20.06.2017
28 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.06.2017
Проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” Валидно до: 09.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Плиска" - от ул. "Захари Стоянов" към пазар "Асеница" Валидно до: 05.06.2017
Честваме Деня на Ботев и падналите за свободата на България Валидно до: 02.06.2017
До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещи се лица Валидно до: 31.05.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал. Стамболийски” - между ул. „Кн. Борис I” и ул. „Средна гора” Валидно до: 31.05.2017
Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.05.2017
Започват Майските културни празници Асеновград - 2017 година Валидно до: 28.05.2017
26 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.05.2017
От 28 април 2017г. стартира раздаването на хранителни продукти от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Валидно до: 17.05.2017
СЧИТАНО ОТ 18.04.2017 г. до 08.05.2017 г. СЕ ПРОМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - АСЕНОВГРАД Валидно до: 08.05.2017
Програма за Великденските празници в община Асеновград Валидно до: 30.04.2017
От 06.03.2017г. до 30.04.2017г. се въвежда временно ограничение на движението на МПС по част от уличната мрежа на гр. Асеновград Валидно до: 29.04.2017
25 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.04.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм