Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


19 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 19-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
26.10.2016Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-709/10.09.2016 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр. Асеновград.(ПК по БФ)
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-710/10.09.2016 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр. Асеновград.(ПК по БФ)
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-698/04.10.2016 г., относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-727/13.10.2016 г., относноотдаване под наем поземлени имоти №№ 32341.4.94, 32341.6.80 и 32341.34.78 по КК на с.Избеглии и определяне на началните тръжни цени за отдаване под наем.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-699/04.10.2016 г., относно определяне начална наемна цена на Терен с площ 25.50 кв.м. - публична общинска собственост, находящ се в улична регулация между кв.300 и кв.305 по регул.план на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-700/04.10.2016 г., относно молба от Сдружение с общественополезна дейност "Футболен клуб Шипка Старс 2015" за удължаване срока на договор за наем.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-726/12.10.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект общинска собственост - Павилион № 2 с площ 12.00 кв.м., находящ се на ул."Цар Иван Асен ІІ", между о.т.832 и 833, кв.207 по плана на гр.Асеновград.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-728/13.10.2016 г., относно заявление от "БЕРК - КАН 99" ЕООД за удължаване срока на договор за наем.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-716/11.10.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 55590.110.36 по КК на с.Патриарх Евтимово.(ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмета на общината вх. № ДЗ-717/11.10.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 69273.25.141 по КК на с.Стоево.(ПК по БФ)
11.Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-718/11.10.2016 г., относно учредяване право на проистрояване в ПИ 99088.502.160 по КК на кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-725/12.10.2016 г., относноприемане на решение за участие на Община Асеновград в процедура по публична продан на 0.328 % идеални части от магазин, находящ се на ул."Цар Иван Асен ІІ" № 15, ет.1 с оглед придобиване на съответната идеална част от страна на Община Асеновград.(ПК по БФ)
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-597/11.08.2016 г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Асеновград, между ул.”Дружба” и ул.”Кокиче”.(ПК по БФ)
14. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-703/06.10.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.519.159 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
15. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-704/06.10.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 00702.11.181 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
16. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-705/06.10.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ 38385.211.422 по КК на с.Конуш.(ПК по БФ)
17. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-706/06.10.2016 г., относно продажба на поземлени имоти с КИ 00702.530.246 и КИ 00702.530.232 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
18. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-713/11.10.2016 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 80437.17.279 по КК на с.Червен за "Жилищно застрояване".
19. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-714/11.10.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ 99087.232.101 и поземлен имот КИ 99087.232.130 по КК на кв.Горни Воден за "Жилищно застрояване".
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
20. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-708/10.10.2016 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на Община Асеновград за 2016 г.(ПК по УРТО)
21. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-707/10.10.2016 г., относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Асеновград.(ПК Правна)
 
ІV. Постоянна комисия Правна:
22. Предложение от Енко Найденов-Председател на временна комисия избрана с решение № 273/30.03.2016 г. вх. № С-51/07.10.2016 г., относно приемане на Наредба за опазване на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Асеновград.
23. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-715/11.10.2016 г., относно приемане на Правилник за допълнение на Правилник за устройството, функциите и организацията на дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи".
24. Предложение от Председателя на Общинския съвет вх.№ С-52/13.10.2016 г., относно Писмо от Администрацията на Президента на РБългария за опрощаване на задължение на Димитър Дяков.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
25. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-712/11.10.2016 г., относноутвърждаване на маломерна полудневна подготвителна група в с.Нови извор.
26. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-711/10.10.2016 г., относно определяне на дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие „Васил Левски” – Асеновград.
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
27. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-720/11.10.2016 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд - BG05M9OP001-2.005 "Активно включване".
28. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-721/11.10.2016 г., относно отпускане на финансова помощ за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета и за закупуване на противогрипни ваксини, клюкомери, лентички и игли за измерване на кръвната захар за членовете на дружеството.
29. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-722/11.10.2016 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград.
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-723/11.10.2016 г., относно допълнение на списъка на пътуващи ученици от с.Избеглии и с.Конуш да гр.Асеновград за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-724/11.10.2016 г., относно отпускане на еднократна социално помощ на Хикмет Рамадан Тахир.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                       /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 17.10-20.10.2016 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
17.10.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
18.10.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
18.10.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
19.10.2016 Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
19.10.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20.10.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 

Валидно до: 26.10.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Поздравление на кмета д-р Емил Караиванов по случай Великденските празници Валидно до: 17.04.2017
РСУО–регион Асеновград ще кандидатства с проект по ОПОС 2014-2020 г. Валидно до: 14.04.2017
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА Валидно до: 12.04.2017
Община Асеновград предоставя на гражданите дръвчета и храсти за засяване на общински терени Валидно до: 31.03.2017
24 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.03.2017
Заповед на Кмета на община Асеновград за ЗАБРАНЯВАНЕ ПРОДАЖБАТА НА СПИРТНИ НАПИТКИ на територията на град Асеновград от 20.00 ч Валидно до: 26.03.2017
Община Асеновград съобщава, че на 17.03.2017 г. Общинска администрация ще работи до 12 часа Валидно до: 17.03.2017
БЧК удължава срока за раздаване на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 17.03.2017
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 16.03.2017
Стартира плащането на местните данъци за 2017 г. в Община Асеновград Валидно до: 14.03.2017
БЧК започва раздаването на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 10.03.2017
Временна организация на движението заради „Водния проект” въвежда община Асеновград Валидно до: 09.03.2017
23 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.02.2017
Съобщение във връзка със снегопочистването на територията на Асеновград Валидно до: 06.02.2017
22 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.01.2017
Община Асеновград уведомява, че касите на отдел "Местни приходи" няма да работят на 23.01.2017 г. и 24.01.2017 г. Валидно до: 23.01.2017
От 04.01.2017г. собствениците на МПС на територията на Община Асеновград могат да платят годишния си данък за 2017 г. Валидно до: 23.01.2017
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2016 година Валидно до: 16.01.2017
На вниманието на всички училища на територията на община Асеновград Валидно до: 13.01.2017
Утре 11 януари 2017 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици на територията на община Асеновград Валидно до: 11.01.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм