Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


17 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 17-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 31.08.2016 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от кмета на общината вх. № ДЗ-630/16.08.2016 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Асеновград за периода 14.01.2016 г. до 17.07.2016 г. към 10.08.2016 г.
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-631/16.08.2016 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.510.224 по КК на гр. Асеновград ведно с построената в него сграда с кадастрален идентификатор 00702.510.224.1. (ПК по БФ)
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-572/29.07.2016 г., относно разпореждане с 97,40 % ид.части от ПИ № 00702.518.1.46 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ)
3. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-609/12.08.2016 г., относно утвърждаване на цена и продажба на сграда с КИ № 72789.503.555.2, построена в поз. имот с КИ № 727.503.555 по КК на с. Тополово на наемател, настанен по административен ред. (ПК по БФ)
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-573/29.07.2016 г., относно продажба на поз.имот с КИ № 99087.230.51 по КК на кв. Горни Воден. (ПК по БФ)
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-574/29.07.2016 г., относно продажба на два самостоятелни обекта в сграда, построена в поз.имот с КИ № 00702.522.192 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ)
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-575/29.07.2016 г., относно продажба на поз.имот с КИ № 69273.25.290 по КК на с. Стоево. (ПК по БФ)
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-578/29.07.2016 г., относно продажба на поз.имот КИ № 00702.520.273 по КК на гр. Асеновград, м. "Параколово". (ПК по БФ)
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-598/11.08.2016 г., относно продажба на поз. имот с КИ № 00702.506.51 по КК на гр. Асеновград, ПЗ "Север". (ПК по БФ)
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-599/11.08.2016 г., относно продажба на четири поземлени имота, находящи се в с. Червен. (ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-568/29.07.2016 г., относно учредяване вещно право на ползване на ПИ № 69273.7.72 - водоем находящ се в с. Стоево, местност "Орешака".
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-576/29.07.2016 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху ПИ № 49309.2.118 по КК на с. Мулдава.
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-607/12.08.2016 г., относно учредяване безвъзмездно право на строеж в ПИ 00702.526.264 по КК на гр. Асеновград.
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-608/12.08.2016 г., относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин в ПИ с КИ № 37633.160.174 по КК на с. Козаново.
14. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-632/16.08.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 44834.755.9 по кад. карта на с. Лясково.
15. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-562/18.07.2016 г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, публична общинска собственост от находище "Леново", сондаж № 12, с.Леново.
16. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-569/29.07.2016 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПИ № 51830.64.171 по КК на с. Новаково - Язовир, находящ се в м."Локвата" чрез отдаване под наем.
17. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-570/29.07.2016 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПИ № 32398.22.260 по КК на с. Нови извор - Язовир, находящ се в м. "Елан Тепе" чрез отдаване под наем.
18. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-571/29.07.2016 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПИ № 49309.7.81 по КК на с. Мулдава - Язовир, находящ се в м."Прута" чрез отдаване под наем.
19. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-616/15.08.2016 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддържката и експлаатацията на поземлен имот №69273.12.19 по кад. карта на с. Стоево-Язовир, находящ се в местност "Дорука", с площ 26.907 дка, чрез отдаване под наем.
20. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-617/15.08.2016 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддържката и експлаатацията на поземлен имот №69273.18.17 по кад. карта на с. Стоево-Язовир, находящ се в местност "Дорука", с площ 40.359 дка, чрез отдаване под наем.
21. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-595/10.08.2016 г., относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общинския поземлен фонд на НЧ "Светлина - Златовръх 1929". (ПК по БФ)
22. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-611/15.08.2016 г., относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд на основание §27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключтителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на замеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ)(ПК по БФ)
23. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-612/15.08.2016 г., относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд на основание §27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключтителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на замеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ). (ПК по БФ)
24. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх .№ ДЗ-613/15.08.2016 г., относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд на основание §27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключтителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на замеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ). (ПК по БФ)
25. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-582/08.08.2016 г., относно  молба от Йорданка Атанасова Божкова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
26. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-583/08.08.2016 г., относно молба от Гюлезар Ферад Шабан за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
27. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-584/08.08.2016 г., относно молба от Дуржан Стоянова Карабаш за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
28. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-585/08.08.2016 г., относно молба от Азизе Сами Исмаил за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
29. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-586/08.08.2016 г., относно молба от Неделчо Енев Мишев за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
30. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-587/08.08.2016 г., относно молба от Василка Михайлова Славчева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
31. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-588/08.08.2016 г., относно молба от Недялка Николова Ганева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
32. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-589/08.08.2016 г., относно молба от Соня Иванова Демерджиева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
33. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-590/08.08.2016 г., относно молба от Фикри Ариф Рамадан за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
34. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-591/08.08.2016 г., относно молба от Иван Радков Игнатов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
35. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-592/08.08.2016 г., относно молба от Мария Любенова Добрева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
36. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-618/16.08.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПИП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с ИД №00702.23.431 по кад. карта  на гр. Асеновград за "Складова база за селскостопанска продукция".
37. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-620/16.08.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПИП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ 43298.80.2 по кад. карта  на с. Леново за "Стопанска сграда за отглеждане на патки".
38. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-621/16.08.2016 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП-ПРЗ за поз. имот КИ 00702.24.112 по кад. карта на гр. Асеновград за включването му в урбанизирана територия на гр. Асеновград и обединяването му с УПИ- XIV -561 кв. 26 по регулационния план на гр. Асеновград.
39. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-622/16.08.2016 г., относно даване на съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-за комплексно застрояване кв.9 и улица с о.т. 28-б-25-1 по регулационния план на кв. Запад гр. Асеновград.
40. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-623/16.08.2016 г., относно даване съгласие за изготвяне на проект  на ПУП за поз. имот КИ 22839.40.1 по кад.карта на с. Долнослав за включването му в урбанизирана територия на с. Долнослав.
41. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-624/16.08.2016 г., относно одобряване на ПУП-ПП (парцеларен план) за кабелна линия НН за обект "Водна помпа в ПИ 16955.11.11 по кад. карта на с. Горнослав".
42. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-619/16.08.2016 г., относно одобряване на ПИП(ПРЗ) за обединяване на УПИ 7.58-хотел и кафене аператив с имот 02974.7.61 по кад. карта на с. Бачково и образуване на УПИ 7.83 за хотел и кафе аперитив.
43. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-633/16.08.2016 г., относно одобряване на ПУП /ПП/-парцеларен план на проектно трасе за ел. провод 20 kV за УПИ 18.178- производствена и складова дейност и офиси по кад. карта на гр. Асеновград.
44. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-634/16.08.2016 г., относно одобряване на ПУП /ПП/- парцеларен план на проектно трасе за водопровод PE HD ф110 за УПИ 18.178- производствена и складова дейност и офиси по кад. карта на гр. Асеновград.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
45. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-593/09.08.2016 г., относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. в частта за местните дейности на община Асеновград.
46. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-596/10.08.2016 г., относно допълване списъка на лицата, имащи право на транспортни разноски, приет с решение на ОБС №161/27.01.2016г.
47. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-594/09.08.2016 г., относно промяна на приложение №10 към решение на ОБС №161/27.01.2016г.
48. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-637/16.08.2016 г., относно утвърждаване цената на водата за напояване.
 
V. Постоянна комисия Правна:
49. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-636/16.08.2016 г., относно предложение за избор на представители на Общински съвет-Асеновград, които да бъдат включени в състава на Комисията за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение.
50. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-600/12.08.2016 г., относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Асеновград. (ПК по ОК)
51. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-601/12.08.2016 г., относно приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър на община Асеновград.(ПК по ОК)
52. Предложение от Енко Найденов - Председател на временна комисия вх. № С-35/30.06.2016 г., относно приемане на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред и чистота на територията на община Асеновград.
53. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-606/12.08.2016 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ.(ПК по ОС)
54. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-614/15.08.2016 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр. Асеновград.(ПК по УРТО)
 
VІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
55. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-615/15.08.2016 г., относно утвърждаване маломерни паралелки за уч. 2016/2017г.
56. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-545/29.06.2016 г., относно промяна в състава на комисията по чл.9 от Правилата за финансово подпомагане в областта на културата.
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
57. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-635/16.08.2016 г., относно провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Многопрофилна болница за активно лечение-Асеновград" ЕООД съгласно условията и реда на Наредба №9 от 26.06.2000г. за условие и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебни заведения.
58. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-629/16.08.2016 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград.(ПК по БФ)
59. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-625/16.08.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Йорданка Янкова Георгиева.(ПК по БФ)
60. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-627/16.08.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Костадинов Вулджев.(ПК по БФ)
61. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-628/16.08.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Радка Александрова Соколова.(ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                          /д-р Светозар Шуманов/

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 22.08-25.08.2016 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22.08.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
23.08.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
23.08.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
24.08.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
24.08.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
25.08.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 31.08.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

РСУО–регион Асеновград ще кандидатства с проект по ОПОС 2014-2020 г. Валидно до: 14.04.2017
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА Валидно до: 12.04.2017
Община Асеновград предоставя на гражданите дръвчета и храсти за засяване на общински терени Валидно до: 31.03.2017
24 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.03.2017
Заповед на Кмета на община Асеновград за ЗАБРАНЯВАНЕ ПРОДАЖБАТА НА СПИРТНИ НАПИТКИ на територията на град Асеновград от 20.00 ч Валидно до: 26.03.2017
Община Асеновград съобщава, че на 17.03.2017 г. Общинска администрация ще работи до 12 часа Валидно до: 17.03.2017
БЧК удължава срока за раздаване на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 17.03.2017
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 16.03.2017
Стартира плащането на местните данъци за 2017 г. в Община Асеновград Валидно до: 14.03.2017
БЧК започва раздаването на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 10.03.2017
Временна организация на движението заради „Водния проект” въвежда община Асеновград Валидно до: 09.03.2017
23 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.02.2017
Съобщение във връзка със снегопочистването на територията на Асеновград Валидно до: 06.02.2017
22 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.01.2017
Община Асеновград уведомява, че касите на отдел "Местни приходи" няма да работят на 23.01.2017 г. и 24.01.2017 г. Валидно до: 23.01.2017
От 04.01.2017г. собствениците на МПС на територията на Община Асеновград могат да платят годишния си данък за 2017 г. Валидно до: 23.01.2017
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2016 година Валидно до: 16.01.2017
На вниманието на всички училища на територията на община Асеновград Валидно до: 13.01.2017
Утре 11 януари 2017 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици на територията на община Асеновград Валидно до: 11.01.2017
Дните 09 и 10 януари 2017 г. са обявени за неучебни дни за всички ученици на територията на община Асеновград Валидно до: 10.01.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм