Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на "ЛЕНОВЕКС" с. Леново от сондаж № 12

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Съгласно чл. 62 “а”, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление в Община Асеновград с вх. № 14.00.2671 от 14.06.2016 г. за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
 
1. Цел на заявеното използване на водите:
За бутилиране и продажба на минерална вода.
 
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Концесия за добив на минерална вода и използването и чрез водовземане, което се извършва със средства осигурени от концесионера и на негов риск за бутилиране на минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава, на които се включва минерална вода.
 
3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването
Водоизточник на минерална вода сондаж № 12 от находище “Леново” с. Леново, публична общинска собственост в село Леново, Община Асеновград, включително принадлежностите: ПИ с идентификатор № 43298.77.94 по кадастралната карта на селото в местността “Пърженака/Янаклък” с площ 5395 кв. м., сондаж № 12 с изградената за него сграда с идентификатор № 43298.77.94.1 със застроена площ 5 кв. м. и СОЗ пояс първи.
Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 5302/30.01.2014 г., вписан в С.В. вх. № 344/31.01.2014 г., акт 1, том 2. 
 
4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалната единица.
с. Леново, община Асеновград, област Пловдив, ЕКАТЕ – 43298.
 
5.Проектираните параметри на използване:
Количество вода – 5 960 куб.м.
Период за черпене на водата – целогодишно.
Температура на водата – 20 градуса С.
Понижение на водното ниво – 9.00 м. помпажно до кота 286.84м.
 
6.Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.
- да добива минералната вода от сондаж № 12, село Леново, като я използва за целите на предоставеното право на добив, до размера на разрешеното водно количество.
- да оборудва водоизточника с индуктивни водомери за измерване на добитите водни количества, устройства за измерване на експлоатационното водно ниво, както и кранове за вземане на водни проби за анализ на сурова вода.
- да води отчетност за добитата минерална вода – предмет на концесията.
- да добива минерална вода и да ползва водовземното съоръжение в съответствие с изискванията за устойчиво развитие, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до загуба на ресурса и до увреждане и компроментиране на водовземното съоръжение.
- да добива минерална вода с подходящи технологии, технически и технологични средства, които да гарантират опазване на качествата на минералната вода и да са в съответствие с действащите нормативни актове и установени стандарти.
- да съставя и води изискващата се за правилната и безопасна експлоатация на находището геоложка, техническа и технологична документация.
- концесионерът дължи заплащане на годишно концесионно плащане върху реално ползваното количество минерална вода при единична стойност 3.15 лева без ДДС за 1 куб.м. минерална вода.
- размерът на минималното годишно концесионно плащане, определен върху 80 на сто от предоставения експлоатационен ресурс 4768 куб.м. и единична стойност 3.15 лева без ДДС  за 1 куб.м. минерална вода е 15 000 лева без ДДС.
 
7.Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
Община Асеновград,пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, информационен център в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.
 
 
Димчо Темелков /п/
Зам. Кмет на Община Асеновград    
 
Директор на дирекция “УОАТ” /п/
Ваня Костадинова
 
Съгласувал:/п/
Пенка Кисова -
Н-к отдел “Правен”
 
Изготвил: /п/
Ваня Ангелова
Мл. специалист “УОСНИНАР”

Валидно до: 11.07.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН РУМЕНОВ ГЕРАСИМОВ Валидно до: 30.11.2016
Заповед № А -1808 / 03.11.2016 г. за изземване на имот, находящ се в парцел II - Общински пазар Валидно до: 29.11.2016
Продажба на 3 бр. имоти в Асеновград и кв. Горни Воден чрез публични търгове с явно наддаване Валидно до: 23.11.2016
Заповед № А-1708 от 14.10.2016 г. за спиране на административно производство Валидно до: 20.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост в парцел II – Общински пазар Валидно до: 15.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху ПИ с К№ 69273.7.72 по КК на с. Стоево Валидно до: 09.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в гр. Асеновград, с. Червен, с. Стоево и кв. Горни Воден Валидно до: 08.11.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 50 кв.м., предназначение - търговия на дребно с промишлени стоки в Ас Валидно до: 04.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоста Валидно до: 21.10.2016
Обява за конкурс за продажба на имот в Асеновград Валидно до: 20.10.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 10 кв.м., обособена част от сграда К№ 00702.511.178.12 п Валидно до: 19.10.2016
Решение № 560 от 31.08.2016 г. за провеждане на конкурс за управление на "Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград" Валидно до: 17.10.2016
Публични търгове за продажба на 4 бр. поз. имати в Асеновград, с. Лясково и с. Мулдава Валидно до: 11.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиции „Социален работник” и "Логопед" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Медиатор” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Юрист” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Стоматолог” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Педиатър” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Медицинска сестра” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Гинеколог" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм