Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


14 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕДНА 14-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 06.07.2016Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисиии ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия Правна:
1. Предложение от група общински съветници вх.№ С-33/23.06.2016 г., относно създаване на звено “Общинска полиция” и доклад от кмета на общината вх.№ ДЗ-539/23.06.2016 г.(ВСИЧКИ ПК)
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-528/21.06.2016 г., относноактуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-538/22.06.2016 г., относно предложение за приемане на Правилник за изменение и допълване на Правилника за устройството, организацията и управлението на общинските пазари и тържища на територията за гр. Асеновград.
3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-501/10.06.2016 г., относно предоставяне за безвъзмездно ползване на ОП "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци" Асеновград транспортни средства - собственост на Община Асеновград.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-521/21.06.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект- Помещение с площ 47.04 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата, построена в УПИ I - кметство, читалище, озеленяване, кв. 17 по плана на с.Козаново.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-523/21.06.2016 г., относно писмо вх. № 10-00-160/17.06.2016г. от инж. Никола Бадев-началник Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Пловдив при АГКК.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-524/21.06.2016 г., относно отдаване под наем на обект- Помещение с площ 10 кв. м., обособена част от сграда с КИ 00702.511.178.12 по КК на Асеновград, бул. "България" № 49.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-522/21.06.2016 г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост - Язовир е местността "Карабунар", находящ се в с.Леново, община Асеновград.
8. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-536/22.06.2016 г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, публична общинска собственост от находище "Леново", сондаж № 16, с.Леново.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-527/21.06.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.523.493 по кад. карта на гр. Асеновград.(ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-519/21.06.2016 г., относно придобиване на имот - собственост на юридически лица, за обособяване на транспортен достъп до УПИ VIII-жп гара, кв. 2 ПЗ "Север", гр. Асеновград. (ПК по БФ)
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-525/21.06.2016 г., относно продажба на поз. имот с КИ № 99087.230.51 по КК на кв. Горни Воден.(ПК по БФ)
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-526/21.06.2016 г., относно продажба на поз. имот с КИ № 44831.14.243 по КК на с. Лясково, ведно с построената в имота сграда с КИ  № 44831.14.234.1.(ПК по БФ)
13. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-507/21.06.2016 г., относномолба от Милена Евгениева Димитрова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
14. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-508/21.06.2016 г., относномолба от Недялка Димитрова Димитрова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-509/21.06.2016 г., относномолба от Руфат Асан Чауш за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
16. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-510/21.06.2016 г., относномолба от Славчо Емилов Росенов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
17. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-511/21.06.2016 г., относномолба от Асен Колев Асенов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
18. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-512/21.06.2016 г., относномолба от Гюлфие Рамаданова Заимова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
19. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-513/21.06.2016 г., относномолба от Величка Петрова Иванова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
20. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-514/21.06.2016 г., относномолба от Кръстина Христова Маргаритова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
21. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-515/21.06.2016 г., относномолба от Тунджай Сабахатин Байрямали за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
22. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-516/21.06.2016 г., относномолба от Вера Николова Попова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
23. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-517/21.06.2016 г., относномолба от Марияна Огнянова Соколова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
24. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-537/22.06.2016 г., относно изменение и допълнение на Решение № 335, взето в Протокол № 11/27.04.2016г. на Общински съвет.
25. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-505/20.06.2016 г., относно одобряване изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ I- комплексно жилищно стоителство, търговия, обществено хранене, услиги и клубове в кв. 1 и УПИ I- детско заведение за 175 деца в кв. 2 по рег. план на ЖК "Юг"- гр. Асеновград.
26. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-529/21.06.2016 г., относно одобряване на ПИП - ПП (парцеларен план) за електропровод 20 кV до поземлени имоти КИ 49151.14.125, КИ 49151.14.121 и КИ 49151.14.136 по кад. карта на с.Мостово и поземлен имот КИ 12992.10.48 по кад. карта на с.Врата.
27. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-506/20.06.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя- поземлен имот с КИ № 99087.21.104 по кад. карта на кв. Горни Воден, гр.Асеновград за "Жилищни нужди".
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
28. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-504/20.06.2016 г., относно промяна на решение на ОбС №161/27.01.2016г.
29. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-518/21.06.2016 г., относно приемане на Наредба за измениение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-533/21.06.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хабибе Мустафа Ибрям.(ПК по БФ)
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-534/21.06.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Тензиле Аптурахман Осман.(ПК по БФ)
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-535/21.06.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стефан Илиев Димитров.(ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                         /д-р Светозар Шуманов/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 27.06-30.06.2016 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
27.06.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
28.06.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
29.06.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
29.06.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
30.06.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 06.07.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Есенни празници на изкуствата, Асеновград’2017 Валидно до: 18.10.2017
Уведомление за извършване на укрепителни действия по пътя Асеновград - Лясково Валидно до: 17.10.2017
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2016 г. и Годишния финансов отчет за 2016 г. Валидно до: 12.10.2017
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2017
32 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 27.09.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр.транспорт по автобусни линии №1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 17.09.2017
Община Асеновград чества 132 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2017
31 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.08.2017
До час започва водоподаването в Асеновград Валидно до: 28.08.2017
Съобщение във връзка с въвеждане на временна организация на движението по булевард ”България” в гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на пешеходния мост в гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Месокомбината в гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на хранителен магазин ”Т-Маркет” - гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Старата пловдивска автогара и пешеходния мост в гр. А-д Валидно до: 21.08.2017
Преустановява се приема на документи по Програмата за саниране Валидно до: 20.08.2017
Обява от Общинска служба земеделие-Асеновград, във връзка с чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ Валидно до: 15.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Общинска болница – Асеновград и ул. Васил Левски Валидно до: 15.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Тютюнев комбинат - гр. Асеновград Валидно до: 11.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на кв. Лозница, гр. Асеновград Валидно до: 09.08.2017
Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на училище „Христо Ботев” - гр. Асеновград Валидно до: 04.08.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм