Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Учредяване на възмездно право на ползване в/у водоем с К№ 55590.65.13 по КК на с. Патриарх Евтимово

На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповед № А-890/27.05.2016 г.  на Кмета на Общината, ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване а учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имот – частна общинска собственост, с КИ № 55590.65.13 по кадастралната карта на с. Патриарх Евтимово, община Асеновград, с площ 8.587дек. , трайно предназначение: води и водни площи, с начин на трайно ползване: Водоем, местност „Ачатладана”, при съседи: 65.49, 65.12, 65.47, 65.17 и 65.200 /Акт за частна общинска собственост № 5855/16.06.2015 г., вписан под №102, том 9, вх. рег. №2576/17.06.2015 г. на Служба по вписванията/
Предназначение на обекта: за напояване
Срок на отдаване под наем – 5 ( пет ) години;
Начална тръжна цена  за месечно плащане на учреденото право на ползване – 160 лв.  (без  ДДС) и стъпка на наддаване –15.00 лв.
Месечната  цена на учреното право на ползване ще се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 445900, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSFили накасата на Информационен център – Общината Асеновград.
Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава от 06.06.2016 г. до 21.06.2016 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОСНИНАР стая 501 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.  
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.          
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга – в размер на 80.00 лв. се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 21.06.2016 г.
Оглед на обекта да се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая 501 или 518  на Община Асеновград до деня предхождащ търга.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 06.07.2016 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг да се получава всеки работен ден от 23.06.2016 г. до 05.07.2016 г. Депозитът за участие се внася до 16.30 часа на 05.07.2016 г. 
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221 или 25065

 


Валидно до: 06.07.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАКО ХРИСТОВ СЕМЕРДЖИЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АСЕН МАРИНОВ БОЖИЛОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЮМЮН МЕХМЕДОВ ФЕЙЗИЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ДЕМЕРДЖИЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САМАС” ООД Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛИДИЯ ЦВЯТКОВА КУРТЕНКОВА Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАТЯ СВЕТОСЛАВОВА БЪЧВАРОВА Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА Валидно до: 13.02.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. имоти в с. Леново и кв. Горни Воден Валидно до: 10.02.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. помещения в Асеновград и кв. Д. Воден Валидно до: 07.02.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Общински пазар Валидно до: 06.02.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Общински пазар Валидно до: 06.02.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 74+92, находящ се в Търговски център Валидно до: 06.02.2017
Заповеди на Кмета на Община Асеновград за предоставяне на общински полски пътища Валидно до: 20.01.2017
Продажба на ПИ с К№ 51830.501.46 по КК на с. Новаково, с площ 1924 кв.м., ул. Звезда № 13, урб. територия Валидно до: 19.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН РУМЕНОВ ГЕРАСИМОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТЕОДОРА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СПАС НИКОЛОВ ГЮЛЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАГДАЛЕНА ОГНЯНОВА ЦАНЕВА, НИКОЛАЙ ЦАНЕВ ЦАНЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ХРИСТОЗОВА, ТОМА ХРИСТЕВ ХРИСТОЗОВ Валидно до: 14.12.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм