Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Учредяване на възмездно право на ползване в/у водоем с К№ 55590.65.13 по КК на с. Патриарх Евтимово

На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповед № А-890/27.05.2016 г.  на Кмета на Общината, ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване а учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имот – частна общинска собственост, с КИ № 55590.65.13 по кадастралната карта на с. Патриарх Евтимово, община Асеновград, с площ 8.587дек. , трайно предназначение: води и водни площи, с начин на трайно ползване: Водоем, местност „Ачатладана”, при съседи: 65.49, 65.12, 65.47, 65.17 и 65.200 /Акт за частна общинска собственост № 5855/16.06.2015 г., вписан под №102, том 9, вх. рег. №2576/17.06.2015 г. на Служба по вписванията/
Предназначение на обекта: за напояване
Срок на отдаване под наем – 5 ( пет ) години;
Начална тръжна цена  за месечно плащане на учреденото право на ползване – 160 лв.  (без  ДДС) и стъпка на наддаване –15.00 лв.
Месечната  цена на учреното право на ползване ще се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 445900, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSFили накасата на Информационен център – Общината Асеновград.
Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава от 06.06.2016 г. до 21.06.2016 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОСНИНАР стая 501 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.  
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.          
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга – в размер на 80.00 лв. се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 21.06.2016 г.
Оглед на обекта да се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая 501 или 518  на Община Асеновград до деня предхождащ търга.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 06.07.2016 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг да се получава всеки работен ден от 23.06.2016 г. до 05.07.2016 г. Депозитът за участие се внася до 16.30 часа на 05.07.2016 г. 
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221 или 25065

 


Валидно до: 06.07.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ТОМОВ ТАЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЕРГЮЛ ФИКРИЕВА ИСМАИЛОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРЧО ЗЛАТЕВ ПАНАЙОТОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛИЯН СПАСОВ ДИМИТРОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ДИМИТРОВ ЗДРАВЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРГИН МЕХМЕД ШАБАН Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЛИНЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТИЛЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСКО ИВАНОВ ЛИСОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ МАНОЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ХРИСТЕВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЙДЪН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ Валидно до: 14.12.2016
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 7 бр. имоти в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 14.12.2016
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на два терена в Асеновград, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ Валидно до: 13.12.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.12.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.12.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм