Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


12 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 12-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 18.05.2016Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Предложение вх.№ ДЗ-447/05.05.2016 г., относно удостояване със званието “Почетен гражданин на гр.Асеновград”.
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-444/04.05.2016 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-428/03.05.2016 г., относно заявление от Росица Паскова за удължаване срока на договор за наем.
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-429/03.05.2016 г., относно заявление от ЕТ “Инфинити нет – Даниела Профирова” за удължаване срока на договор за наем.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-439/04.05.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост – Помещение с обща площ 34.44 кв.м., находящо се на партерния етаж на бл.5/8 в кв.”Запад”, гр.Асеновград.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-435/04.05.2016 г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собсвеност - Язовир в месността "Брященското" с.Новаково.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-436/04.05.2016 г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собсвеност - Язовир в месността "Еловица" с. Тополово.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-437/04.05.2016 г., относно даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на ПИ с КИ № 37633.160.170 по КК на с.Козаново.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-438/04.05.2016 г., относно даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на ПИ с КИ № 00702.23.21 по КК на гр.Асеновград.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-445/04.05.2016 г., относнопродажба на 3 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на гр.Асеновград, м.”Параколово”. (ПК по БФ)
10. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-401/25.04.2016 г., относнопромяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2016 г.
11. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-402/25.04.2016 г., относномолба от Шахин Ахмед Юзеир за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
12. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-403/25.04.2016 г., относно молба от Рабие Осман Мустафа за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
13. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-404/25.04.2016 г., относно молба от Байрям Шабан Емин за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
14. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-405/25.04.2016 г., относно молба от Мергюл Наим Кямил за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-406/25.04.2016 г., относно молба от Вера Димитрова Хаджимихайлова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
16.Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-407/25.04.2016 г., относно молба от Хавуш Рамадан Юнуз за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
17. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-408/25.04.2016 г., относно молба от Борислав Томов Вучков за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
18. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-409/25.04.2016 г., относно молба от Сашо Йорданов Кисимов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
19. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-410/25.04.2016 г., относно молба от Васил Иванов Самаров за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
20. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-411/25.04.2016 г., относно молба от Севдие Сабриева Юсейнова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
21. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-412/25.04.2016 г., относно молба от Екатерина Манолова Кисова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
22. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-413/25.04.2016 г., относно молба от Цветанка Стоянова Ненова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
23. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-414/25.04.2016 г., относно молба от Надежда Ламбрева Тачева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
24. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-415/25.04.2016 г., относно молба от Дуржан Мехмедова Исмаилова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
25. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-416/25.04.2016 г., относно молба от Димитър Димитров Джанджиев за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
26. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-417/25.04.2016 г., относно молба от Любен Ангелов Ковачев за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
27. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-418/25.04.2016 г., относно молба от Кръстина Тръндафилова Александрова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
28. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-419/25.04.2016 г., относно молба от Рахим Мехмедов Палов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
29. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-420/25.04.2016 г., относно молба от Шефие Ибрям Емин за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
30. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-431/04.05.2016 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.59 по КК на кв.Долни Воден за “Автосервиз”.
31. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-432/04.05.2016 г., относно одобряване на ПУП - Парцеларни планове за трасета за ел. захранване, водопровод и канализация за поземлен имот КИ 99087.18.98 по КК на кв.Горни Воден гр. Асеновград.
32.Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-441/04.05.2016 г., относно одобряване на ПУП (ПРЗ)- план за регулация и застрояване за ПИ с КИ 00702.7.195 по КК на Асеновград за жилищно застрояване.
33. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-442/04.05.2016 г., относно разрешаване за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ I-515.426 в кв. 80 по регулационния план на гр. Асеновград.
34. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-443/04.05.2016 г., относно разрешаване за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ I- комплексно жилищно строителство, услуги и клубове, търговия, обществено хранене в кв.1 и УПИ I-детско заведение за 175 деца в кв. 2 по регулационния план на ЖК "Юг"-гр. Асеновград.
35. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-433/04.05.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 80437.17.200 по КК на с.Червен за "Жилищно застрояване".
36. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-434/04.05.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 72789.107.47 по КК на с.Тополово за "Склад за промишлени стоки”.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
37. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-430/03.05.2016 г., относно допълване списъка на лицата, имащи право на транспортни разноски, приет с Решение на ОБС № 161/27.01.2016 г.
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-440/04.05.2016 г., относно приемане годишния финансов отчет за 2015 г. на "Обреден дом" ЕООД гр. Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
39. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-427/28.04.2016 г., относно приемане на Годишна програма за развитието на туризма на територията на Община Асеновград за 2016 г.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
40. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-396/25.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Славка Тодорова Тончева.(ПК по БФ)
41. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-397/25.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лазар Дионисов Иванчев.(ПК по БФ)
42. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-398/25.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Галя Димитрова Даутова.(ПК по БФ)
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-399/25.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лизавета Иванова Иванова.(ПК по БФ)
44. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-400/25.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стефан Колев Асенов.(ПК по БФ)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: \п\
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 09.05-12.05.2016 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

09.05.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

10.05.2016 Г. (ВТОРНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

10.05.2016 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

12.05.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 


Валидно до: 18.05.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Общински пазар, гр. Асеновград Валидно до: 28.07.2017
Съобщение във връзка с промяна организацията на движението в районите на Общински пазар,кв.Лозница и Казармата в гр.Асеновград Валидно до: 26.07.2017
29 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 05.07.2017
Забранява се движението на ул. „Индустриална”, поради изпълнение на строителство на нови ВиК мрежи Валидно до: 02.07.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал.Стамболийски” - между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Асен Карастоянов” Валидно до: 02.07.2017
Фестивалът на сватбените оркестри ще може да се гледа на живо онлайн Валидно до: 25.06.2017
Празникът Калиница Валидно до: 25.06.2017
Паисиеви дни - Асеновград’ 2017 Валидно до: 23.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Ал. Стамболийски" - между ул. "Капитан Райчо" и ул. "Любен Каравелов" Валидно до: 20.06.2017
28 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.06.2017
Проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” Валидно до: 09.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Плиска" - от ул. "Захари Стоянов" към пазар "Асеница" Валидно до: 05.06.2017
Честваме Деня на Ботев и падналите за свободата на България Валидно до: 02.06.2017
До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещи се лица Валидно до: 31.05.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал. Стамболийски” - между ул. „Кн. Борис I” и ул. „Средна гора” Валидно до: 31.05.2017
Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.05.2017
Започват Майските културни празници Асеновград - 2017 година Валидно до: 28.05.2017
26 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.05.2017
От 28 април 2017г. стартира раздаването на хранителни продукти от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Валидно до: 17.05.2017
СЧИТАНО ОТ 18.04.2017 г. до 08.05.2017 г. СЕ ПРОМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - АСЕНОВГРАД Валидно до: 08.05.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм