Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


11 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 11-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.04.2016 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-367/12.04.2016 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.
2. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-375/12.04.2016 г., относно отдаване под наем на Помещение с площ 101.68 кв.м., обособена част на недвижим имот-публична общинска собственост, находящо се в административна сграда с КИ 99087.504.213.2 по КК на кв. Горни Воден.
3. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-374/12.04.2016 г., относно определяне начална наемна цена на терен-публична общинска собственост, находящ се на ул. "Авксентий Велешки", гр. Асеновград.
4. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-373/12.04.2016 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - общинска собственост на ОП "Туризъм".
5. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-379/13.04.2016 г., относно учредяване на вещно право на ползване на поземлен имот ПИ № 55590.65.13 – водоем, находящ се в с.Патриарх Евтимово, местност “Ачатладана”.
6. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-376/12.04.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 31108.100.124 по кадастралната карта на с.Златовръх. (ПК по БФ)
7. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-372/12.04.2016 г., относно разпореждане с ПИ № 99088.134.94 по КК на кв. Долни Воден - частна общинска собственост.(ПК по БФ)
8. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-368/12.04.2016 г., относно разпореждане с ПИ № 69273.25.287 по КК на с. Стоево - частна общинска собственост.(ПК по БФ)
9. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-369/12.04.2016 г., относно разпореждане с ПИ КИ № 99201.500.250 по КК на с.Нареченски бани, кв. Наречен - частна общинска собственост.(ПК по БФ)
10. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-387/14.04.2016 г., относно разпореждане с ПИ № 69273.25.288 по КК на с.Стоево - частна общинска собственост.
11. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-370/12.04.2016 г., относно продажба на поз. имот с КИ № 72789.502.633 по КК на с. Тополово.(ПК по БФ)
12. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-371/12.04.2016 г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти, находящи се в с.Червен.(ПК по БФ)
13. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-382/13.04.2016 г., относно продажба на поземлени имоти с кад.№ 72789.502.236 и № 72789.502.237 по КК на с. Тополово.(ПК по БФ)
14. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-331/31.03.2016 г., относномолба от Сание Излям Юсеин за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-332/31.03.2016 г., относно молба от Пламен Димитров Желязков за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
16. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-333/31.03.2016 г., относно молба от Митко Пламенов Кетенлиев за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
17. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-334/31.03.2016 г., относно молба от Анна Федоровна Драгнева удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
18. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-335/31.03.2016 г., относно молба от Захарина Емилова Илиева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
19. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-336/31.03.2016 г., относно молба от Анка Ангелова Желязкова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
20. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-337/31.03.2016 г., относно молба от Светлана Донкова Пашова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
21. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-338/31.03.2016 г., относно молба от Фатмегюл Мюмюнова Зейналова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
22. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-339/31.03.2016 г., относно молба от Реджеп Рамадан Хаджирюстемов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
23. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-340/31.03.2016 г., относно молба от Рамадан Реджеб Кехая за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
24. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-341/31.03.2016 г., относно молба от Назмие Идриз Хасан за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
25. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-342/31.03.2016 г., относно молба от Гюлтен Ахмед Ибрям за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
26. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-343/31.03.2016 г., относно молба от Феим Ферад Ферад за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
27. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-344/31.03.2016 г., относно молба от Арити Николова Дюлгерова и Люба Василева Дюлгерова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 28. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-345/31.03.2016 г., относно молба от Христина Николова Асенова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-330/31.03.2016 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и контрол при паркиране на МПС и безопасност на движението на превозни средства и граждани на територията на гр. Асеновград.(ПК Правна)
30. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-351/05.04.2016 г., относно приемане на План за противодействие на тероризма и защита от терористична дейност в Община Асеновград.
31. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-388/14.04.2016 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП на ПЗ "Север" гр. Асеновград на кв.1, УПИ І-озеленяване, улица и урегулиране на поземлени имоти 00702.505.146, 99087.12.10 и 99087.12.11.
32. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-380/13.04.2016 г., относно разрешаване изготвянето на проект на ПУП – парцеларен план за Вътрешно ел. захранване на Базова станция на Теленор № 3109 в поземлен имот КИ 99088.130.4 по КК на кв.Долни Воден.
33. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-381/13.04.2016 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.58 по КК на кв.Долни Воден за “Автосалон”.
34. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-383/13.04.2016 г., относно разрешаване за изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ II-011004- за цех за производство на сладки за разшерение на площадката на обекта с ПИ с ИД 00702.11.2 КК гр. Асеновград и промяна на предназначението му по ЗОЗЗ.
35. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-384/13.04.2016 г., относно разрешаване за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ VII-420, УПИ VIII- общ. и УПИ IX-общ., в кв. 31 по регистрационния план на с. Боянци.
36. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-385/13.04.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ № 69273.16.33 по КК на с. Стоево за "Жилищно застрояване".
37. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-386/13.04.2016 г., относно разрешаване за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ I-Детско заведение и УПИ  II-Училище в кв.20 по регулационния план на с. Леново.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-363/11.04.2016 г., относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград. (ПК Правна)
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-364/12.04.2016 г., относно определяне размера на годишната вноска за 2016 г. на Община Асеновград за участието във фонд “Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
40. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-361/08.04.2016 г., относно приемане на годишен финансов отчет за 2015 г. на "Медицински център I- Асеновград" ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2016г. на дружеството. (ПК по ЗСД)
41. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-362/08.04.2016 г., относно приемане на годишен финансов отчет за 2015 г. на "МБАЛ - Асеновград" ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2016 г. на дружеството.(ПК по ЗСД)
 
ІV. Постоянна комисия Правна:
42. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-377/12.04.2016 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и безопасност на движението на територията на Община Асеновград.(ПК по УРТО)
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-350/05.04.2016 г., относно одобряване на предложени от Клуб по спортни танци "Асеновец", проект "Нашият опит и успех - европейска програма по спортни танци.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
44. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-352/05.04.2016 г., относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Асеновград 2016-2020 г.
45. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-366/12.04.2016 г., относно Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Асеновград за 2017г.
46. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-353/05.04.2016 г., относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
47. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-346/31.03.2016 г., относно утвърждаване Списъка на крайнонуждаещите се граждани за 2016 г.
48. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-365/12.04.2016 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград.
49. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-359/05.04.2016 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти от випуск 2015/2016, на които единият от родителите е починал.
50. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-355/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Териториална съюзна организация на слепите-Асеновград.
51. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-354/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ели Данаилова Данаилова.(ПК по БФ)
52. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-356/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Иванов Костадинов.(ПК по БФ)
53. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-357/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шазие Юсеин Мухлова.(ПК по БФ)
54. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-358/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Красимир Ангелов Христозов.(ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                             /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 18.04-21.04.2016 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.04.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.04.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.04.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.04.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.04.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.04.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 27.04.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Общински пазар, гр. Асеновград Валидно до: 28.07.2017
Съобщение във връзка с промяна организацията на движението в районите на Общински пазар,кв.Лозница и Казармата в гр.Асеновград Валидно до: 26.07.2017
29 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 05.07.2017
Забранява се движението на ул. „Индустриална”, поради изпълнение на строителство на нови ВиК мрежи Валидно до: 02.07.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал.Стамболийски” - между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Асен Карастоянов” Валидно до: 02.07.2017
Фестивалът на сватбените оркестри ще може да се гледа на живо онлайн Валидно до: 25.06.2017
Празникът Калиница Валидно до: 25.06.2017
Паисиеви дни - Асеновград’ 2017 Валидно до: 23.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Ал. Стамболийски" - между ул. "Капитан Райчо" и ул. "Любен Каравелов" Валидно до: 20.06.2017
28 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.06.2017
Проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” Валидно до: 09.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Плиска" - от ул. "Захари Стоянов" към пазар "Асеница" Валидно до: 05.06.2017
Честваме Деня на Ботев и падналите за свободата на България Валидно до: 02.06.2017
До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещи се лица Валидно до: 31.05.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал. Стамболийски” - между ул. „Кн. Борис I” и ул. „Средна гора” Валидно до: 31.05.2017
Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.05.2017
Започват Майските културни празници Асеновград - 2017 година Валидно до: 28.05.2017
26 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.05.2017
От 28 април 2017г. стартира раздаването на хранителни продукти от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Валидно до: 17.05.2017
СЧИТАНО ОТ 18.04.2017 г. до 08.05.2017 г. СЕ ПРОМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - АСЕНОВГРАД Валидно до: 08.05.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм