Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


10 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 10-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
30.03.2016 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-37/26.02.2016 г.(ПК Правна)
 
ІІ. Писмо от кмета на общината вх. № ДЗ-230/09.02.2016 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Асеновград за периода 08.07.2015 г. до 16.12.2015 г. към 28.10.2016 г.  (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Писмо от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината и Председател на МКБППМН вх. № ДЗ-227/08.02.2016 г., относно Отчет на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Асеновград за 2015 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-261/14.03.2016 г., относно отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград.
2. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-266/14.03.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект - Помещение с площ 9.75 кв.м., находящ се в кв. 39 по плана на гр. Асеновград, бул. "България".
3. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-293/15.03.2016 г., относно заявлениие вх. № 14-00-998 от 09.03.2016 г. от СОПД "Спортен клуб по шахмат Асеновец - 2006" за удължаване срока на договора за наем.
4. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-297/15.03.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обек частна общинска собственост Терен №2 с площ 46.60 кв. м, находящ се на ул. "Княз Борис I", кв, 324 по плана на гр. Асеновград.
5. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-298/15.03.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост-Помещение с обща площ 51.94 кв.м., находящ се на втория етаж на сградата на Здравната служба, кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
6. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-300/15.03.2016 г., относно заявление вх. № 14-00-3159 от 10.07.2015 г. от "Аутопарс 2000" ООД за удължаване срока на договор за наем на обект - общинска собственост.
7. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-321/17.03.2016 г., относно отдаване под наем на обект - Помещение с обща площ 62,52 кв.м., обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящо се в приземен етаж на сграда, построена в имот с кад. № 06029.502.259 по КК на с.Боянци.
8. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-263/14.03.2016 г., относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за продобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 979 от 19.06.2013 г. на Общински съвет- Асеновград.(ПК Правна)
9. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-264/14.03.2016 г., относно определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им.
10. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-241/29.02.2016 г., относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на автобус “Неоплан” Н213Х с рег.№ РВ7567ВР – общинска собственост.
11. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-296/15.03.2016 г., относно учредяване на възмедно право на ползване върху общински поземлен имот /земеделска територия/ в землещето на с. Боянци на "Литос Комерс" ООД.
12. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-262/14.03.2016 г., относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот ПИ № 69273.12.18 - язовир, находящ се в с. Стоево, местност "Корията".
13. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-265/14.03.2016 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление рибния ресурс в ПИ № 37633.101.184 /язовир/ с площ 6.291 дка,. находящ се в м. "Юрта", землище на с. Козаново.
14. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-299/15.03.2016 г., относно придобиване на имот - частна общинска собственост за изграждане на стадион в с. Нови извор.(ПК по БФ)
15. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-242/29.02.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.23.431 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ)
16. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-243/29.02.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 49309.27.323 по КК на с. Мулдава.(ПК по БФ)
17. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-244/29.02.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.223.7 по КК на кв. Горни Воден.(ПК по БФ)
18. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-245/29.02.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99088.502.382 по КК на кв. Долни Воден.(ПК по БФ)
19. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-246/29.02.2016 г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти, находящи се в кв. Долни Воден.(ПК по БФ)
20. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-247/29.02.2016 г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с. Нови извор.(ПК по БФ)
21. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-294/15.03.2016 г., относно продажба на подземлен имот с кас. № 72789.502.55 по КК на с. Тополово, ведно с построената в него (в груб вид) сграда с КИ № 72789.502.55.1 находящ се на ул. "Училищна" на ул."Пейо Яворов".(ПК по БФ)
22. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-295/15.03.2016 г., относно продажба на подземлен имот с кас. № 00702.505.51 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ)
23. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-250/08.03.2016 г., относно молба от Юсеин Идриз Мехмедкяйе за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
24. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-251/08.03.2016 г., относно молба от Христина Тодорова Георгиева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
25. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-252/08.03.2016 г., относно молба от Йорданка Иванова Илиева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
26. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-253/08.03.2016 г., относно молба от Сафие Дурмуш Рюстем за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
27. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-254/08.03.2016 г., относно молба от Мустафа Рамадан Сюлюш за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
28. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-255/08.03.2016 г., относно молба от Мария Стаматова Сурлева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
29. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-256/08.03.2016 г., относно молба от Величка Иванова Поповска за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
30. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-257/08.03.2016 г., относно молба от Цвятко Весков Чобанов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
31. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-317/16.03.2016 г., относно отчитане разходването на средства по § 17 Преходни и заключителни разпоредби по Правилник за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спрестовни влогове за 2015 г. и одобряване разпределението им за 2016 г.
32. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-323/ 17.03.2016 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗСПЗЗ.
 
V.Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
33. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-292/ 15.03.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ № 00702.18.3 по КК на гр. Асеновград за "Жилищно застрояване".
34. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-318/ 16.03.2016 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за кабелна линия НН за обект "Водна помна в ПИ 16955.11.11 по кадастралната карта на с. Горнослав".
35. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-320/ 16.03.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - подземлен имот КИ 12992.17.4 по кадастралната карта на с. Врата за "Конюшня със сгради за обществено полезна дейност".
36. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-319/ 16.03.2016 г., относно даване на съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП ПРЗ за УПИ I-265 и УПИ II-265 кв. 19 по регулационния план на кв. Горни Воден гр. Асеновград.
 
VІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
37. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-260/ 11.03.2016 г., относно приемане отчета на бюджета на Община Асеновград за 2015 г., приемане на отчета на сметките за средства от ЕС към 31.12.2015 г., приемане отчета на инвестиционната програма за 2015 г., приемане отчета на общинския дълг за 2015 г. (ВСИЧКИ ПК)
38. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-290/ 14.03.2016 г., относно промяна на бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на община Асеновград за 2016 г.(ВСИЧКИ ПК)
39. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-288/ 14.03.2016 г. относно промяна на план-сметката за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ по населени места на територията на община Асеновград за 2016 г. (ПК по Екология)
40. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-302/ 15.03.2016 г. относно промяна на структура на общинската администрация в Община Асеновград считано от 01.04.2016 г.
41. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-301/ 15.03.2016 г. относно определяне на размера на трудовото възнаграждение на кмета на с. Бачково.
42. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-287/ 14.03.2016 г. относно промени на разходите за заплати по месеци през 2016 г.
43. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-289/ 14.03.2016 г. относно одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г. на Община Асеновград.
44. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-303/ 15.03.2016 г. относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Асеновград за 2015 г.
 
VІІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
45. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-269/14.03.2016 г., относно утвръждаване на статуса на Професионална гимназия по хранително вкусови технологии "св. Димитрий Солунски" Асеновград.
46. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-304/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на НЧ "Св. преп.Паисий Хилендарски".
47. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-305/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на НЧ "Н. Й. Вапцаров-1894 г". с. Тополово.
48. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-306/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика "Косара".
49. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-307/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Мариана Димитрова Дафчева за издаване на книга.
50. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-308/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Хор "Родопски звуци" при Туристическо дружество "Брезово".
51. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-309/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Йордан Кожухаров за издаване на книга.
52. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-310/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на "Ново Арт общество".
53. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-311/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Сдружество с нестопанска цел "Детска песен - Надежда Хвойнева".
54. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-312/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Клуб по балкански танци "Асеница".
55. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-313/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на НЧ "Родолюбие - 1873 г." гр. Асеновград.
56. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-314/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Сдружение "Танцов състав - Станимака".
57. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-315/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на НЧ "Христо Ботев 1928 г." с. Новаково.
58. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-316/15.03.2016 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Тихомир Кръстев Панайотов за издаване на каталог по случах 70 г. юбилей.
 
VІІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
59. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-285/14.03.2016 г., относно приемана на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
60. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-267/14.03.2016 г., относно опускане на еднократна социална помощ на Атанас Николов Илиев. (ПК по БФ)
61. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-268/14.03.2016 г., относно опускане на еднакратна социална помощ на Светлан Димитров Апостолов.(ПК по БФ)
62. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-274/14.03.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Марийка Щерева Стоянова.(ПК по БФ)
63. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-275/14.03.2016 г. относноотпускане на еднократна социална помощ на Фанка Момчилова Шкодрова.(ПК по БФ)
64. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-276/14.03.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Пламен Радков Шаров.(ПК по БФ)
65.Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-277/14.03.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Хасан Пламенов Шаров.(ПК по БФ)
66. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-282/14.03.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Недялка Янкова Тодорова.(ПК по БФ)
67. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-283/14.03.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Стоян Костадинов Милушев.(ПК по БФ)
68. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-284/14.03.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Филип Христов Христов.(ПК по БФ)
69. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-286/14.03.2016 г. относно отпускане на финансова помощ на Катя Георгиева Гаджева.(ПК по БФ)
70. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-273/14.03.2016 г. относно искане от Нешад Рушен Байрям за опускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за него.(ПК по БФ)
71. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-272/14.03.2016 г. относно молба от Елеонора Николова Лучинска за оспускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея.(ПК по БФ)
72. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-271/14.03.2016 г. относно даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Ненко Борисов Щерев по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителен стаж.
73. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-270/14.03.2016 г. относно даване на съгласие за внасяне на приложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Шефкет Борисов Щерев по ред на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                      /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 21.03-24.03.2016 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
21.03.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21.03.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
22.03.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
22.03.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.03.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
23.03.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24.03.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 30.03.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Съобщение във връзка с промяна в организацията на движението в района на Общински пазар, гр. Асеновград Валидно до: 28.07.2017
Съобщение във връзка с промяна организацията на движението в районите на Общински пазар,кв.Лозница и Казармата в гр.Асеновград Валидно до: 26.07.2017
29 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 05.07.2017
Забранява се движението на ул. „Индустриална”, поради изпълнение на строителство на нови ВиК мрежи Валидно до: 02.07.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал.Стамболийски” - между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Асен Карастоянов” Валидно до: 02.07.2017
Фестивалът на сватбените оркестри ще може да се гледа на живо онлайн Валидно до: 25.06.2017
Празникът Калиница Валидно до: 25.06.2017
Паисиеви дни - Асеновград’ 2017 Валидно до: 23.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Ал. Стамболийски" - между ул. "Капитан Райчо" и ул. "Любен Каравелов" Валидно до: 20.06.2017
28 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.06.2017
Проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” Валидно до: 09.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Плиска" - от ул. "Захари Стоянов" към пазар "Асеница" Валидно до: 05.06.2017
Честваме Деня на Ботев и падналите за свободата на България Валидно до: 02.06.2017
До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещи се лица Валидно до: 31.05.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал. Стамболийски” - между ул. „Кн. Борис I” и ул. „Средна гора” Валидно до: 31.05.2017
Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.05.2017
Започват Майските културни празници Асеновград - 2017 година Валидно до: 28.05.2017
26 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.05.2017
От 28 април 2017г. стартира раздаването на хранителни продукти от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Валидно до: 17.05.2017
СЧИТАНО ОТ 18.04.2017 г. до 08.05.2017 г. СЕ ПРОМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - АСЕНОВГРАД Валидно до: 08.05.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм