Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


62 -pо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 62-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
26.08.2015Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
 
І. Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-400/10.08.2015 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Асеновград за периода от 18.02.2015 до 17.06.2015 г. към 28.07.2015 г. /ЗА СВЕДЕНИЕ/
ІІ. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-375/04.08.2015 г., относно информация за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2015 г. /ЗА СВЕДЕНИЕ/
ІІІ. Доклад от управителя на дейност “Инспекторат, паркинги и гаражи” вх.№ ДЗ-374/04.08.2015 г., относно дейността на “Инспекторат, паркинги и гаражи” за първото полугодие на 2015 г. /ЗА СВЕДЕНИЕ/
 
ІV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
              1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-417/11.08.2015 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.
              2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-392/10.08.2015г., относно заявление от “РАЙД – Раим Кюлджев” ЕООД за удължаване срока на договор за наем със СОУ “Св.св.Кирил и Методий”.
              3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-393/10.08.2015г., относно заявление от “РАЙД – Раим Кюлджев” ЕООД за удължаване срока на договор за наем със ОУ “Отец Паисий” – с.Мулдава.
              4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-394/10.08.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на Терен № 2, находящ се в улична регулация пред УПИ І – църква, кв.97 по регулационния план на с.Тополово.
              5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-395/10.08.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на Терен № 1, находящ се в улична регулация пред УПИ І – църква, кв.97 по регулационния план на с.Тополово.
              6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-416/11.08.2015 г., относно определяне начална наемна цена на преместваем обект – павилион с площ 20 кв.м. поставен върху терен публична общинска собственост, находящ се в двора на ОУ “Н.Вапцаров” гр.Асеновград.
              7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-399/10.08.2015 г., относно определяне начална наемна цена на преместваем обект – павилион с площ 16.65 кв.м. поставен върху терен публична общинска собственост, находящ се в улична регулация, ул.”Крайречна”, кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
              8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-397/10.08.2015 г., относно заявление от Валери Стефанов – Председател на ФК “Асеновец-2005” гр.Асеновград.
              9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-418/11.08.2015 г., относно придобиване на имоти – собственост на частни лица за разширяване на гробищен парк в м.”Лакова”, гр.Асеновград.(ПК по БФ)
            10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-425/11.08.2015 г., относно придобиване на части от имоти за отваряне на улица в с.Боянци.(ПК по БФ)
            11. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-380/07.08.2015г., относно дарение на земеделска земя – частна общинска собственост от Община Асеновград на Бачковския манастир “Успение Богородично”.(ПК по БФ)
            12. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-398/10.08.2015г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост – Язовир в землището на с.Козаново и с.Мулдава за аквакултури и свързаните с тях дейности.(ПК по БФ)
            13. Доклад от кмета на общината вх.№ДЗ-377/06.08.2015г., относно изпълнение на т.ІІ от Решение № 1962/20.05.2015 г. на Общински съвет – Асеновград за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект Язовир в местността “Корията”, с.Стоево.(ПК по БФ)
            14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-419/11.08.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 49309.8.105 по КК на с.Мулдава.(ПК по БФ)
            15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-421/11.08.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 02974.11.669 по КК на с.Бачково.(ПК по БФ)
            16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-423/11.08.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 99088.19.104 по КК на кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
            17. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-424/11.08.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 00702.511.183 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
            18. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-426/11.08.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 00702.518.139 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
194. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-427/11.08.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 22839.100.199 по КК на с.Долнослав.(ПК по БФ)
            20. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-431/11.08.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 00702.8.241 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
            21. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-432/11.08.2015г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 80437.19.3 по КК на с.Червен.(ПК по БФ)
            22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-378/07.08.2015 г., относно определяне земеделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/, предназначени за създаване на трайно насаждение.
            23. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-390/10.08.2015 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2015 г.
            24. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-361/10.08.2015 г., относно молба от Жасмина Миткова Лъджалиева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
            25. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-362/10.08.2015 г., относно молба от Нафие Шабан Хасан за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
            26. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-363/10.08.2015 г., относно молба от Христина Димитрова Атанасова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
            27. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-364/10.08.2015 г., относно молба от Семра Рамисова Тюркеджиева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
            28. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-365/10.08.2015 г., относно молба от Гюлтен Салимехмед Рамадан за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
            29. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-366/10.08.2015 г., относно молба от Джехиде Халил Халил за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
 
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
            30. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-433/12.08.2015г., относно промяна в предназначението на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Асеновград, кв.36, УПИ ІV-спортен комплекс.
            31. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-409/11.08.2015 г., относно промяна в инвестиционното намерение за изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.19.127 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
            32. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-429/11.08.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ 99088.14.4 по КК на кв.Долни Воден за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
            33. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-430/11.08.2015 г., относно одобрянане на ПУП – план схема за обект “Слаботокова тръбна канална мрежа и оптичен кабел в с.Червен, общ.Асеновград”.
            34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-383/07.08.2015 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.140.27 по КК на кв.Долни Воден за “Жилищно застрояване”.
            35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-382/07.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.20.81 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
            36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-384/07.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.20.29 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
            37. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-385/07.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.18.54 по КК на кв.Горни Воден за “Складова база, администрация и автомивка”.
            38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-386/07.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.18.53 по КК на кв.Горни Воден за “Автодиагностичен център и администрация”.
           39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-387/07.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.17.15 по КК на кв.Горни Воден за “Мотел, складова и търговска дейност”.
           40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-388/07.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.18.155 по КК на кв.Горни Воден за “Склад и складова дейност”.
           41. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-389/07.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.37.40 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно строителство”.
          42. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-410/11.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 49309.23.36 по КК на с.Мулдава за “Жилищно застрояване”.
          43. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-411/11.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ 00702.7.330 по КК на гр.Асеновград за “Цех за дограма и мебели и жилищна сграда”.
          44. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-412/11.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ 99088.24.71 и КИ 99088.24.78 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград и обединяването им с поземлен имот КИ 99088.24.48 по КК на кв.Долни Воден за “Работилница за люпене на фъстъци и мелене на фураж”.
          45. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-434/12.08.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ 99087.224.61 и ПИ с КИ 99087.224.62 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград и обединяването им за “Комплексно жилищно застрояване”.
          46. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-435/12.08.2015 г., относно съгласие за разделяне на поземлен имот 49309.13.72 по КК на с.Мулдава. (ПК по ОС)
 
VІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
          47. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-413/11.08.2015г., относно промяна на инвестиционната програма, бюджета на Община Асеновград и индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2015 г. /ПК по УРТО/
          48. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-391/10.08.2015 г., относно одобряване на актулизирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. в частта за местните дейности на Община Асеновград.
          49. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-371/30.07.2015 г., относно одобрение на Споразумение за общинско сътрудническо между Община Асеновград и Национална Асоциация на работещите с хора с увреждания /НАРХУ/ за кандидатстване с проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
          50. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-372/30.07.2015 г., относно одобрение на Споразумение за общинско сътрудническо между Община Асеновград и ЦПО “ПРОТУР-95” за кандидатстване с проектно предложение по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 
VІІ. Постоянна комисия Правна:
          51. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-379/07.08.2015 г., относно отмяна на Решение № 1537 от 09.07.2014 г. на Общински съвет – Асеновград.
          52. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-360/10.07.2015 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр.Асеновград.
          53. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-428/11.08.2015 г., относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и безопасност на движението на територията на община Асеновград.
 
VІІІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
         54. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-401/11.08.2015 г., относно утвърждаване маломерни паралелки за учебната 2015/2016 г.
         55. Предложение от инж. Мария Вълканиова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-359/09.07.2015 г., относно писмо на Неделчо Чипаринов – Председател на Градски шахматен клуб “Асеновец 2006” – Асеновград.
         56. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-407/11.08.2015 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Н.Вапцаров-1894г.” – с.Тополово.
 
ІХ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
         57. Предложение от инж. Мария Вълканиова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-370/20.07.2015 г., относно закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа “Таню войвода” гр.Асеновград и чрез компенсирана промяна – разкриване на социална услуга от резидентен тип “Наблюдавано жилище”, считано от 01.01.2016 г.
         58. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-369/20.07.2015 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград.
         59. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-402/11.08.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Никола Янков Цветков. (ПК по БФ)
         60. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-403/11.08.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лата Паунова Маджарова. (ПК по БФ)
         61. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-404/11.08.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христина Василева Грозева. (ПК по БФ)
         62. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-405/11.08.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Станка Димитрова Колева. (ПК по БФ)
         63. Предложение от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-406/11.08.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Наджие Яшарова Чакърова. (ПК по БФ)
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                           Д-Р СВEТОЗАР ШУМАНОВ
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА  ПЕРИОДА 17.08-20.08.2015Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
17.08.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА`
18.08.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
18.08.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
 ПРАВНА
19.08.2015 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
19.08.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20.08.2015Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 28.08.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА Валидно до: 12.04.2017
Община Асеновград предоставя на гражданите дръвчета и храсти за засяване на общински терени Валидно до: 31.03.2017
24 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.03.2017
Заповед на Кмета на община Асеновград за ЗАБРАНЯВАНЕ ПРОДАЖБАТА НА СПИРТНИ НАПИТКИ на територията на град Асеновград от 20.00 ч Валидно до: 26.03.2017
Община Асеновград съобщава, че на 17.03.2017 г. Общинска администрация ще работи до 12 часа Валидно до: 17.03.2017
БЧК удължава срока за раздаване на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 17.03.2017
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 16.03.2017
Стартира плащането на местните данъци за 2017 г. в Община Асеновград Валидно до: 14.03.2017
БЧК започва раздаването на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 10.03.2017
Временна организация на движението заради „Водния проект” въвежда община Асеновград Валидно до: 09.03.2017
23 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.02.2017
Съобщение във връзка със снегопочистването на територията на Асеновград Валидно до: 06.02.2017
22 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.01.2017
Община Асеновград уведомява, че касите на отдел "Местни приходи" няма да работят на 23.01.2017 г. и 24.01.2017 г. Валидно до: 23.01.2017
От 04.01.2017г. собствениците на МПС на територията на Община Асеновград могат да платят годишния си данък за 2017 г. Валидно до: 23.01.2017
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2016 година Валидно до: 16.01.2017
На вниманието на всички училища на територията на община Асеновград Валидно до: 13.01.2017
Утре 11 януари 2017 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици на територията на община Асеновград Валидно до: 11.01.2017
Дните 09 и 10 януари 2017 г. са обявени за неучебни дни за всички ученици на територията на община Асеновград Валидно до: 10.01.2017
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Асеновград за 2017 г. Валидно до: 10.01.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм