Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


61 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 61-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 08.07.2015 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-317/22.06.2015 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-314/22.06.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Помещение с обща площ 78.00 кв.м., находящ се в сутерена на сграда – читалище с кад.№ 49309.28.118.1 по КК на с. Мулдава.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-315/22.06.2015г., относно заявление от “Общинска банка” АД за удължаване срока на договор за наем на обект – общинска собственост.
4. Предложение от инж. Пламен Йончев - Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-322/23.06.2015г., относно допълнение на Списъка на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им, приет с Решение № 1905 от 22.04.2015 г.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-316/22.06.2015г., относно определяне начална наемна цена на терен с площ 63.00 кв.м. – публична общинска собственост, находящ се в УПИ І-болница, кв.306 по плана на Асеновград.
6. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-324/23.06.2015 г., относно придобиване на част от имот за отваряне на улица в с. Боянци.(ПК по БФ)
7. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-318/22.06.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
8. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-319/22.06.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 99088.131.23 по КК на кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
9. Предложение от инж. Пламен Йончев - Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-320/22.06.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 37633.25.13 по КК на с. Козаново.(ПК по БФ)
10. Предложение от инж. Пламен Йончев - Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-321/22.06.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 99088.132.42 по КК на кв. Долни Воден.(ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.- кмет на общината вх.№ДЗ-348/24.06.2015г., относно продажба на поземлен имот № 49151.55.237 по КК на с. Мостово ведно с построената в него сграда - гараж.(ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-323/23.06.2015г., относно учредяване право на пристрояване в ПИ 00702.518.85 по КК на гр.Асеновград.
13. Предложение от инж. Пламен Йончев- Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-347/24.06.2015 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР на част от кв.46 по регулационния план на с.Тополово.
14. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-349/24.06.2015 г., относно откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на ПИ с КИ № 99087.19.140 и № 99087.19.83 по КК на кв. Горни Воден.
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-325/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 06029.43.1 и ПИ с КИ № 06029.42.2 по КК на с.Боянци и обединяването им в един имот за “Гъбарници”.
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-326/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.14.145 по КК на гр. Асеновград за “Автосервиз и автосалон”.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-327/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.132.20 по КК на кв. Долни Воден за “Жилищно застрояване”.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-328/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.22.209 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване” и обединяването на част от него с имот КИ 00702.22.208 по КК на гр.Асеновград.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-330/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.511.238 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-331/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.224.47 по КК на кв. Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-333/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.19.63 по КК на кв. Долни Воден за “Складова база за селскостопанска техника” и обединяването му с имот КИ 99088.19.61 по КК на кв. Долни Воден.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-334/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 12992.10.45 по КК на с. Врата за “Жилищно застрояване”.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-335/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.130.36 по КК на кв. Долни Воден за “Жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-337/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.7.162 по КК на гр. Асеновград за “Склад за промишлени стоки и жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-329/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за ПИ с КИ 00702.7.311 по КК на гр.Асеновград.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-336/23.06.2015 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Халил Халилов Карагеренов и Сунай Хашим Юнуз.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-332/23.06.2015г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград и инвестиционната програма за 2015 г. /ПК по УРТО/
28. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-311/18.06.2015 г., относно заявление от д-р Петър Аргиров – Управител на “Медицински център І – Асеновград” ЕООД за подновяване срока на договора за управление на дружеството.
29. Докладна записка от Мюмюн Алиджик - Зам.- кмет на общината вх.№ ДЗ-312/18.06.2015 г., относно заявление от инж. Дора Делчева – Управител на “Обреден дом” ЕООД за подновяване срока на договора за управление на дружеството.
 
ІV. Постоянна комисия Правна:
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-310/18.06.2015 г., относно изменение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и безопасност на движението на територията на община Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
31. Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-338/23.06.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стоян Костов Стоянов.(ПК по БФ)
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-339/23.06.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лизавета Иванова Иванова. (ПК по БФ)
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-340/23.06.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Здравкова Рангелова. (ПК по БФ)
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                            /упълномощен съгл.Заповед № 19/25.06.2015 г./ ФЕРДИ КАДИР
 
 
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 29.06-02.07.2015Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
29.06.2015 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
30.06.2015 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
 ПРАВНА
01.07.2015 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
01.07.2015 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
02.07.2015 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 08.07.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Съобщаваме, че информация, свързана с Избори 2015 можете да получите от рубриката "ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2015" Валидно до: 02.11.2015
Със заповед № А-2455/ 08.10.2015 г.се забранява продажбата на алкохол от 20.00 ч. на 31.10.2015 г. до 08.00 ч. на 02.11.2015 г. Валидно до: 01.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад”, гр. Асеновград Валидно до: 31.10.2015
Община Асеновград уведомява, че до края на месец октомври по ул."Изложение" ще се извършват строително-ремонтни дейности Валидно до: 31.10.2015
Покана за участие в начална пресконференция във връзка с реализацията на проект за Техн. помощ за подготовка на инвест. проекти Валидно до: 26.10.2015
65-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.10.2015
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2015
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване съставите на СИК Валидно до: 16.09.2015
63 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.09.2015
На основание §16, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗГР публикуваме протоколи за извършена проверка на адресната регистрация Валидно до: 10.09.2015
Съобщение, относно населените места в Община Асеновград, в които ще се произведат и избори за кметове на кметства на 25.10.2015 Валидно до: 09.09.2015
От 18.08.2015 г. Общинска администрация Асеновград се връща към нормално работно време - от 8.00 ч. до 17.00 ч. Валидно до: 03.09.2015
Пътят Асеновград – Лясково остава затворен до възстановяването му Валидно до: 01.09.2015
62 -pо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2015
Покана за провеждане на консултации за формиране състава на общинската избирателна комисия Валидно до: 25.08.2015
На 20.08.2015 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.30 часа ще бъде преустановено електроподаването в сградата на Общината Валидно до: 20.08.2015
Община Асеновград уведомява, че на 13.08.2015 год. и 14.08.2015 год. ще се извърши цялостно преасфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 14.08.2015
Община Асеновград уведомява, че в периода 06.08-11.08.2015 г.ще се извърши цялостно асфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 11.08.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект за разработване на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 10.08.2015
Поздравление от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай празника Рамазан Байрам Валидно до: 20.07.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм