Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


61 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 61-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 08.07.2015 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-317/22.06.2015 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-314/22.06.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Помещение с обща площ 78.00 кв.м., находящ се в сутерена на сграда – читалище с кад.№ 49309.28.118.1 по КК на с. Мулдава.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-315/22.06.2015г., относно заявление от “Общинска банка” АД за удължаване срока на договор за наем на обект – общинска собственост.
4. Предложение от инж. Пламен Йончев - Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-322/23.06.2015г., относно допълнение на Списъка на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им, приет с Решение № 1905 от 22.04.2015 г.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-316/22.06.2015г., относно определяне начална наемна цена на терен с площ 63.00 кв.м. – публична общинска собственост, находящ се в УПИ І-болница, кв.306 по плана на Асеновград.
6. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-324/23.06.2015 г., относно придобиване на част от имот за отваряне на улица в с. Боянци.(ПК по БФ)
7. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-318/22.06.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
8. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-319/22.06.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 99088.131.23 по КК на кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
9. Предложение от инж. Пламен Йончев - Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-320/22.06.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 37633.25.13 по КК на с. Козаново.(ПК по БФ)
10. Предложение от инж. Пламен Йончев - Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-321/22.06.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 99088.132.42 по КК на кв. Долни Воден.(ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.- кмет на общината вх.№ДЗ-348/24.06.2015г., относно продажба на поземлен имот № 49151.55.237 по КК на с. Мостово ведно с построената в него сграда - гараж.(ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-323/23.06.2015г., относно учредяване право на пристрояване в ПИ 00702.518.85 по КК на гр.Асеновград.
13. Предложение от инж. Пламен Йончев- Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-347/24.06.2015 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР на част от кв.46 по регулационния план на с.Тополово.
14. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-349/24.06.2015 г., относно откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на ПИ с КИ № 99087.19.140 и № 99087.19.83 по КК на кв. Горни Воден.
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-325/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 06029.43.1 и ПИ с КИ № 06029.42.2 по КК на с.Боянци и обединяването им в един имот за “Гъбарници”.
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-326/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.14.145 по КК на гр. Асеновград за “Автосервиз и автосалон”.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-327/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.132.20 по КК на кв. Долни Воден за “Жилищно застрояване”.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-328/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.22.209 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване” и обединяването на част от него с имот КИ 00702.22.208 по КК на гр.Асеновград.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-330/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.511.238 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-331/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.224.47 по КК на кв. Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-333/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.19.63 по КК на кв. Долни Воден за “Складова база за селскостопанска техника” и обединяването му с имот КИ 99088.19.61 по КК на кв. Долни Воден.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-334/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 12992.10.45 по КК на с. Врата за “Жилищно застрояване”.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-335/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.130.36 по КК на кв. Долни Воден за “Жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-337/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.7.162 по КК на гр. Асеновград за “Склад за промишлени стоки и жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-329/23.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за ПИ с КИ 00702.7.311 по КК на гр.Асеновград.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-336/23.06.2015 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Халил Халилов Карагеренов и Сунай Хашим Юнуз.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-332/23.06.2015г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград и инвестиционната програма за 2015 г. /ПК по УРТО/
28. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-311/18.06.2015 г., относно заявление от д-р Петър Аргиров – Управител на “Медицински център І – Асеновград” ЕООД за подновяване срока на договора за управление на дружеството.
29. Докладна записка от Мюмюн Алиджик - Зам.- кмет на общината вх.№ ДЗ-312/18.06.2015 г., относно заявление от инж. Дора Делчева – Управител на “Обреден дом” ЕООД за подновяване срока на договора за управление на дружеството.
 
ІV. Постоянна комисия Правна:
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-310/18.06.2015 г., относно изменение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и безопасност на движението на територията на община Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
31. Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-338/23.06.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стоян Костов Стоянов.(ПК по БФ)
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-339/23.06.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Лизавета Иванова Иванова. (ПК по БФ)
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-340/23.06.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Здравкова Рангелова. (ПК по БФ)
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                            /упълномощен съгл.Заповед № 19/25.06.2015 г./ ФЕРДИ КАДИР
 
 
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 29.06-02.07.2015Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
29.06.2015 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
30.06.2015 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
 ПРАВНА
01.07.2015 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
01.07.2015 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
02.07.2015 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 08.07.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Асеновград за 2017 г. Валидно до: 10.01.2017
Дните 05 и 06 януари 2017 г. са обявени за неучебни за всички училища на територията на община Асеновград Валидно до: 05.01.2017
Новогодишно обръщение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 03.01.2017
Община Асеновград уведомява, че във връзка с годишното приключване, има промяна в работното време с клиенти Валидно до: 02.01.2017
Коледно - новогодишна програма 2016 г. на община Асеновград Валидно до: 31.12.2016
21 -ВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 21.12.2016
Покана за информационна среща-МИГ Валидно до: 19.12.2016
Община Асеновград отправя покана Валидно до: 10.12.2016
Покана по „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград" Валидно до: 29.11.2016
Община Асеновград е част от инициативата на ЕС за устойчиво развитие Валидно до: 24.11.2016
20 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 23.11.2016
В Община Асеновград стартира изпълнението на проект "Техническа помощ за Община Асеновград" по ОПРР 2014-2020 г. Валидно до: 07.11.2016
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 03.11.2016
На 31.10.2016 г. изтича срока за плащане на местни данъци Валидно до: 01.11.2016
19 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.10.2016
Обява за промяна на маршрута на градска автобусна линия № 2 Валидно до: 23.10.2016
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 18.10.2016
Община Асеновград обявява непрекъснат процес за прием на документи за участие в социалната услуга “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” Валидно до: 07.10.2016
БЧК стартира раздаването на хранителни продукти от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Валидно до: 30.09.2016
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм