Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


60 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 60-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 17.06.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-286/02.06.2015 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.
2. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-280/01.06.2015г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар – гр.Асеновград.
3. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-301/03.06.2015г., относно отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, с обща площ 74.68 кв.м., находящи се в СЗУ с.Червен, с предназначение “Извършване на здравни дейности – АИППМП”.
4. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-283/02.06.2015г., относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общинския поземлен фонд на НЧ “Никола Вапцаров-1936” с.Боянци.
5. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-285/02.06.2015г., относно откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПИ № 55590.51.200 по КК на с.Патриарх Евтимово – язовир.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-260/05.05.2015 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 99088.134.68 по КК на кв.Долни воден.(ПК по БФ)
7. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-241/05.05.2015г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99088.126.22 по КК на кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
8. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-245/05.05.2015г., относно продажба на 3 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
9. Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-284/02.06.2015г., относно продажба на 7 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Асеновград.(ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-287/02.06.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с.Червен.(ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-288/02.06.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 06029.42.2 по КК на с.Боянци.(ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-289/02.06.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 37633.25.16 по КК на с.Козаново.(ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-290/02.06.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 69273.18.31 по КК на с.Стоево.(ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-282/02.06.2015г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ 99087.224.58 по КК на кв.Горни Воден за жилищно застрояване и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-300/03.06.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /план-схема/ за промяна по време на строителството на улична канализация за захранване на обект “Аквапарк и ресторантски комплекс” в УПИ І-109 за хотелски комплекс по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-281/01.06.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.15.276 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград за склад за селскостопанска техника и продукция.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-291/02.06.2015г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград и инвестиционната програма за 2015 г. /ПК по УРТО/
 
ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
18. Предложение от инж. Мария Вълканиова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-297/02.06.2015 г., относно кандидатстване на Община Асеновград по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.(ПК по БФ)
19. Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-292/02.06.2015 г., относно преместване на Дневен център за деца с увреждания – Асеновград на адрес: гр.Асеновград, ул.”Шести януари” № 14.
20. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-293/02.06.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елжан Шериф Ибрям.(ПК по БФ)
21. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-294/02.06.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хабибе Мустафа Ибрям.(ПК по БФ)
22. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-295/02.06.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Желязка Стоянова Стайкова.(ПК по БФ)
23. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-296/02.06.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Радка Исакова Дафчева.(ПК по БФ)
24. Предложение от Паскал Терзиев – общински съветник от СДС вх.№ С-25/04.06.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ангел Янков Зоев.(ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                           Д-Р СВEТОЗАР ШУМАНОВ
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 08.06-11.06.2015Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
08.06.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
09.06.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
10.06.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
11.06.2015Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 19.06.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯТА В ЛЯТНАТА РАБОТИЛНИЦА “ШАРЕНА ВАКАНЦИЯ” Валидно до: 10.07.2016
Община Асеновград публикува списък на участниците в работилниците на "Шарена ваканция" Валидно до: 10.07.2016
14 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 06.07.2016
Великата Надя Тодорова ще бъде погребана в родния Асеновград в петък Валидно до: 24.06.2016
13 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 15.06.2016
С цел подобряване качеството на предлаганите услуги ЕВН България Електроразпределение АД съобщава Валидно до: 14.06.2016
За шеста поредна година община Асеновград ще се включи в кампанията „ Да изчистим България заедно” Валидно до: 04.06.2016
Община Асеновград набира доброволци за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации Валидно до: 31.05.2016
С цел подобряване качеството на предлаганите услуги ЕВН България Електроразпределение АД съобщава Валидно до: 30.05.2016
Богата културна програма ще предшества празника на Община Асеновград – 29 май Валидно до: 30.05.2016
12 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 18.05.2016
Поздравление от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов по повод Великден Валидно до: 04.05.2016
11 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.04.2016
Община Асеновград набира приемни семейства по проект "Приеми ме 2015" Валидно до: 11.04.2016
Месец по-рано стартира кампанията по плащане на Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци Валидно до: 31.03.2016
10 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.03.2016
Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Асеновград за 2015 г. Валидно до: 22.03.2016
Община Асеновград кани представители на бизнеса и организации за участие в избор на обекти за Инвестиционна програма по ОПРР Валидно до: 21.03.2016
Поздравление по повод 8-ми март от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 11.03.2016
Община Асеновград уведомява избирателите с трайни увреждания, който желаят да гласуват с подвижна избирателна урна Валидно до: 21.02.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм