Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


58 -мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 58-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 22.04.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновгради е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-157/03.04.2015 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-158/03.04.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект-Помещение с площ 72.00 кв.м., обособена част от склад № 3 в сграда “Работилница, канцелария, баня” с КИ 00702.507.023.01 по КК на гр.Асеновград.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-198/07.04.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект-Помещение-павилионен тип с площ 45 кв.м., находящ се на ул.”Авксентий Велешки”, гр.Асеновград.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-194/07.04.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Терен № 4.2 с площ 9 кв.м., находящ се на ул.”Авксентий Велешки”, между кв.307, 308 и 309 по плана на гр.Асеновград.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-195/07.04.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на Терен № 3 с площ 6.60 кв.м., находящ се на ул.”Цар Иван Асен ІІ”, УПИ ХІV-жил.застрояване, кв.274 по плана на гр.Асеновград.
6. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-211/09.04.2015 г., относно отдаване под наем на обект – общинска собственост, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-197/07.04.2015 г., относно намаляване на наемната цена на Помещение с обща площ 21.95 кв.м., находящо се в сградата на ЗС, построена в УПИ ІІ-здравна служба, кв.32 по плана на с.Леново, с предназначение: “Извършване на здравни дейности – АИППДМ”.
8. Предложение инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-161/03.04.2015 г., относно определяне начална наемна цена на преместваем обект – павилион с площ от 113 кв.м., разположен в УПИ V-зеленина, кв.169 по плана на гр.Асеновград, ул.”Богориди” № 3.
9. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-180/07.04.2015 г., относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията и управлението на общинските пазари и тържища на територията на гр.Асеновград.
10. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-160/03.04.2015 г., относно определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им.
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-159/03.04.2015г., относно откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на обект – Язовир с обща площ 61.052 дка, разделен по кадастралната карта от землищната граница в землищата на с.Козаново и с.Мулдава, чрез отдаване под наем.
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-185/07.04.2015г., относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти за изграждане на обект с национално значение: път ІІ-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян, участък от км.14+819 на територията на област Пловдив.
13. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-187/07.04.2015г., относно молба от Николай Кирилов Янев за покупка на общинска земя, попадаща в УПИ ХІІІ-242, кв.24 по плана на с.Козаново с цел прилагане на регулацията.
14. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-188/07.04.2015г., относно съгласие за разделяне на поземлен имот 00702.11.121 по КК на Асеновград.
15. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-192/07.04.2015г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 16955.755.241 по КК на с.Горнослав.
16. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-196/07.04.2015г., относно даване на съгласие и възлагане на кмета на Общината за предприемане на необходимите действия по финализиране на процедурата със собствениците на ПИ № 99088.503.503 по КК на кв.Долни Воден “АВТО МЕРТ” ЕООД, представлявано от Идриз Рамадан Рамадан и Хатидже Орханова Рамадан.
17. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-182/07.04.2015г., относно разпореждане с ПИ КИ № 99201.500.250 по КК на с.Нареченски бани, кв.Наречен – частна общинска собственост.
18. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-162/03.04.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№22839.100.403 по КК на с.Долнослав.(ПК по БФ)
19. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-164/03.04.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№80437.101.524 по КК на с.Червен.(ПК по БФ)
20. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-165/03.04.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№00702.533.259 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
21. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-179/07.04.2015г., относно продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в с.Мулдава.(ПК по БФ)
22. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-183/07.04.2015г., относно продажба на 3 бр. поземлени имоти, находящи се в с.Горнослав.(ПК по БФ)
23. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-189/07.04.2015г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 29581.100.4 по кад.карта на с.Жълт камък и построената в имота с кад.№ 29581.100.4.1 със застроена площ от 214 кв.м. на 2 етажа, (бивше кметство).(ПК по БФ)
24. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-163/03.04.2015г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Бор.(ПК по БФ)
25. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-190/07.04.2015г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
26. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-191/07.04.2015г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
27. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-167/06.04.2015г., относно молба от Ремзия Мюмюн Мехмед за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
28. Доклана записка от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-168/06.04.2015г., относно молба от Танер Рамадан Реджеб за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
29. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-186/07.04.2015г., относно учредяване право на пристрояване в ПИ 00702.519.93 по КК на гр.Асеновград.
30. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-193/07.04.2015 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР на част от кв.30 по регулационния план на Стопански двор с.Боянци.
31. Докладна записка от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-202/08.04.2015 г., относно изменение на ПУП – план за регулация на УПИ ІV-музей, кв.92 и улица с о.т.267-268-269-270 по регулационния план на с.Тополово.
32. Докладна записка от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-203/08.04.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП /ПРЗ/ за част от улична регулация кв.7 между о.т.56 – о.т.58 по регулационния плана на кв.Долни Воден.
33. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-209/08.04.2015 г., относно одобряване на ПУП – план схема за обект: “Изграждане на водопровод от Сондаж № 1 до водомерна шахта на хотел “НИК” по КК на гр.Асеновград.
34. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-204/08.04.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 00702.11.57 по КК на гр.Асеновград за “Производствена и складова дейност и офиси”.
35. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-205/08.04.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 00702.7.167 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
36. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-206/08.04.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 99088.38.107 по КК на кв.Долни Воден за “Жилищно застрояване”.
37. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-207/08.04.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 21676.27.99 по КК на с.Добростан за “Овцеферма”.
38. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-208/08.04.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 49309.21.60 по КК на с.Мулдава за “Автосервиз”.
39. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-201/08.04.2015 г., относно премахване на освидетелствани по реда на чл.195 от ЗУТ като самосрутващи се и вредни в санитарно отношение общински сгради.
40. Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-210/08.04.2015 г., относно наименование на улици в с.Стоево.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
41. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-166/06.04.2015г., относно определяне на второстепенен разпоредител с бюджет.
42. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-155/26.03.2015 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на “Медицински център І – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2015 г. на дружеството.
43. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-156/03.04.2015 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на “МБАБ – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2015 г. на дружеството.
44. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-184/07.04.2015г., относно енергийно обновяване и подобряване на експлоатационната годност на системата за улично и парково осветление на територията на Община Асеновград.
 
IV. Постоянна комисия по Образование и култура:
45. Проектно предложение от НЧ “Христо Ботев-1919” – с.Избегли, относно финансово подпомагане в областта на културата.
46. Проектно предложение от НЧ “Св.св.Кирил и Методий-1935” – кв.Горни Воден, гр.Асеновград, относно финансово подпомагане в областта на културата.
47. Проектно предложение от Елена Граматикова, относно финансово подпомагане в областта на културата.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
48. Предложение от инж. Мария Вълканиова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-169/06.04.2015 г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
49. Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-170/06.04.2015 г., относно отпускане на финансови средства за абитуриенти сираци и полусираци от випуск 2014/2015г.
50. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-200/08.04.2015 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград.
51. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-84/10.03.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Петков Запрянов.(ПК по БФ)
52. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-171/06.04.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Васил Кирилов Велиев.(ПК по БФ)
53. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-172/06.04.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Неджахтин Илязов Илязов.(ПК по БФ)
54. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-173/06.04.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Марийка Щерева Стоянова.(ПК по БФ)
55. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-174/06.04.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Йордан Данаилов Данаилов.(ПК по БФ)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                           Д-Р СВEТОЗАР ШУМАНОВ
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 14.04-16.04.2015Г.
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

14.04.2015 Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

14.04.2015Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

15.04.2015 Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

15.04.2015Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

16.04.2015Г. (четвъртък)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

Валидно до: 22.04.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Съобщаваме, че информация, свързана с Избори 2015 можете да получите от рубриката "ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2015" Валидно до: 02.11.2015
Със заповед № А-2455/ 08.10.2015 г.се забранява продажбата на алкохол от 20.00 ч. на 31.10.2015 г. до 08.00 ч. на 02.11.2015 г. Валидно до: 01.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад”, гр. Асеновград Валидно до: 31.10.2015
Община Асеновград уведомява, че до края на месец октомври по ул."Изложение" ще се извършват строително-ремонтни дейности Валидно до: 31.10.2015
Покана за участие в начална пресконференция във връзка с реализацията на проект за Техн. помощ за подготовка на инвест. проекти Валидно до: 26.10.2015
65-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.10.2015
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2015
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване съставите на СИК Валидно до: 16.09.2015
63 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.09.2015
На основание §16, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗГР публикуваме протоколи за извършена проверка на адресната регистрация Валидно до: 10.09.2015
Съобщение, относно населените места в Община Асеновград, в които ще се произведат и избори за кметове на кметства на 25.10.2015 Валидно до: 09.09.2015
От 18.08.2015 г. Общинска администрация Асеновград се връща към нормално работно време - от 8.00 ч. до 17.00 ч. Валидно до: 03.09.2015
Пътят Асеновград – Лясково остава затворен до възстановяването му Валидно до: 01.09.2015
62 -pо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2015
Покана за провеждане на консултации за формиране състава на общинската избирателна комисия Валидно до: 25.08.2015
На 20.08.2015 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.30 часа ще бъде преустановено електроподаването в сградата на Общината Валидно до: 20.08.2015
Община Асеновград уведомява, че на 13.08.2015 год. и 14.08.2015 год. ще се извърши цялостно преасфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 14.08.2015
Община Асеновград уведомява, че в периода 06.08-11.08.2015 г.ще се извърши цялостно асфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 11.08.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект за разработване на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 10.08.2015
Поздравление от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай празника Рамазан Байрам Валидно до: 20.07.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм