Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


57 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 57-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 25.03.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Отчет на кмета на общината вх.№ДЗ-129/11.03.2015г., относно изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград за периода 27.08.2014г. до 28.01.2015г. към 26.02.2015г.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Писмо от Областния Управител на обл.Пловдив вх.№И-18/25.02.2015г. (ПК по УРТО)
 
ІІІ.Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-68/24.02.2015 г., относно молба от Шенол Феим Халим , наемател на Магазин №2, находящ се находящ се на Общински пазар Асеновград.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-92/10.03.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект-Помещение-павилионен тип с площ 23.89 кв.м., находящ се на ул.”Марица” гр.Асеновград.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-93/10.03.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект-Помещение-павилионен тип с площ 27.30 кв.м., находящ се в УПИ ІІ-зеленина кв.30 по плана на кв. Долни Воден, Асеновград.
4. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-131/11.03.2015 г., относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящи се в Търговски център-подплощадно пространство, гр.Асеновград.
5. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-91/10.03.2015 г., относно отдаване под наем на Помещение с площ 30.09. кв.м., находящ се на първи етаж в учебна сграда с площ 708 кв.м., ОУ “Панайот Волов”-кв.Долни Воден, Асеновград.
6. Предложение от инж.Пламне Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-94/10.03.2015 г., относно отдаване под наем на помещения с обща площ 31.09 кв.м., находящи се в сградата на бул.”България” №49, гр.Асеновград-б. Стоматологична поликлиника.
7. Предложение инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-95/10.03.2015 г., относно определяне начална наемна цена на терен с площ 15.00 кв.м-публична общинска собственост, в улична регулация между кв.297 и кв.287 по плана на Асеновград.
8. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-90/10.03.2015 г., относно заявление от Валери Стефанов-председател на ФК “Асеновец-2005”-Асеновград.
9. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-96/10.03.2015 г., относно предоставяне на безвъзмездно за управление на недвижим имот-частна общинска собственост на Агенцията по заетостта.
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-151/12.03.2015г., относно съгласие за разделяне на поземлен имот 00702.11.121 по КК на гр.Асеновград.
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-100/10.03.2015г., относно продажба на самостоятелен обект в сграда /гараж/ с кад. №00702.526.138.1.13 по КК на Асеновград.(ПК по БФ)
12. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-97/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№00702.506.59 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
13. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-98/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№99087.224.61 по КК на кв. Горни Воден.(ПК по БФ)
14. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-99/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№00702.516.505 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ)
15. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-101/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№49309.27.342 по КК на с. Мулдава.(ПК по БФ)
16. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-102/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№99087.21.107 по КК на кв. Горни Воден.
 (ПК по БФ)
17. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-103/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№80437.18.1 по КК на с.Червен.(ПК по БФ)
18. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-104/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№21676.27.77 по КК на с. Добростан.(ПК по БФ)
19. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-105/10.03.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти-общинска собственост, находящи се в землището на с.Тополово.(ПК по БФ)
20. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-106/10.03.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти-общинска собственост, находящи се в землището на кв.Горни Воден.(ПК по БФ)
21. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-107/10.03.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти-общинска собственост, находящи се в землището на кв.Горни Воден.(ПК по БФ)
22. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-108/10.03.2015г., относно продажба на 3 бр. поземлени имоти-общинска собственост, находящи се в землището на кв.Горни Воден.(ПК по БФ)
23. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-109/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№12992.10.2 по КК на с. Врата.(ПК по БФ)
24. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-110/10.03.2015г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти, находящи се в с. Патриарх Евтимово.
 (ПК по БФ)
25. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-111/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№99088.24.85 по КК на кв. Долни Воден, м.”Вигла”.
 (ПК по БФ)
26. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-112/10.03.2015г., относно продажба на поземлен имот с кад.№00702.5.362 по КК на Асеновград.(ПК по БФ)
27. Предложение от инж. Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-113/10.03.2015г., относно продажба на 5 бр. поземлени имоти-общинска собственост, находящи се в с.Червен.(ПК по БФ)     
28. Доклана записка от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-70/05.03.2015г., относно молба от Лиляна Александрова Петрова за удължаване срока на договор за общинско жилище.
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-135/11.03.2015г., относно изменение на ПУП-план за регулация за част от кв.23 по регулационния план с. Тополово.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-64/09.02.2015 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за част от кв.30 по регулационния план на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-142/11.03.2015 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПР/ за УПИ VII–детска градина, кв.35 по регулационния план на с.Бачково.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-141/11.03.2015 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПП/-парцеларен план за трасе външен електропровод и водопровод за ПИ с КИ №49309.20.19 по КК на с.Мулдава.
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-143/11.03.2015 г., относно даване на съгласие за изменение на  ПУП /ПП/-парцеларен план за трасе за външен електропровод и водопровод за ПИ с КИ №99088.140.27 по КК на кв.Долни Воден.
34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-144/11.03.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПП/-парцеларен план за трасе за външно кабелно ел.захранване и външни ВиК връзки за ПИ с КИ №99087.19.21, за жилищно застрояване по КК на кв.Горни Воден.
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-145/11.03.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПП/-парцеларен план за трасе за външно кабелно ел.захранване и външен водопровод за ПИ с КИ №99088.19.122 за жилищно застрояване по КК на кв.Долни Воден.
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-146/11.03.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на  външно кабелно ел.захранване, водопровод и канализация за ПИ с КИ №00702.7.195 по КК на гр.Асеновград.
37. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-147/11.03.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПП/-парцеларен план за трасе за външно кабелно ел.захранване, водопровод и канализация за ПИП с КИ №99088.19.71 по КК на кв. Долни Воден.
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-132/11.03.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.23.33 по КК на гр. Асеновград за “Автосервиз”.
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-133/11.03.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.7.424 по КК на гр. Асеновград за “Ракиджийница”.
40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-134/11.03.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.5.360 по КК на гр. Асеновград за “За складово производствена база”.
41. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-136/11.03.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-част от поземлен имот КИ 99088.130.4 по КК на кв. Долни Воден гр.Асеновград за “Техническа инфраструктура –базова станция”.
42.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-137/11.03.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.19.136 по КК на гр. Асеновград за автосалон, автоморга, складова и сервизна дейност.
43.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-138/11.03.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.18.120 по КК на гр. Асеновград за “жилищно застрояване”.
44.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-139/11.03.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.18.115 по КК на гр. Асеновград за “жилищно застрояване”.
45.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-140/11.03.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 38385.155.484 по КК на с. Конуш за животновъдна ферма.
46.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-149/11.03.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП-парцеларен план за изграждане на подземни водопроводи от 90 мм. До 280 мм. За обект “Ремонт на захранващите водопроводи за селата Горнослав и Червен в обсега на техния сервитут”.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
47. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-128/11.03.2015г., относно одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018г. на Община Асеновград.
48. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-130/11.03.2015 г., относно приемане на  изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
49. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-89/10.03.2015г., относно участие на Община Асеновград във Фонд “Общинска солидарност”-целева дейност към НСОРБ.
 
VІ. Постоянна комисия по Екология:
50. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-88/10.03.2015г., относно промяна на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и бюджета на общината за 2015г.(ПК по БФ)
 
VІІ. Постоянна комисия Правна:
51. Предложение от Председателя на Общински съвет-Асеновград вх.№С-13/12.03.2015г., относно писмо от Администрацията на Президента на Република България.
 
VIII. Постоянна комисия по Образование и култура:
52. Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-72/06.03.2015 г., относно одобряване на предложение от Клуб по спортни танци «Асеновец» проект «Доброволчеството в извънкласните и извънучилищните форми за занимания със съвременни танцови стилове и спортни танци».
53. Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-150/11.03.2015 г., относно писмо на г-н Петко Чирпанлиев-Председател на Сдружение СК «Хамон» Асеновград.
54.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-115/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на «Ново Арт общество»-Асеновград.
55.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-116/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на Хор «Родопски звуци» при Туристическо дружество «Безово».
56.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-117/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на Димитър Атанасов за издаване на книга.
57.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-118/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на Сдружение «Танцов състав-Станимака».
58.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-119/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на НЧ «Св.преп.Паисий Хилендарски».
59.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-120/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на НЧ «Родолюбие-1873» гр. Асеновград.
60.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-121/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на НЧ «Вристо Ботев-1928г.» с. Новаково.
61.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-122/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на Иван Гащилов за издаване на книга.
62.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-123/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект за издаване на книга на Георги Стоянов «Паметта на сърцето».
63.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-124/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на Лиляна Райчева за издаване на книга.
64.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-125/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на «Съюза на творците-Асеновград».
65.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-126/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на Сдружение с нестопанска цел «Детска песен-Надежда Хвойнева».
66.Докладна записка инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-127/11.03.2015г., относно финансово подпомагане в областта на културата-проект на Тракийско дружество «Родопи» за участие на ансамбъл «Капитан Петко войвода».
 
IX. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
67. Предложение от инж. Мария Вълканиова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-78/10.03.2015 г., относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2014г.-«За по-добро бъдеще на децата от Асеновград».
68.Предложение от инж. Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-69/05.03.2015 г., относно отчитане разходването на средства по § 17 от Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2014г. и одобряване разпределението им за 2015г.
69. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-79/10.06.2015 г., относно отпускане на финансови средства за провеждане на събор-преглед на спортната и художествена самодейност на хората със зрителни и зрително-слухови увреждания.
70.Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-80/10.03.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Любина Георгиева Ванова за детето Габриела Василева Филипова.(ПК по БФ)
71.Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-81/10.03.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Камелия Анастасова Чернева.(ПК по БФ)
72.Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-82/10.03.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Таип Хасан Чакър.(ПК по БФ)
73.Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-83/10.03.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Елжан Шериф Ибрям.(ПК по БФ)
74.Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-84/10.03.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Петков Запрянов.(ПК по БФ)
75.Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-85/10.03.2015г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Атанас Запрянов Василев.(ПК по БФ)
76.Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-86/10.03.2015г., относно отпускане на финансови средства на Борислав Наумов Бенчев.(ПК по БФ)
77.Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-87/10.03.2015г., относно отпускане на финансови средства на столетницата Елена Йорданова Гечелова.(ПК по БФ)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                           Д-Р СВEТОЗАР ШУМАНОВ

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 16.03-19.03.2015Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
16.03.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
16.03.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
17.03.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
17.03.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18.03.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
18.03.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19.03.2015Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 25.03.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Изменени Методически указания и приложения за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност Валидно до: 19.07.2015
Временно се затваря пътя Асеновград - Лясково, поради активирали се свлачищни процеси. Валидно до: 16.07.2015
61 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 08.07.2015
Асеновград спечели приза за най-красив град на България за 2014 Валидно до: 01.07.2015
60 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.06.2015
ПЪРВИ ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО Валидно до: 01.06.2015
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД - МАЙСКИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ 2015г Валидно до: 31.05.2015
Празничното шествие за празника на Асеновград ще тръгне от старинно училище "Св. Георги" Валидно до: 31.05.2015
Тони Димитрова, Росица Пейчева и Графа ще радват асеновградчани на Празника на града Валидно до: 31.05.2015
59 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.05.2015
Покана за участие в обществено обсъждане на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 15.05.2015
Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове през месец октомври 2015 година Валидно до: 30.04.2015
58 -мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.04.2015
Д-р Емил Караиванов: И нека всички чада на християнска България, се поздравим с: „Христос воскресе!“ Валидно до: 14.04.2015
Стартира кампанията по плащане на Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци Валидно до: 31.03.2015
Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Валидно до: 31.03.2015
57 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.03.2015
Поздравителен адрес по повод 8 март-Международен ден на жената от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 13.03.2015
Покана за участие във фокус групи, ИПГВР - гр. Асеновград Валидно до: 25.02.2015
Информация относно проект "Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в Община Асеновград" Валидно до: 20.02.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм