Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


56 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 56-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 18.02.2015Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Годишен отчет за 2014г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Асеновград за мандат 2011-2015 г. с вх.№ ДЗ-43/30.01.2015г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-28/26.01.2015 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Годишен доклад от инж.Мария Вълканова-Председател на МКБППМН вх.№ ДЗ-27/23.01.2015 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-51/03.02.2015 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-58/04.02.2015 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се в Търговски център подплощадно пространство, гр.Асеновград.
3. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-59/04.02.2015 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр.Асеновград.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-47/03.02.2015 г., относно молба от Димитър Кисов – Председател на Сдружение “МС-Торнадо-България-Асеновград” за удължаване срока на договор за наем.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-50/03.02.2015 г., относно заявление от Председателя на НЧ “Св.преп.Паисий Хилендарски-1997”, гр.Асеновград за удължаване срока на договор за наем.
6. Доклад от кмета на общината вх.№ ДЗ-24/20.01.2015 г., относно идзпъление на т.ІІ от решение № 1651/29.10.2014 г. на ОбС – Асеновград за определяне на концесионер за добив на минерална вода от сондаж № 12, находище “Леново”, община Асеновград.
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-49/03.02.2015 г., относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общинския поземлен фонд на НЧ “Христо Ботев-1926г.” с.Червен. (ПК по БФ)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-61/05.02.2015 г., относно заявление от Димитър Попов – Председател на УС на Сдружение “Зелени Балкани”.
9. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-57/04.02.2015 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери и пасища от Общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград за стопанската 2014/2015 г.
10. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-31/29.01.2015 г., относно молба от Неджми Фикретов Исмаилов за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по ЗСД)
11. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-32/29.01.2015 г., относно молба от Билял Ариф Билял за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по ЗСД)
12. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-33/29.01.2015 г., относно молба от Анка Георгиева Георгиева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по ЗСД)
 
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-30/27.01.2015 г., относно Инвестиционна програма на община Асеновград за 2015 г. (ВСИЧКИ ПК)
14. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-52/03.02.2015 г., относно промяна на общинската транспортна схема за междуселищна автобусна линия Асеновград – с.Боянци.
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-48/03.02.2015 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.80 по регулационния план на гр.Асеновград. /ПК по ОС/
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-54/04.02.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 99088.134.44 по КК на кв.Долни Воден за “Жилищно застрояване”.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-55/04.02.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 99087.18.98 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-56/04.02.2015 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план за обект: “Слаботокова тръбна мрежа и оптичен кабел между с.Мулдава и с.Червен, Община Асеновград”.
 
VІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-53/04.02.2015 г., относно приемане на отчета на бюджета на Община Асеновград за 2014 г., приемате отчета на сметките за средства от Европейския съюз на Община Асеновград към 31.12.2014 г., приемане отчета на Инвестиционната програма 2014 г., приемане на отчета на общинския дълг за 2014 г.
20.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-29/27.01.2015 г., относно приемане на бюджета на Община Асеновград за 2015 г. (ВСИЧКИ ПК)
21. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-46/03.02.2015 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
22. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-39/29.01.2015 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици пътуващи от с.Конуш, с.Избеглии и с.Стоево до гр.Асеновград.
23. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-40/29.01.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Василка Атанасова Костадинова. (ПК по БФ)
24. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-41/29.01.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анатолий Росенов Журналов. (ПК по БФ)
25. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-42/29.01.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Младен Якимов Мераков. (ПК по БФ)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /П/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 09.02-12.02.2015Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
09.02.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
09.02.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
10.02.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
10.02.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11.02.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
11.02.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12.02.2015Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 19.02.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯТА В ЛЯТНАТА РАБОТИЛНИЦА “ШАРЕНА ВАКАНЦИЯ” Валидно до: 10.07.2016
Община Асеновград публикува списък на участниците в работилниците на "Шарена ваканция" Валидно до: 10.07.2016
14 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 06.07.2016
Великата Надя Тодорова ще бъде погребана в родния Асеновград в петък Валидно до: 24.06.2016
13 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 15.06.2016
С цел подобряване качеството на предлаганите услуги ЕВН България Електроразпределение АД съобщава Валидно до: 14.06.2016
За шеста поредна година община Асеновград ще се включи в кампанията „ Да изчистим България заедно” Валидно до: 04.06.2016
Община Асеновград набира доброволци за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации Валидно до: 31.05.2016
С цел подобряване качеството на предлаганите услуги ЕВН България Електроразпределение АД съобщава Валидно до: 30.05.2016
Богата културна програма ще предшества празника на Община Асеновград – 29 май Валидно до: 30.05.2016
12 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 18.05.2016
Поздравление от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов по повод Великден Валидно до: 04.05.2016
11 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.04.2016
Община Асеновград набира приемни семейства по проект "Приеми ме 2015" Валидно до: 11.04.2016
Месец по-рано стартира кампанията по плащане на Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци Валидно до: 31.03.2016
10 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.03.2016
Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Асеновград за 2015 г. Валидно до: 22.03.2016
Община Асеновград кани представители на бизнеса и организации за участие в избор на обекти за Инвестиционна програма по ОПРР Валидно до: 21.03.2016
Поздравление по повод 8-ми март от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 11.03.2016
Община Асеновград уведомява избирателите с трайни увреждания, който желаят да гласуват с подвижна избирателна урна Валидно до: 21.02.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм