Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


56 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 56-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 18.02.2015Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Годишен отчет за 2014г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Асеновград за мандат 2011-2015 г. с вх.№ ДЗ-43/30.01.2015г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-28/26.01.2015 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Годишен доклад от инж.Мария Вълканова-Председател на МКБППМН вх.№ ДЗ-27/23.01.2015 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІV. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-51/03.02.2015 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-58/04.02.2015 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се в Търговски център подплощадно пространство, гр.Асеновград.
3. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-59/04.02.2015 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр.Асеновград.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-47/03.02.2015 г., относно молба от Димитър Кисов – Председател на Сдружение “МС-Торнадо-България-Асеновград” за удължаване срока на договор за наем.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-50/03.02.2015 г., относно заявление от Председателя на НЧ “Св.преп.Паисий Хилендарски-1997”, гр.Асеновград за удължаване срока на договор за наем.
6. Доклад от кмета на общината вх.№ ДЗ-24/20.01.2015 г., относно идзпъление на т.ІІ от решение № 1651/29.10.2014 г. на ОбС – Асеновград за определяне на концесионер за добив на минерална вода от сондаж № 12, находище “Леново”, община Асеновград.
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-49/03.02.2015 г., относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общинския поземлен фонд на НЧ “Христо Ботев-1926г.” с.Червен. (ПК по БФ)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-61/05.02.2015 г., относно заявление от Димитър Попов – Председател на УС на Сдружение “Зелени Балкани”.
9. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-57/04.02.2015 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери и пасища от Общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград за стопанската 2014/2015 г.
10. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-31/29.01.2015 г., относно молба от Неджми Фикретов Исмаилов за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по ЗСД)
11. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-32/29.01.2015 г., относно молба от Билял Ариф Билял за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по ЗСД)
12. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-33/29.01.2015 г., относно молба от Анка Георгиева Георгиева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по ЗСД)
 
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-30/27.01.2015 г., относно Инвестиционна програма на община Асеновград за 2015 г. (ВСИЧКИ ПК)
14. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-52/03.02.2015 г., относно промяна на общинската транспортна схема за междуселищна автобусна линия Асеновград – с.Боянци.
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-48/03.02.2015 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.80 по регулационния план на гр.Асеновград. /ПК по ОС/
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-54/04.02.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 99088.134.44 по КК на кв.Долни Воден за “Жилищно застрояване”.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-55/04.02.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 99087.18.98 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-56/04.02.2015 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план за обект: “Слаботокова тръбна мрежа и оптичен кабел между с.Мулдава и с.Червен, Община Асеновград”.
 
VІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-53/04.02.2015 г., относно приемане на отчета на бюджета на Община Асеновград за 2014 г., приемате отчета на сметките за средства от Европейския съюз на Община Асеновград към 31.12.2014 г., приемане отчета на Инвестиционната програма 2014 г., приемане на отчета на общинския дълг за 2014 г.
20.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-29/27.01.2015 г., относно приемане на бюджета на Община Асеновград за 2015 г. (ВСИЧКИ ПК)
21. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-46/03.02.2015 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
22. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-39/29.01.2015 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици пътуващи от с.Конуш, с.Избеглии и с.Стоево до гр.Асеновград.
23. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-40/29.01.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Василка Атанасова Костадинова. (ПК по БФ)
24. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-41/29.01.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анатолий Росенов Журналов. (ПК по БФ)
25. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-42/29.01.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Младен Якимов Мераков. (ПК по БФ)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /П/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 09.02-12.02.2015Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
09.02.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
09.02.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
10.02.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
10.02.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11.02.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
11.02.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12.02.2015Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 19.02.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

На 31.10.2016 г. изтича срока за плащане на местни данъци Валидно до: 01.11.2016
19 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.10.2016
Обява за промяна на маршрута на градска автобусна линия № 2 Валидно до: 23.10.2016
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 18.10.2016
Община Асеновград обявява непрекъснат процес за прием на документи за участие в социалната услуга “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” Валидно до: 07.10.2016
БЧК стартира раздаването на хранителни продукти от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Валидно до: 30.09.2016
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2016
Покана от община Асеновград за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 29.09.2016
18 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.09.2016
Община Асеновград обявява прием на документи за участие в социалната услуга "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ" Валидно до: 26.09.2016
Движението на МПС-та ще бъде затворено в част от ул. ”Цар Иван Асен II” през неделният ден от 9.00 до 13.00 часа Валидно до: 11.09.2016
В неделя градска автобусна линия №1 ще бъде с променен маршрут Валидно до: 11.09.2016
В Община Асеновград стартира изпълнението на проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград” Валидно до: 10.09.2016
ЧЕСТВАМЕ 131 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Валидно до: 07.09.2016
17 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 31.08.2016
Обучават безработни младежи за парамедици в Пловдив по проект "Нови възможности за младите хора" Валидно до: 31.08.2016
Най-големият и атрактивен ултрамаратон в България – „Персенк ултра” стартира на 19 август, петък от 18:00 часа Валидно до: 24.08.2016
16-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Валидно до: 15.08.2016
Общинска служба по земеделие Асеновград обявява,че са изготвени предварителни регистри на имотите за долупосочените землища Валидно до: 15.08.2016
ПЕРИОДИЧНО СПИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪТЯ АСЕНОВГРАД - СМОЛЯН ПОРАДИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Валидно до: 26.07.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм