Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


55 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 55-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 28.01.2015Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Отчет за дейността на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за второто полугодие на 2014 г. /ЗА СВЕДЕНИЕ/
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-14/13.01.2015 г., относно удължаване на срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се на ул.”Васил Левски” № 7, гр.Асеновград
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-16/13.01.2015 г., относно заявление от ЕТ “Примо 94 – Валентин Димитров” за удължаване срока на договор за наем.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-11/13.01.2015 г., относно докладна записка от Директора на ОП “Туризъм” за предоставяне безвъзмездно за управление на стоя за склад, представляваща част от недвижим имот – публична общинска собственост.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-15/13.01.2015 г., относно откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир “Елока”, с.Новаково. (ПК по БФ)
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-10/13.01.2015 г., относноиздаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект – язовир “Аргуница”, с.Новаково.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-12/13.01.2015 г., относно определяне начална наемна цена на терен – публична общинска собственост, находящ се на ул.”Васил Левски”, гр.Асеновград.(ПК по БФ)
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-13/13.01.2015 г., относно определяне начална наемна цена на преместваем обект – Павилион с площ 16.65 кв.м.., поставен върху терен публична общинска собственост, находящ се в улична регулация, ул.”Крайречна”, кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
8. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-1/06.01.2015г., относно разпределение на общинския жилищен фонд за 2015 година.
9. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-2/06.01.2015г., относно определяне на основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилище за 2015 г.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-23/15.01.2015 г., относно даване на съгласие за измнение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ VІІІ-515.417 и ПУП-ПЗ за УПИ VІ-5043 и УПИ ІХ-515.418, общински комплекс за социални грижи кв.80 по регулационния план на гр.Асеновград.
11. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-19/15.01.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.13.106 по КК на с.Червен за “Водоем”.
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-20/15.01.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.14.108 по КК на с.Червен за “Жилищно застрояване”.
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-21/15.01.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.22.170 по КК на гр.Асеновград за “Склад, магазин, администрация”.
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-22/15.01.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за поземлен имот КИ 99088.21.12 по КК на кв.Долни Воден гр.Асеновград за “Складово помещение за авточасти и жилищна сграда”.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-18/14.01.2015 г., относно съгласуване на Годишен план за дейността на отдел “Вътрешен одит” за 2015 година.
16. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-17/13.01.2015 г., относно кандидатстване с проект: “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 г. за гр.Асеновград”, Оперативна програма “Регионално развитие”.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-4/12.01.2015г., относно предложение за промяна на структурата на ОП “Туризъм” към Община Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
18. Отчет от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-6/13.01.2015 г. за отпуснатите социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2014 г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица./ЗА СВЕДЕНИЕ/
19. Отчет от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-7/13.01.2015 г., относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на община Асеновград през 2014 г./ЗА СВЕДЕНИЕ/
20. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-8/13.01.2015 г., относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2015 г.(ПК по БФ)
21. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-9/13.01.2015 г., относно отпускане на социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2015 г.
22. Предложение от Председателя на ПК по Здравеопазване и социални дейности, относно отпускане на еднократна финансова помощ на Петка Димитрова.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                              /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 19.01-22.01.2015Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
19.01.2015Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
20.01.2015Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
21.01.2015Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22.01.2015Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 28.01.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Съобщаваме, че информация, свързана с Избори 2015 можете да получите от рубриката "ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2015" Валидно до: 02.11.2015
Със заповед № А-2455/ 08.10.2015 г.се забранява продажбата на алкохол от 20.00 ч. на 31.10.2015 г. до 08.00 ч. на 02.11.2015 г. Валидно до: 01.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад”, гр. Асеновград Валидно до: 31.10.2015
Община Асеновград уведомява, че до края на месец октомври по ул."Изложение" ще се извършват строително-ремонтни дейности Валидно до: 31.10.2015
Покана за участие в начална пресконференция във връзка с реализацията на проект за Техн. помощ за подготовка на инвест. проекти Валидно до: 26.10.2015
65-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.10.2015
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2015
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване съставите на СИК Валидно до: 16.09.2015
63 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.09.2015
На основание §16, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗГР публикуваме протоколи за извършена проверка на адресната регистрация Валидно до: 10.09.2015
Съобщение, относно населените места в Община Асеновград, в които ще се произведат и избори за кметове на кметства на 25.10.2015 Валидно до: 09.09.2015
От 18.08.2015 г. Общинска администрация Асеновград се връща към нормално работно време - от 8.00 ч. до 17.00 ч. Валидно до: 03.09.2015
Пътят Асеновград – Лясково остава затворен до възстановяването му Валидно до: 01.09.2015
62 -pо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2015
Покана за провеждане на консултации за формиране състава на общинската избирателна комисия Валидно до: 25.08.2015
На 20.08.2015 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.30 часа ще бъде преустановено електроподаването в сградата на Общината Валидно до: 20.08.2015
Община Асеновград уведомява, че на 13.08.2015 год. и 14.08.2015 год. ще се извърши цялостно преасфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 14.08.2015
Община Асеновград уведомява, че в периода 06.08-11.08.2015 г.ще се извърши цялостно асфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 11.08.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект за разработване на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 10.08.2015
Поздравление от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай празника Рамазан Байрам Валидно до: 20.07.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм