Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


54 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД  НА 54-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
17.12.2014Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№И-77/25.11.2014г. (ПК по ОС)
ІІ. Предложение от Временната комисия, избрана с Решение на ОбС-Асеновград №1698/19.11.2014г., относно избор на съдебни заседатели.
ІІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-522/10.11.2014 г., относно молба от ЕТ “Късмет-Назла Дългъчева”, наемател на терен №91, находящ се на Общински пазар, гр.Асеновград.
2.Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-556/02.12.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект-Помещение с площ 50.60 кв.м. и прилежаща тераса от 15 кв.м., находящ се в сградата на Културния дом, построена в имот с кад. №32341.35.240 по КК на с. Избегли.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-557/02.12.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект-Помещение с площ 14.00 кв.м., находящо се в сградата на кметство Тополово, построена в УПИ IX-адм.сграда, кв.96 по ПУП на с.Тополово.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-559/02.12.2014 г., относно отдаване под наем на недвижим имот- Помещение с площ 258.97 кв.м., публична общинска собственост, находящо се в сграда с КИ №72789.501.694.1 по КК на с.Тополво. (ПК по БФ)
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-558/02.12.2014 г., относно докладна записка от Управителя на Дейност “Инспекторат, паркинги и гаражи” общ.Асеновград, за предоставяне безвъзмездно за управление на стая за офис, представляваща част от недвижим имот-частна общинска собственост.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-564/03.12.2014 г., относно даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с КИ № 80437.19.3 по КК на с. Червен, общ.Асеновград.
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-548/02.12.2014 г., относно продажба на 10 броя поземлени имоти-общинска собственост, находящи се в гр.Асеновград.(ПК по БФ)
8.  Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-568/03.12.2014г., относно откриване на процедура по продажба на добита дървесина-общинска частна собственост от отдел 373, подотдел “м”, представляващ имот №214013 с начин на трайно ползване “дървопроизводителна площ”- общинска собственост по картата на възстановена собственост на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.
9. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-569/03.12.2014г., относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина в горските територии-общинска собственост.
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Предложение от Група общински съветници вх.№ С-33/02.12.2014г., относно изменение и допълнение на Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на вдижението на превозни средства и гражданите на територията на гр.Асеновград.
11. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-560/02.12.2014 г., относно изменение и допълнение на Правилник за устройство, функциите и организацията на дейност “Инспекторат, паркинги и гаражи”.
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-551/02.12.2014 г., относно одобряване на доклад за резултатите от последващата оценка на Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 година.
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-553/02.12.2014 г., относно определяне срока на валидност на таксиметровите превози, броя на таксиметровите автомобили и минимални и макасимални цени за таксиметров превоз пътници за един километър пробег на територията на община Асеновград.
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-554/02.12.2014 г., относно даване на съгласие за измнение на ПУП /ПУР/-план за улична регулация за улица с о.т. №№6,7,8 и 9 и терен, отреден за озеленяване в кв.7 по регулационния план на ЖК “Запад” –Асеновград.
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-555/02.12.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване, имот с КИ №16955.755.33 по КК на с. Горнослав.
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-561/02.12.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.29.25 по КК на с.Горнослав, общ.Асеновград за “Винарска изба”.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-562/02.12.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.37.73 по КК на кв. Горни Воден гр.Асеновград за “Жилищно строителство”.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-570/03.12.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за поземлен имот КИ 99088.18.151 по КК на кв. Долни Воден гр.Асеновград за урегулирането му за “Автосервиз”.
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-550/02.12.2014 г., относно приемане на план-сметка за дейност по чл.66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси за 2015г. и определяне на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2015г. на територията на община Асеновград.(ПК по Екология)
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-552/02.12.2014 г., относно средства за компенсиране на пътувания с ценови облекчения на граждани над 61 год. за жени и 64 год. за мъже от гр.Асеновград, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст по вътрешноградските автобусни линии за 2015 година.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-567/03.12.2014г., относно обявена кампания за набиране на предложения по Проект “Красива България” за финансиране през 2015г.
VI.Постоянна комисия по Образование и култура:
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-566/03.12.2014 г., относно удостояване на световната шампионка по бокс Станимира Николаева Петрова със званието “Почетен гражданин”.
23. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.- кмета на общината вх.№ ДЗ-538/25.11.2014 г., относно одобряване на предложение от Сдружение “МС Торнадо-България-Асеновград” проект “Перли от огън”.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-547/02.12.2014 г., относно изграждане на паметник на загиналите във войните асеновградчани.(ПК по БФ)
25. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-549/02.12.2014 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищна дейност в община Асеновград за 2015 година.
VII. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
26. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-543/27.11.2014 г., относно приемане на План за действие на община Асеновград за интегриране на ромите /2014-2017/.
27. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-542/27.11.2014 г., относно даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Шадие Бейхан Джемал по реда на чл.7,ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
28. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-539/27.11.2014 г., относно молба от Халил Емин Мюмюн за отпускане на еднократна социална помощ.(ПК по БФ)
29. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-540/27.11.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Янко Атанасов Янков.(ПК по БФ)
30. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-541/27.11.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емил Кирилов Тачев. (ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                                д-р Светозар Шуманов
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 08.12-11.12.2014 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
08.12.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
08.12.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
09.12.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
09.12.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
10.12.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
11.12.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 
 

Валидно до: 17.12.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Изменени Методически указания и приложения за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност Валидно до: 19.07.2015
Временно се затваря пътя Асеновград - Лясково, поради активирали се свлачищни процеси. Валидно до: 16.07.2015
61 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 08.07.2015
Асеновград спечели приза за най-красив град на България за 2014 Валидно до: 01.07.2015
60 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.06.2015
ПЪРВИ ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО Валидно до: 01.06.2015
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД - МАЙСКИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ 2015г Валидно до: 31.05.2015
Празничното шествие за празника на Асеновград ще тръгне от старинно училище "Св. Георги" Валидно до: 31.05.2015
Тони Димитрова, Росица Пейчева и Графа ще радват асеновградчани на Празника на града Валидно до: 31.05.2015
59 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.05.2015
Покана за участие в обществено обсъждане на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 15.05.2015
Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове през месец октомври 2015 година Валидно до: 30.04.2015
58 -мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.04.2015
Д-р Емил Караиванов: И нека всички чада на християнска България, се поздравим с: „Христос воскресе!“ Валидно до: 14.04.2015
Стартира кампанията по плащане на Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци Валидно до: 31.03.2015
Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Валидно до: 31.03.2015
57 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.03.2015
Поздравителен адрес по повод 8 март-Международен ден на жената от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 13.03.2015
Покана за участие във фокус групи, ИПГВР - гр. Асеновград Валидно до: 25.02.2015
Информация относно проект "Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в Община Асеновград" Валидно до: 20.02.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм