Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


53 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 53-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
19.11.2014Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-490/04.11.2014 г., относно удължаване срока на договора за наем на недвижим имот – публична общинска собственост – Терен № 5 с площ 101.50 кв.м., находящ се в улична регулация, ул.”Захария”, кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-493/04.11.2014 г., относно молба от ЕТ “Ваня – Иванка Симеонова”, наемател на Терен № 81, находящ се на Общински пазар гр.Асеновград.
3. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-494/04.11.2014 г., относно молба от ЕТ “Сабрие Кемал - 63”, наемател на Терен № 82, находящ се на Общински пазар гр.Асеновград.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-489/04.11.2014 г., относно определяне начална наемна цена на терен – общинска собственост, попадащ в УПИ І-озеленяване, кв.113 по регулационния план на с.Тополово.(ПК по БФ)
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-518/05.11.2014 г., относно даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с КИ № 32398.21.52 и КИ № 32398.21.54 по КК на с.Нови Извор, община Асеновград.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-501/05.11.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.23.431 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-502/05.11.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 99087.224.58 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-503/05.11.2014 г., относно продажба на поземлени имоти с кад. № 73147.10.85 и № 73147.11.14 по КК на с.Три могили. (ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-504/05.11.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 37633.66.25 по КК на с.Козаново. (ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-506/05.11.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.533.259 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-507/05.11.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 69273.6.6 по КК на с.Стоево. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-508/05.11.2014 г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в с.Патриарх Евтимово. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-511/05.11.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 44834.55.22 по КК на с.Лясково. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-499/05.11.2014 г., относно продажба на 10 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в с.Червен. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-500/05.11.2014 г., относно продажба на 5 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в с.Червен. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-505/05.11.2014 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти с № № 00702.533.254 и 00702.533.255 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
17. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-512/05.11.2014 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Бор. (ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
18. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-520/07.11.2014 г., относно определяне на зони за въздействие в изпълнение на проект “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Асеновград”.
19. Предложениеот инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-510/05.11.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІІ-177, кв.23 по плана на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-509/05.11.2014 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за ПИ с КИ № 21676.100.135 по КК на с.Добростан.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-492/04.11.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПЗ/ за ПИ с КИ 44834.36.5 по КК на с.Лясково за обект “Базова станция GSM/UMTS№ 3230”.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-514/05.11.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за ПИ с КИ 38385.217.416 по КК на с.Конуш за урегулирането му за “Кравеферма”.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-515/05.11.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.19.127 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-516/05.11.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 44834.37.97 по КК на с.Лясково за “Жилищно застрояване”.
25. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-513/05.11.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Димитър Илиев Марков.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
26. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-491/04.11.2014 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цена на услуги на територията на Община Асеновград.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-488/04.11.2014 г., относно предложение за промяна структурата на ОП “Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци – Асеновград” към община Асеновград.
 
ІV. Постоянна комисия Правна:
28. Предложение от Председателя на Общински съвет – Асеновград вх.№ С-29/05.11.2014 г., относно писмо от Администрацията на Президента на РБългария вх.№ И-48/16.07.2014 г.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
29. Предложение от ПК по Образование и култура, относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Жаклин Борисова Знаменова – за издаване на диск CD.
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
30. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-497/05.11.2014 г., относно допълнение на списъка на пътуващи ученици от с.Избеглий и с.Конуш до гр.Асеновград за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.
31. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-495/05.11.2014 г., относно промяна в наименованието на Центровете за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги “Гергана” – с.Нареченски бани, община Асеновград.
32. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-496/05.11.2014 г., относно отмяна на Решение № 1570/09.07.2014 г. на Общински съвет – Асеновград и вземане на решение за закриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания в гр.Асеновград като държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2015 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                    /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 10.11-13.11.2014 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
10.11.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
11.11.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
11.11.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
12.10.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
13.11.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 

Валидно до: 19.11.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ Е НАСРОЧЕН НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАЧКОВО Валидно до: 21.02.2016
9-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.02.2016
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ Валидно до: 07.02.2016
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване състава на СИК Валидно до: 02.02.2016
8-МО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.01.2016
НА 22.01.2016 г. /ПЕТЪК/ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" НЯМА ДА ОБСЛУЖВАТ ГРАЖДАНИ Валидно до: 22.01.2016
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015" Валидно до: 21.01.2016
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА "НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО", РЕКОЛТА 2015 ГОДИНА Валидно до: 15.01.2016
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ Валидно до: 08.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОЛЕДНАТА УКРАСА НА ГРАДА Валидно до: 31.12.2015
ПЕРИОДИЧНО СПИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪТЯ АСЕНОВГРАД-С.ЛЯСКОВО ПОРАДИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Валидно до: 16.12.2015
5-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.12.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция по проект за Техническа помощ за подготовка на инвест. проекти на гр.Асеновград Валидно до: 10.12.2015
Покана за участие в избор на представители с цел създаването на местно партньорство за кандидатстване по Мярка 19 на „ПРСР“ Валидно до: 07.12.2015
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СЪОБЩАВА Валидно до: 07.12.2015
IV-то редовно заседание на ОбС-Асеновград - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 02.12.2015
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2016 г. Валидно до: 30.11.2015
Председателят на общински съвет Асеновград свиква III-то извънредно заседание на ОбС Валидно до: 24.11.2015
II-ро - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ДНЕВЕН РЕД Валидно до: 18.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов” Валидно до: 16.11.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм