Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


52 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 52-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
29.10.2014Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-443/09.10.2014 г., относно удължаване срока на договора за наем на обект – Помещение № 5 с обща площ 54.86 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в сграда с КИ 00702.518.55.1, построена в УПИ І-общ.сграда и озеленяване, кв.194 по плана на гр.Асеновград.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-444/09.10.2014 г., относно удължаване срока на договора за наем на обект – частна общинска собственост – Помещение с обща площ 75.89 кв.м. и движимо имущество /оборудване/, находящи се на І-ви етаж /ФЗС/ в сграда с КИ 69273.25.137.1 по КК на с.Стоево.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-445/09.10.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Помещение с обща площ 48.75 кв.м., находящо се в сграда построена в имот с кад.№ 00702.518.47 по КК на гр.Асеновград /УПИ І-общински съвет, кв.195/.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-446/09.10.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Помещение с обща площ 20.15 кв.м., находящо се на І-ви етаж в сградата на ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 38, гр.Асеновград.
5. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-468/14.10.2014 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се в Търговски център /подплощадно пространство/ гр.Асеновград.(ПК по БФ)
6. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-469/14.10.2014 г., относно определяне обхвата на зоните на терени на територията на Общински пазар гр.Асеновград.
7. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-470/14.10.2014 г., относно предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията и управлението на общинските пазари и тържища на територията на гр.Асеновград.
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-454/13.10.2014 г., относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 г.
9. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-433/10.09.2014 г., относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от Сондаж № 12, находище “Леново”, с.Леново.(ПК по БФ)
10. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-453/10.10.2014 г., относно молба от ЕТ “Урожай 64 – Петър Желязков” за изменение на договора за концесия за обект – публична общинска собственост “Животински пазар”.(ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-456/14.10.2014 г., относно продажба на поземлени имоти с кад. № 99087.230.54 и № 99087.231.4 по КК на кв.Горни Воден. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-457/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 00702.533.259 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-460/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.519.167 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-461/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.530.229 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-464/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 00702.5.362 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-465/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 00702.7.424 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
17. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-466/14.10.2014 г., относно продажба на поземлени имоти с кад.№ 99088.130.18 и № 99088.131.26 по на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
18. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-459/14.10.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 29581.100.4 по КК на с.Жълт камък и построената в имота сграда /бивше кметство/. (ПК по БФ)
19. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-458/14.10.2014 г., относно продажба на незастроен поземлен имот с КИ № 00702.532.306 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
20. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-462/14.10.2014 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти с №№ 00702.530.232 и 00702.530.246 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
21. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-477/15.10.2014 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти с №№ 00702.533.254 и 00702.533.255 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-467/14.10.2014 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2014 г.
23. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-369/11.08.2014 г., относно приемане на Наредба за организация и контрол при паркиране на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр.Асеновград. (ПК Правна)
24. Предложениеот инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-463/14.10.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на кв.6 по регулационния план на кв.Запад, гр.Асеновград.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-475/15.10.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ VІХ – тр.п., кв.5 по регулационния план на ПЗ “Север”, гр.Асеновград.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-472/15.10.2014 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план и план схема към ПУП за водопровод от ПИ с КИ 00702.506.72 по КК на гр.Асеновград до ПИ с КИ 99087.19.151 към обект аквапарк и ресторантски комплекс по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-476/14.10.2014 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V-общ., УПИ VІ-общ. и УПИ VІІ-общ., кв.28 и УПИ VІІІ-408 в кв.26 и ПУП-ПР за УПИ VІІ-407 в кв.26 и улица с о.т. №№ 4, 39 и 32 по регулационния план на с.Боянци.
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-473/14.10.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна на ПИ с КИ 49309.16.46 по КК на с.Мулдава за “Крайпътен мотел”.
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-481/16.10.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПУР/ за промяна предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта на кв.Долни Воден за гробищни паркове.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-474/14.10.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПУР/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ №№ 99087.19.133 и 99087.1.132 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-480/16.10.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 37633.50.212 по КК на с.Козаново за “Жилищно застрояване”.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-471/14.10.2014 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2014 г. (ВСИЧКИ ПК)          
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-440/01.10.2014 г., относно кандидатстване с проект: “Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция /Противопожарна кула/ в землището на с.Манастир, община Лъки”.
 
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
34. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-478/15.10.2014 г., относно финансово подпомагане на актрисата Надежда Тодорова, удостоена със званието “Почетен гражданин на гр.Асеновград”. (ПК по БФ)
35. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-422/04.09.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Георги Николов Коройчев. (ПК по БФ)
36. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-423/04.09.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Лиляна Райчева. (ПК по БФ)
37. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-424/04.09.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Ирина Иванова. (ПК по БФ)
38. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-425/04.09.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на представително детско ателие “Пъстроцвет”. (ПК по БФ)
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
39. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-451/10.10.2014 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград.(ПК по БФ)
40. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-450/10.10.2014 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици пътуващи от с.Конуш и с.Избеглий. (ПК по БФ)
41. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-452/10.10.2014 г., относно отпускане на финансова помощ за честване на Световния ден за борба срещу диабета и за закупуване на противогрипни ваксини за членовете на дружеството. (ПК по БФ)
42. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-435/30.09.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Феризе Садък Байрям. (ПК по БФ)
43. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-436/30.09.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Бистра Костадинова Костадинова. (ПК по БФ)
44. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-362/04.08.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Божко Любенов Филипов. (ПК по БФ)
45. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-364/04.08.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емилия Димитрова Димова. (ПК по БФ)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 20.10-23.10.2014 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
20.10.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
21.10.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
21.10.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
22.10.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
22.10.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23.10.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 

Валидно до: 29.10.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Новогодишно обръщение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 05.01.2015
Община Асеновград обявява втори Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” Валидно до: 05.01.2015
Коледно-новогодишна програма на Община Асеновград Валидно до: 01.01.2015
Община Асеновград, уведомява гражданите и предприятията за сроковета за подаване на декларации по чл.17 ал.1 от НОАМИЦУи чл.7 Валидно до: 31.12.2014
54 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.12.2014
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. Валидно до: 10.12.2014
Анкетно проучване във връзка с извършване на Последваща оценка на изпълнението на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. Валидно до: 28.11.2014
Ученически игри по волейбол 2014/2015 Валидно до: 27.11.2014
Програма за Деня на християнското семейство 21 ноемрви Валидно до: 24.11.2014
Ученически игри по футбол и баскетбол 2014/2015 Валидно до: 20.11.2014
53 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.11.2014
Покана за участие в обществено обсъждане за ИПГВР - град Асеновград Валидно до: 14.11.2014
Във връзка с изплащане на възнагражденията на СИК за участие в изборите, Община Асеновград съобщава Валидно до: 13.11.2014
Изтича срока за плащане на II вноска на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС Валидно до: 11.11.2014
Община Асеновград уведомява гражданите, че плащането на месечна такса за лека гаражна клетка е до 05 число на текущия месец Валидно до: 11.11.2014
Две седмици честваме празника на будителите Валидно до: 10.11.2014
52 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.10.2014
Покана за участие във фокус групи, ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 14.10.2014
Публично обсъждане на културния календар на община Асеновград за 2015г. Валидно до: 09.10.2014
Със заповед на кмета се забранява продажбата на алкохол Валидно до: 06.10.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм