Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


51 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 51-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
17.09.2014 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-62/04.09.2014 г.(ПК по ОС)
 
ІІ. Отчет от кмета на общината вх.№ДЗ-403/21.08.2014г., относно изпълнение на решенията на Общински съвет-Асеновград за периода от 16.01.2014г. до 09.07.2014г. към 20.08.2014г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-427/04.09.2014г., относно приемане на проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №979 на Общински съвет-Асеновград, взето с Протокол №32 от 19.06.2013г.
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-410/02.09.2014г., относно молба от ЕТ “Селен-Семра Мюмюн”, наематели на Павилион №61, находящ се на Общински пазар-Асеновград.
3. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-406/29.08.2014г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се в Търговски център-подплощадно пространство, гр.Асеновград.
4. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-409/02.09.2014г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар-Асеновград.
5. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-415/03.09.2014г., относно съгласуване на протоколи за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и общините, намиращи се в обособената територия, обслужвана от ВиК оператор. (ПК по БФ)
6. Предложение от Мюмюн Алиджик–зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-426/04.09.2014г., относно замяна на ПИ №99087.19.152, собственост на “ДИНА КОМЕРС” ООД  с ПИ 99087.19.106, собственост на общината, находящи се в землището на кв. Горни Воден. (ПК по БФ)
7. Доклад от кмета на общината вх.№ДЗ-408/02.09.2014г., относно изпълнение на т.ІІ от Решение №1532/09.07.2014г. (ПК по БФ)
8. Предложение от Мюмюн Алиджик–зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-411/02.09.2014г., относно откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот №69273.12.18-язовир, находящ се в с.Стоево, общ.Асеновград, м.”Корията”.(ПК по БФ)
9. Предложение от Мюмюн Алиджик–зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-412/02.09.2014г., относно откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот №51830.999.535-язовир, находящ се в с.Новаково, общ.Асеновград, м.”Аргуница”.(ПК по БФ)
10. Предложение от Мюмюн Алиджик–зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-416/03.09.2014г., относно продажба на поземлен имот с кад. №00702.519.541 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
11. Предложение от Мюмюн Алиджик–зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-417/03.09.2014г., относно продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в с. Мулдава.(ПК по БФ)
12. Предложение от Мюмюн Алиджик–зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-418/03.09.2014г., относно продажба на поземлен имот с кад. №00702.527.170 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
13. Докладна записка от Мюмюн Алиджик–зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-420/03.09.2014г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, без мери и пасища, които могат да се отдават под наем или аренда и началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ОПФ. (ПК по БФ)
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
14.Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-407/29.08.2014г., относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-обществени дейности кв.206 по регулационния план на гр.Асеновград.
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-413/02.09.2014г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за поземлен имот КИ 00702.23.429 по кадастралната карта на гр.Асеновград за урегулирането му за “Тир паркинг, автосервиз и складова база промишлени стоки”.
16. Предложение от Мюмюн Алиджик–зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-419/03.09.2014г., относно даване съгласие за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на поземлен имот КИ 00702.510.110, УПИ XXIII-417, складове и УПИ XIX-510.200, общ. обслужване, кв.2 по плана на ПЗ “Север” Асеновград.(ПК по БФ)(ПК по ОС)
17. Предложение от Мюмюн Алиджик-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-429/04.09.2014г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ПР) за УПИ ІІІ-177, кв.23 по плана на кв. Долни Воден, гр.Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
18. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-405/29.08.2014г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение за реда и условията, при които Общински съвет упражнява правата върху общинската част на капитала в търговските дружества с общинско участие и едноличните търговски дружества.
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
19. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-361/04.08.2014г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 08.09-11.09.2014 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
08.09.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
09.09.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
10.09.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
11.09.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

 


Валидно до: 17.09.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

56 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.02.2015
Проект "Създаване на лудотека" Валидно до: 19.02.2015
ПРАЗНИЦИ НА ВИНОТО-АСЕНОВГРАД 2015 Г. Валидно до: 01.02.2015
Програма на научния форум „Вино и културен туризъм” Валидно до: 31.01.2015
Конкурс за „Най-вкусните станимашки сармички!” Валидно до: 31.01.2015
Информация относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.01.2015
55 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.01.2015
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г. и проект за бюджет за 2015 г. Валидно до: 26.01.2015
Двудневна кръводарителска кампания в Асеновград Валидно до: 24.01.2015
Покана за обществено обсъждане по проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 Валидно до: 23.01.2015
Доклад за резултати от последваща оценка на ОПР на Община Асеновград за периода 2007-2013 Валидно до: 20.01.2015
Община Асеновград обявява конкурс за Най-добро домашно вино, реколта 2014 Валидно до: 19.01.2015
Отбелязваме освобождението на Асеновград Валидно до: 18.01.2015
Новогодишно обръщение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 05.01.2015
Община Асеновград обявява втори Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” Валидно до: 05.01.2015
Коледно-новогодишна програма на Община Асеновград Валидно до: 01.01.2015
Община Асеновград, уведомява гражданите и предприятията за сроковета за подаване на декларации по чл.17 ал.1 от НОАМИЦУи чл.7 Валидно до: 31.12.2014
54 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.12.2014
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. Валидно до: 10.12.2014
Анкетно проучване във връзка с извършване на Последваща оценка на изпълнението на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. Валидно до: 28.11.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм