Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


50-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 50-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
27.08.2014Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Отчет за дейността на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
ІІ. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-385/12.08.2014 г., относно информация за изпълнението на бюджета на Община Асеновград и сметките за средствата от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2014 г.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
ІІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-371/11.08.2014 г., относно определяне начална наемна цена на терен – общинска собственост, находящ се на ул.”Лозница”, гр.Асеновград.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-372/11.08.2014 г., относно писмо от Стефан Методиев – Председател на Фондация “Щедрост и милосърдие – 2006” за предоставяне под наем на общински имот.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-374/11.08.2014 г., относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение “Национална асоциация на сляпо-глухите в България” върху недвижим имот частна общинска собственост: помещения /зала и обслужващи части/, находящи се на първия етаж в сградата на ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 38, гр.Асеновград.
4. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-315/24.06.2014 г., относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект язовир в местността “Брященското”, поземлен имот № 51830.161.668 с площ 25 739 кв.м. и поземлен имот № 51830.161.667 с площ 4787 кв.м.,  в землището на с.Новаково, Община Асеновград.(ПК по БФ)
5. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-316/24.06.2014 г., относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект язовир в местността “Карабунар”, поземлен имот № 43298.75.229 с площ 55 934 кв.м., поземлен имот № 43298.75.228 с площ 729 кв.м., поземлен имот № 43298.75.227 с площ 2967 кв.м. в землището на с.Леново, Община Асеновград.(ПК по БФ)
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-373/11.08.2014 г., относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 г.
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-376/12.08.2014 г., относно молба от Мюмюн Али и Сенур Аптурахман за покупка на общинска земя, попадаща в УПИ ІХ-402, кв.1, по одобрен ПУП на ПЗ “Север”, гр.Асеновград с цел прилагане на регулацията.(ПК по УРТО)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-375/12.08.2014 г., относно продажба на земеделски земи в землището на с.Боянци.(ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-377/12.08.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 38799.100.25 по КК на с.Косово. (ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-378/12.08.2014 г., относно продажба на незастроен поземлен имот находящ се в гр.Асеновград под парк “Баделема”, ул.”Христо Ботев”. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-379/12.08.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 72789.502.633 по КК на с.Тополово. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-380/12.08.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 99088.501.342 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-381/12.08.2014 г., относно продажба на поземлен имот с кад. № 44834.27.138 по КК на с.Лясково. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-382/12.08.2014 г., относно продажба на поземлени имоти, находящи се в землището на кв.Горни Воден, м.”Арменка” и м.”Баш колиба”. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-383/12.08.2014 г., относно продажба на 3 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на кв.Горни Воден. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-384/12.08.2014 г., относно продажба на поземлени имоти с кад. №№ 80437.20.2 и 80437.20.3 по КК на с.Червен. (ПК по БФ)
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-356/01.08.2014 г., относно определяне земите от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и наемна цена за отдаването им под наем за стопанската 2014/2015 г.
18. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-352/29.07.2014 г., относно молба от Гюлназ Неджипова Еминова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
19. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-353/29.07.2014 г., относно молба от Радка Ангелова Чернева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
20. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-349/08.07.2014 г., относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
21. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-369/11.08.2014 г., относно приемане на Наредба за организация и контрол при паркиране на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр.Асеновград. (ПК Правна)
22. Предложение от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-399/12.08.2014 г., относно съгласие за промяна границите на поземлени имоти в с.Врата.
23. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-387/12.08.2014 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І-училище, кв.8 по регулационния план на с.Нови Извор.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-388/12.08.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ І-църква, кв.376 по регулационния план на Асеновград.
25. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-390/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на план-схема за обект “Слаботокова тръбна канална мрежа и оптичен кабел с.Червен, община Асеновград”.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-389/12.08.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 99088.18.108 по КК на кв.Долни Воден за жилищно застрояване, ведно с план-схеми за водоснабдяване и електрификация.
27. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-394/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПП/ за обект “Слаботокова тръбна канална мрежа и оптичен кабел между с.Мулдава и с.Червен, община Асеновград”.
28. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-391/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.18.3 по КК на с.Червен, община Асеновград, за “Жилищно застрояване”.
29. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-392/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.33 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград, за “Жилищно застрояване”.
30. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-393/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 69273.10.13 по КК на с.Стоево, община Асеновград, за “Жилищно застрояване”.
31. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-395/12.08.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.232.33 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград, за “Жилищно застрояване”.
32. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-396/12.08.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Николина Трендафилова.
33. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-397/12.08.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка със заявление от Антон Гаджев – Управител на “ПСС България” ООД.
34. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-386/12.08.2014 г., относно премахване на освидетелствани по реда на чл.195 от ЗУТ като самосрутващи се и вредни в санитарно отношение общински сгради.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-354/30.07.2014 г., относно кандидатстване с проект: “Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция /противопожарна кула/ в землището на с.Манастир, КИ № 214006, община Лъки и център за управление и контрол в сградата на Община Асеновград”.
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-366/05.08.2014 г., относно вземане на решение за изменение на Решение № 429 от 01.08.2012 г.
37. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-398/12.08.2014 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
 
VІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
38. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-365/04.08.2014 г., относно утвърждаване маломерни паралелки за учебната 2014/2015 г.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 19.08-21.08.2014 Г.

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

19.08.2014 Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

19.08.2014 Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

20.08.2014 Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

20.08.2014 Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.08.2014 Г. (четвъртък)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 
 
 
 
 
 
 

 


Валидно до: 27.08.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Община Асеновград уведомява, че в периода 06.08-11.08.2015 г.ще се извърши цялостно асфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 11.08.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект за разработване на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 10.08.2015
Поздравление от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай празника Рамазан Байрам Валидно до: 20.07.2015
Изменени Методически указания и приложения за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност Валидно до: 19.07.2015
Временно се затваря пътя Асеновград - Лясково, поради активирали се свлачищни процеси. Валидно до: 16.07.2015
61 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 08.07.2015
Асеновград спечели приза за най-красив град на България за 2014 Валидно до: 01.07.2015
60 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.06.2015
ПЪРВИ ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО Валидно до: 01.06.2015
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД - МАЙСКИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ 2015г Валидно до: 31.05.2015
Празничното шествие за празника на Асеновград ще тръгне от старинно училище "Св. Георги" Валидно до: 31.05.2015
Тони Димитрова, Росица Пейчева и Графа ще радват асеновградчани на Празника на града Валидно до: 31.05.2015
59 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.05.2015
Покана за участие в обществено обсъждане на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 15.05.2015
Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове през месец октомври 2015 година Валидно до: 30.04.2015
58 -мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.04.2015
Д-р Емил Караиванов: И нека всички чада на християнска България, се поздравим с: „Христос воскресе!“ Валидно до: 14.04.2015
Стартира кампанията по плащане на Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци Валидно до: 31.03.2015
Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Валидно до: 31.03.2015
57 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.03.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм